sunnuntai 1. kesäkuuta 2008

SAINTESIN VETOOMUS YDINVAPAAN EUROOPAN PUOLESTA

Saintes-julkilausuma

Laadittu Ranskan Saintes`issä 9-11 toukokuuta 2008, kolmannessa yleistä
aseistariisuntaa käsittelevässä kokouksessa, The 3rd Rally for
International Disarmament, Nuclear, Biological and Chemical (3rd RID-NBC).
Kokoukseen osallistui runsaat 200 kansalaisjärjestöjen edustajaa,
kokouskielinä ranska ja englanti. Julkilausuman englannin- ja
ranskankieliset versiot sekä tietoa kokouksesta ja yhteystietoja (esim.
julkilausuman allekirjoittamiseksi) osoiitteessa http://www.acdn.net/ ,
jota ylläpitää Action des Citoyens pour le Désarmement Nucléaire (ACDN).

Vetoomus rauhanomaisen, turvallisen, ydinaseettoman ja ydinvoimaloista
vapaan Euroopan puolesta.


1. Yhteinen Eurooppamme koostuu kansoista, jotka asuvat samassa
maanosassa. Kansat muodostuvat valtioista ja maista, joilla on erilaiset
kielet ja kulttuurit. Aika ajoin ne ovat tehneet yhteistyötä ja aika ajoin
taistelleet keskenään. Pitkä yhteinen historia on johtanut niiden haluun
muodostaa yksi yhteinen kulttuurinen ja poliittinen kokonaisuus. Ne ovat
löytäneet sellaiset arvot ja päämäärät, joiden siivittämänä ne kykenevät
häivyttämään erilaisuutensa ja saavuttamaan rauhantilan.

2. Euroopan on otettava oppia menneisyytensä menestyksistä ja menetyksistä
voidakseen rakentaa omien arvojensa ja tavoitteittensa mukaista
tulevaisuutta, tietoisena kansojensa ja ihmistensä yhteisestä kohtalosta.

3. Pitkän historiallisen prosessin aikana, jonka tuloksena Eurooppa
muotoutui, se on tuonut panoksensa taiteisiin, tieteisiin, tekniikkaan,
ajatteluun ja inhimilliseen luovaan työhön. Mutta se on myös kokenut
lukemattomia sotia, harjoittanut kolonialismia suuressa osassa maailmaa,
sytyttänyt kaksi maailmansotaa, kestänyt ja tuottanut diktatuureja, sekä
saavuttanut väkivallan huipentuman kehittämällä keskitysleirit ja
totaalisen kansanmurhan.

4. Tuloksena tästä pitkästä kehityksestä on eurooppalaisen arvomaailman
keskiöön noussut ykköseksi yksi arvo: ihmisarvon kunnioittaminen. Se tuo
mukanaan kaikki muut arvot. Tällä arvohierarkialla on lukuisia seurauksia
politiikassa, yhteiskunnassa, taloudessa, lainsäädännössä,
maanpuolustuksessa, moraalissa ja kulttuurissa.

5. Kansojen oikeus päättää itse omasta tulevaisuudestaan on yksi näistä
arvoista.

6. Demokratia, eli kansan oma hallinto, sen itsensä toteuttamana ja sitä
itseään varten, on samalla kertaa ihanne ja keino joka yhdistää

vastakkaisia tavoitteita; siksi demokratian puolustaminen on niin
perustavaa laatua oleva asia Euroopan menneisyydessä, nykypäivässä ja
tulevaisuudessa.

7. Euroopan kansalaiset uskovat tästä lähin, että ihmisarvon kunnioitus ja
demokratian syventäminen ovat oikeudenmukaisen ja kestävän rauhan paras
tae, niin Euroopan maaperällä kuin maailmanlaajuisesti.

8. Euroopan unionin olemassa olevat instituutiot ovat tarpeellinen kehys
rauhoitetun ja rauhanomaisen Euroopan rakentamisessa, mutta niitä on
muokattava demokratian keinoin vielä demokraattisemmaksi; kansojen
mielipidettä on kysyttävä tärkeissä ja niiden tulevaisuutta koskevissa
asioissa, niin Euroopan kuin myös maailman tulevaisuutta koskevissa
asioissa.

9. Euroopan perustuslaki, joka hahmottelee tulevaisuuden Eurooppaa ja sen
asemaa maailmassa, on yksi niistä tärkeistä asioista, joista on päätettävä
kansanäänestyksellä.

10. Tärkeisiin asioihin kuuluvat niin ikään keinot rauhan säilyttämiseksi
ja yhteisen turvallisuuden takaaminen.

11. Tuotantomuodot, kulutusmuodot, kauppa, suhde luontoon ja
ympäristönsuojelu kuuluvat niihin tärkeisiin asioihin, joihin olemme
velvollisia ottamaan kantaa osana koko sivilisaatiomme koskevia tärkeitä
valintoja.

12. Näistä syistä yhteisen päätöksenteon ja demokraattisen
mielipideilmaisun kohteena tulisi (ja jo aikaisemmin olisi pitänyt) olla
myös ydinvoima ja sen rooli niin sotilas- kuin siviilikäytössä. Euroopan
kansojen on otettava ydinvoimaa koskeva päätöksenteko omiin käsiinsä.


Euroopan ja maailman kansalaisina esitämme seuraavat vaatimuksemme ja
vetoamme Europan kaikkien maiden kansalaisiin, että he yhtyisivät niihin:


1. Yhtäkään ydinasetta ei enää saa sijoittaa Euroopan alueelle -
Atlantilta Uralille.

2. Yksikään ydinase ei saa enää uhata Eurooppaa tai muuta maailmaa.

3 Euroopan on tehtävä aloite ja tuettava maailman ydinaseriisuntaa,
ydinsulkusopimuksen VI artiklan mukaisesti.

4. Geneven aseidenriisuntakonferenssin on pyrittävä tähän päämäärään
kaikin mahdollisin keinoin.

5 IAEA:n on lopetettava ydinenergian tukeminen ja keskityttävä yksinomaan
tarkkailemaan siviili- ja sotilaallisia ydinlaitoksia, estämään
fissiomateriaalin jatkokäyttö uusien aseiden rakentamiseen, ja auttamaan
paljastamaan olemassa olevat aseet ja ydinlaitokset.

6. Wienin täydellinen Ydinkoekieltosopimus (CTBTO) on saatettava voimaan.

7. Kaikki mahdollinen on tehtävä ydinkatastrofien kuten T?eljabinskin ja
T?ernobylin todellisten syiden ja seurausten selvittämiseksi
perinpohjaisesti.

8 IAEA:n ja WHO:n välinen vuoden 1959 sopimus, joka pakottaa WHO:n

levittämään perätöntä tietoa ja valheita ydinvoiman terveyshaitoista, on
purettava.

9 EURATOM -sopimus on purettava eikä uusia ydinvoimalaitoksia saa
rakentaa.

10. Euroopan on julistauduttava ydinaseista ja ydinvoimaloista vapaaksi
alueeksi, osana koko maailman denuklearisointia, eikä sen pidä odottaa
muiden valtioiden tai maanosien ratkaisuja.

Me kutsumme kaikkia Euroopan kansalaisia, kansalaisjärjestöjä, valtioita
ja ihmisiä, liittymään yhteen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi
mahdollisimman pian.


Ensimmäiset allekirjoittajat:

- Jean-Marie Matagne, Action des Citoyens pour le Désarmement Nucléaire
(ACDN, Ranska) - Wayne Hall, Enouranois Network (Kreikka) - Mikael Böök,
Network Institute for Global Democratization (Suomi)

Ei kommentteja: