maanantai 19. maaliskuuta 2012

Rahan orjuus vai kansalaisoikeudet ?

 
 
 
Abraham Lincoln oli Yhdysvaltojen presidentti vuosina 1861 -1865. Lincoln halusi presidentiksi noustessaan lopettaa orjuuden. Lincoln ymmärsi, että orjuuden poistamiseksi kansakunnan on ensimmäiseksi varmistettava valtion ylin valtaoikeus omaan rahaan ja sen hallintaan ja kontrolliin:
Tyydyttääkseen valtion rahantarpeen ja kansalaisten ostovoiman valtion tulisi itse voida luoda oma rahansa. Etuoikeus omaan rahaan ja sen hallintaan ei tarkoita ainoastaan valtion ylintä valtaoikeutta vaan myös valtion suurta mahdollisuutta. Omaksumalla nämä periaatteet veronmaksajat tulevat säästämään valtavia summia rahaa, jotka muuten menisivät korkojen maksuun. Näin raha lakkaa olemasta ihmiskunnan herra ja siitä tulee sen palvelija." 
Abraham Lincolnin unelma ei toteutunut.

USA lankesi presidentti Wilsonin kaudella yksityisten pankkien ansaan, näiden setelipainomonopoliin ja ikuiseen velkavankeuteen ja pankkien orjuuteen. Tämän seurauksena USA:n nykyinen velka on hiukan vajaa 15 biljoonaa, eli 15 000 000 000 000. Kuitenkin todellinen velka on tätäkin suurempi, yli 50 biljoonaa, jos laskee kotitalouksien, finanssi-yritysten, ei-finanssiyritysten ja valtionvelan yhteen. ( http://milttonfriidman.blogspot.com/2012/02/katso-tasta-yhdysvaltojen-todellinen.html )

Kapitalistisen maailman esikuvana Yhdysvaltojen pankkisysteemin malli sanelee globaalit finanssimaailman ehdot, myös globaalin pörssiromahduksen katastrofaaliset seuraukset.

Se, kuka hallitsee rahanpaino-oikeuden hallitsee maailmaa!

USA:n keskuspankkia ovat hallinnoineet vuoroin joko liittovaltio tai erilaiset yksityisomisteisten pankkien muodostamat kokoonpanot. Nykyinen järjestelmä sai muotonsa Woodrow Wilsonin presidenttikaudella joulukuun 23. päivänä vuonna 1913. Tuolloin kahdelletoista yksityisen pankin koalitiolle annettiin rahan painamisen monopoli. Jälkeenpäin presidentti Wilson ymmärsi menneensä ansaan. Yksityisomisteinen Federal Reserve (FED) oli järjestelyssä nostettu kaiken lainsäädännön ja parlamentaarisen kontrollin yläpuolelle, samalla kun sen omistus-suhteet oli julistettu salaisiksi.

Presidentti Wilson katui, mutta liian myöhään:

"Olen tahtomattani tuhonnut maani. Mahtavaa teollisuusvaltiotamme ohjaa nyt sen rahajärjestelmä. Rahajärjestelmämme on vahvasti keskittynyt. Kansakunnan kasvu ja kaikki toimemme ovat vain muutamien miesten käsissä. Meistä on tullut yksi huonoiten johdetuista, täydellisimmin kontrolloiduista ja dominoiduimmista hallituksista sivistyneessä maailmassa. Hallitus ei edusta enää vapaata mielipidettä, vakaumusta ja enemmistöpäätöstä vaan pienen dominoivan ryhmän mielivaltaa ja painostusta."

FED, Federal Reserve (valtion varanto) ei siis ole valtion keskuspankki, vaan yksityisomisteinen keskuspankki. FED ylläpitää ja hallinnoi kansakunnan valuuttajärjestelmää, eikä se ole tilivelvollinen toimistaan kenellekään.

Kun FED luo rahaa Yhdysvaltojen valtiolle, syntyy velkasuhde, jossa pankki toimii velan antajana ja valtio velallisena. Tämä järjetön yhdistelmä levisi myös Eurooppaan! Yksityisomisteinen keskuspankki pyrkii pelkästään voiton maksimoimiseen myös kaikkialla velkavetoisissa eurovaltioissa.

Yksityispankit sanelevat globaalin orjuuden ja kurjuuden ehdot vielä v. 2012, vaikka lainan ottajat ovat maailman todellisia suurvaltoja. USA, EU, Venäjä, Kiina, jne., ovat vain pelinappuloita, kun majesteettina toimiva velkaraha hallinnoi nyt pörssejä ja entisiä itsenäisiä valtioita kaikkialla maailmassa!?

Velan antaja ja velan ottaja, - isäntä ja renki ! ? "Kun maan hallitus on riippuvainen pankkiirien rahoituksesta, ei vallassa ole hallitus vaan pankkiirit, sillä käsi joka antaa on ylempänä kättä joka ottaa. Rahalla ei ole kotimaata; rahoittajat eivät tunne isänmaallisuutta eivätkä säädyllisyyttä; heidän ainoana tavoitteenaan on tuotto." – Napoleon Bonaparte

Raha on hyvä renki, mutta huono isäntä. Kun isäntä omistaa kaiken; sota-, lääke-, viihde-, öljy-, rakennusteollisuuden ja hallinnoi pääomillaan myös mediavaltaa ja sanelee politiikoille ehdot, seurauksena on nykyinen pankkiterrorismilla hallittu maailma, jota hallitaan ylikansallisen velkarahan pimeillä pelisäännöillä.

- Kuinka kauan annamme ylikansallisen pankkiterrorin orjuuttaa kansakuntaa ja koko maailmaa ?

 

torstai 15. maaliskuuta 2012

Ihmisoikeudet kuuluu kaikille

Suomen kansalaisen perusoikeudet on kirjattu Suomen perustuslakiin.

Mutta kuuluuko meille enää se perusturva, joka Suomen perustuslaissa on sinetöity perustuslain säätämisjärjestykseen ?

Olemmeko unohtaneet sen pienen sinikantisen vihkosen, mikä tiputettiin kansalaisille vuosia sitten ?

Mihin lie vihko toimitettiin niille tuhansille, joilla ei edes silloin ollut asuntoa, eikä vielä nytkään ?

Ja kuka on tilastoinut niitä tuhansia ja taas tuhansia kesken kaiken alkoholiin tai huumeisiin kuolleita ihmisparkoja, jotka eivät edes koskaan saaneet mahdollisuutta ihmisarvoiseen elämään ?

Eurokansalaisille Lissabonin sopimus on kivikova:

-iIman perustuslakituomioistuinta ja valtiollista itsenäisyyttä köyhyysongelma on jo räjähtänyt hallitsemattomaksi. Suomessa on nyt yli 700 000 köyhyysrajan alapuolelle näännytettyä kansalaista ja kymmenien tuhansien nuorten alle 30 vuotiaitten syrjäytettyjen joukko vailla minkäänlaista perusturvaa.

Kova on Lissabon-sopimus kansalle.

Kova on Lissabonin sopimuksen sisältö, jos se mahdollistaa maan hallitukselle salaisia sopimuksia ulkovaltojen kanssa maan kurjistamiseksi entistä kovemmalla kädellä.

Kun Suomesta puuttuu nyt avoimen länsimaisen demokratian ja oikeusvaltion periaatteet, joilla ihmisoikeudet ja perusoikeudet varmistetaan, on varsinkin nuoria muistutettava kaikille kansalaisille kuuluvista perusoikeuksista. Ilman kansalaisoikeuksia nuoriltamme viedään kaikki elämisen oikeudet, samalla kun nuorimpiemme niskaan vyörytetään valtaisa velkataakka laittoman EU-politiikan seurauksena.

On luotava uusi unelma oikeudenmukaisesta maailmasta

Me emme saa antaa kenenkään tallata ihmisarvoamme, emmekä Suomen kansanvaltaiseen perustuslakiin kuuluvia ihmisoikeuksiamme, jotka nyt on hankittava takaisin itsenäisyys palauttamalla ja oman rahan käyttöön otolla.

Äänestäminen ei enää pelkästään auta, koska nykyinen esivalta ei enää edusta Suomen kansaa, vaan sopeuttaa pelkästään Suomen omaa jo mitätöityä perustuslakia ja kansalaisia ylikansalliseen alistamiseen ja riistoon.

YK:n Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus on kaikkien oikeusvaltioiden vankkumaton perusta. Se takaa kaikille kansalaisille subjektiiviset perusoikeudet ja ihmisarvon loukkaamattomuuden.

Ihmisoikeustuomioistuin on myös kansanvaltaisen oikeusvaltion Perustuslakituomioistuin. Ilman riippumatonta Perustuslakituomioistuinta Suomi vajoaa entistä syvemmälle korruptioon.

Ilman Perustuslakituomioistuinta ei enää voida varmistaa edes vapaita ja avoimia demokraattisia vaaleja, koska puoluetuki maksetaan vaan EU-myötäisille valtapuolueille. Vaalit käydään suuren rahan ja pörssimedian ehdoilla ilman minkäänlaista todellista sanavapautta. Kansanvalta on jo kitketty Suomesta juurineen !

Kauan eläköön YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus !


Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus

Kun ihmiskunnan kaikkien jäsenten luonnollisen arvon ja heidän yhtäläisten ja luovuttamattomien oikeuksiensa tunnustaminen on vapauden, oikeudenmukaisuuden ja rauhan perustana maailmassa,

kun ihmisoikeuksia on väheksytty tai ne on jätetty huomiota vaille, on tapahtunut raakalaistekoja, jotka ovat järkyttäneet ihmiskunnan omaatuntoa, ja kun kansojen korkeimmaksi päämääräksi on julistettu sellaisen maailman luominen, missä ihmiset voivat vapaasti nauttia sanan ja uskon vapautta sekä elää vapaina pelosta ja puutteesta,

kun on välttämätöntä, että ihmisoikeudet turvataan oikeusjärjestyksellä, jotta ihmisten ei olisi pakko viimeisenä keinona nousta kapinaan pakkovaltaa ja sortoa vastaan,

kun on tähdellistä edistää ystävällisten suhteiden kehittymistä kansojen välille,

kun Yhdistyneiden Kansakuntien kansat ovat peruskirjassa vahvistaneet uskonsa ihmisten perusoikeuksiin, ihmisyksilön arvoon ja merkitykseen sekä miesten ja naisten yhtäläisiin oikeuksiin ja kun ne ovat ilmaisseet vakaan tahtonsa edistää sosiaalista kehitystä ja parempien elämisen ehtojen aikaansaamista vapaammissa oloissa,

kun jäsenvaltiot ovat sitoutuneet edistämään, yhteistoiminnassa Yhdistyneet Kansakunnat-järjestön kanssa, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien yleistä kunnioittamista ja noudattamista, ja,

kun yhteinen käsitys näiden oikeuksien ja vapauksien sisällöstä on mitä tärkein tämän sitoumuksen täydelliselle toteuttamiselle,

Niin sen vuoksi yleiskokous antaa tämän ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen kaikkien kansojen ja kaikkien kansakuntien tavoiteltavaksi yhteiseksi ohjeeksi, jotta kukin yksilö ja kukin yhteiskuntaelin pyrkisi, pitäen alati mielessään tämän julistuksen, valistamalla ja opettamalla edistämään näiden oikeuksien ja vapauksien kunnioittamista sekä turvaamaan jatkuvin kansallisin ja kansainvälisin toimenpitein niiden yleisen ja tehokkaan tunnustamisen ja noudattamisen sekä itse jäsenvaltioiden kansojen että niiden oikeuspiirissä olevien alueiden kansojen keskuudessa.

Artiklat

1. artikla. Kaikki ihmiset syntyvät vapaina ja tasavertaisina arvoltaan ja oikeuksiltaan. Heille on annettu järki ja omatunto, ja heidän on toimittava toisiaan kohtaan veljeyden hengessä.

2. artikla. Jokainen on oikeutettu kaikkiin tässä julistuksessa esitettyihin oikeuksiin ja vapauksiin ilman minkäänlaista rotuun, väriin, sukupuoleen, kieleen, uskontoon, poliittiseen tai muuhun mielipiteeseen, kansalliseen tai yhteiskunnalliseen alkuperään, omaisuuteen, syntyperään tai muuhun tekijään perustuvaa erotusta.

Mitään erotusta ei myöskään pidä tehdä sen maan tai alueen valtiollisen, hallinnollisen tai kansainvälisen aseman perusteella, johon henkilö kuuluu, olipa tämä alue itsenäinen, huoltohallinnossa, itsehallintoa vailla tai täysivaltaisuudeltaan minkä tahansa muun rajoituksen alainen.

3. artikla. Kullakin yksilöllä on oikeus elämään, vapauteen ja henkilökohtaiseen turvallisuuteen.

4. artikla. Ketään ei saa pitää orjana tai orjuutettuna, kaikki orjuuden ja orjakaupan muodot on kiellettävä.

5. artikla. Ketään ei saa kiduttaa eikä kohdella tai rangaista julmasti, epäinhimillisesti tai alentavasti.

6. artikla. Jokaisella ihmisellä on kaikkialla oikeus siihen, että hänet henkilönä tunnustetaan lain edessä.

7. artikla. Kaikki ovat tasavertaisia lain edessä ja oikeutetut erotuksetta yhtäläiseen lain suojaan. Kaikilla on oikeus tasavertaiseen suojaan tätä julistusta loukkaavaa syrjintää vastaan sekä kaikkea sellaiseen syrjintään tähtäävää yllytystä vastaan.

8. artikla. Jokaisella on oikeus tehokkaaseen hyvitykseen asianomaisessa kansallisessa tuomioistuimessa häneen kohdistuneista teoista, jotka loukkaavat hänelle valtiosäännöllä tai lailla turvattuja perusoikeuksia.

9. artikla. Ketään ei saa mielivaltaisesti pidättää, vangita tai ajaa maanpakoon.

10. artikla. Jokaisella on täysin tasa-arvoisesti oikeus siihen, että häntä oikeudenmukaisesti ja julkisesti kuullaan riippumattomassa ja puolueettomassa tuomioistuimessa hänen oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan määrättäessä tai häntä vastaan nostettua rikossyytettäselvitettäessä.

jne...

tiistai 13. maaliskuuta 2012

Miten Suomen Perustuslaki mitätöitiin ?

Oikeusvaltio on kansalaisten säätämä ja laatima valtiosopimus; Perustuslaki, jossa kaikilla kansalaisilla on subjektiiviset, henkilökohtaiset oikeudet ja velvollisuudet. Oikeusvaltiossa valta kuuluu kansalle.

Valtiosäännön toteuttamiseksi kansalaiset sitoutuvat oman (paikallis-) rahan luomiseen ja käyttöön, jolloin varmistetaan itsemääräämisoikeus, itsenäisyys ja rahan oikeudenmukainen tulonjako.

Oikeusvaltiossa oma Raha on tärkein yhteiskuntasopimus, jolla varmistetaan, että vain valtiolla on oikeus luoda omaa rahaa, eikä tätä rahaa voi viedä vapaasti ja mielivaltaisesti maasta, jolloin ei synny kansakunnan hyvinvointivajetta.

Ilman omaa rahaa ei ole valtiollista, eikä kansalaisten itsenäisyyttä, eikä taloudellista riippumattomuutta, mikä on kaiken itsemääräämisoikeuden pohja ja peruste.

Oma raha ja itsemääräämisoikeus mahdollistavat kaikille kansalaisille yhtäläiset perus- ja ihmisoikeudet.

Nämä demokraattisen oikeusvaltion periaatteet on nyt Suomessa ja kaikkialla Euroopassa menetetty.

Valta ei enää kuulu Suomen kansalle, eikä muillekaan Euroopan kansoille.


EU- vallankaappaus mitätöi Suomen Perustuslain

Valtiopetos ei vanhene koskaan:

EU- vallankaappauksen varmistamiseksi ensimmäiseksi Suomi luopui omasta rahasta, markasta, vaikka markasta luopumisesta ei vielä tänäkään päivänä ole minkäänlaista eduskunnan päätöstä.

Samalla hetkellä kun EU-vallankaappaus tapahtui, Suomi ajautui laittomaan tilaan oman Perustuslain näkökulmasta. Edes Lissabonin sopimusta, EU:n uutta perussopimusta ei ole koskaan Suomessa säädetty perustuslain säätämisjärjestyksessä.

Suomen EU- eliitti on syyllistynyt valtiopetokseen, jatkettuun ja systemaattiseen suomalaisen kansanvallan kavaltamiseen.

Tämä on mahdollista, koska Suomesta puuttuu Perustuslakituomioistuin, joka valvoisi myös omien kansanedustajien vallankäyttöä.

EU ei siis alkuaankaan ollut itsenäisten valtioiden valtiosopimus, vaan yksityisen Bilderberg-eliitin järjestösopimus ja valtaus, jolla valta siirrettiin yksityisille maailman suurimmille pankeille. Nämä salaseurojen yksityispankit luovat nyt rahaa tyhjästä kymmenen sekunnin tilisiirroilla ilman minkäänlaista parlamentaarista kontrollia. Globaali, ylikansallinen raha on suurimittaista huijausta, tyhjää rahaa, – velkaa, jonka avulla maailman pieni yksityinen ökyeliitti valtaa ja saa hallintaansa kansakuntien maa-alueet ja kansallisomaisuudet.

Velkaraha on tänä päivänä kaikkein tehokkain uuskolonialismin ase, jolla kansojen omaisuus saadaan haltuun ilman aseita ja omaisuuden tuhoamista.

Kun valtio ja kunnat elävät nyt velaksi, lankeaa tuleville sukupolville valtaisa velkataakka, jonka avulla kaikki maailman kansat yritetään orjuuttaa yhden pikkuriikkisen omistajaeliitin rahanvaltaan vailla ihmis- ja perusoikeuksia.

Mutta toteutuuko tämä ikiaikainen ökykapitalismin suunnitelma ilman kansojen vastusta ?

Tuskinpa ?

Päättyykö euvostokapitalismin nousu kolmannen maailmansodan täystuhoon, vai kyetäänkö vielä kääntämään tuhokehityksen suunta?


Mikä on se mahti, jolla länsimaisen avoimen yhteiskunnan avoimet demokraattiset oikeudet voidaan pelastaa ?

Edessä on täyskäännös, kansalaisyhteiskuntaa vaativien vallankumous ja oikeusvaltion periaatteiden luominen, jos elämä enää ylipäätään aiotaan pelastaa tällä pallolla tästä mielivaltaisesta, vain kaikkien ahneimpien ehdoilla tapahtuvasta riistosta.


Rahan valta ? Mitä raha on ? Miten rahaa luodaan ?

Kun kansat ja kansakunnat alkavat ymmärtää mihin nykyinen eurohuijaus perustuu, on jo liian myöhäistä: - edessä on jo nyt koko globaalitalouden murskaantuminen. Nykyisellä velkaan perustuvalla globaalitaloudella on edessään varma tuho. Sitä ei enää pelasta mikään, kun dominoefekti alkaa ja valtioiden konkurssit paljastuvat ja velkapaperisalkut kaatuvat toistensa syliin ?

Mitä raha on ?

Euro on siis puhdasta velkaa, globaali huijaus, samoin kuin dollari, jolla ei ole ollut vuosikymmeniin minkäänlaisia vakuuksia. USA:n keskuspankn kultakanta hävisi jo 60-luvulla teille tietymättömille. Maailman suurvaltojen keskuspankit ovat nyt yksityisessä omistuksessa.

Yksityiset pankit ovat USA:n ja EU- nykykapitalismin todellinen hirmuvaltainen, ihmisoikeuksia ja luonnon oikeuksia kaikkialla maailmassa julmasti polkeva isäntä.


”Raha on hyvä renki, mutta huono isäntä !?”

Kansanvaltaisessa, demokraattisessa yhteiskunnassa kansanedustajat päättävät tulonjaosta.

Entäs Suomi-Euvostoliitossa ?

Euvostoliitossa kansanedustajatkin kumartavat vain yksityisille pankeille ja neuvottelevat salaisia sopimuksia vain ylikansallisten yksityisten pankkien kanssa, samalla kun sopeuttavat EU-lainsäädäntöä Suomen laittomaksi perustuslaiksi ja kansan kurjistamiseksi.

!!!

Suomella ei enää ole omaa kansanvaltaista markkaa. Suomella ei enää ole oikeutta luoda ja painaa omaa rahaa, siksi valta ei enää kuulu kansalle, vaan se kuuluu ylikansallisille pankeille.

Ilman omaa rahaa, markkaa, kansalta viedään peruspalvelut ja perusoikeudet.

Kansakuntien ja kansalaisten velkaannuttamiselle ei tule loppua !?

EKP, Euroopan keskuspankki lainaa rahaa yksityisille pankeille 1%:n korolla ja nämä huijaripankit lainaavat samaa rahaa valtioille 10%:n korolla.

Suomen valtio velkaantuu, kunnat velkaannutetaan ja tuleville sukupolville tulee valtava velkataakka: - kansallisvarallisuus on jo hävitty ja kaikki tuottavat yritykset on jo myyty ulkomaille. Rahat on loppu.

Kun rahat on loppu, ajetaan terveys- ja peruspalvelut alas, samalla kun kansalaiset jätetään ilman sosiaali- ja perusturvaa. Suomessa on puoli miljoonaa köyhyysrajan alapuolella sinnittelevää kansalaista ja ”kadotettujen nuorten kymmenien tuhansien sukupolvi”, jotka eivät ole työnhakijoina, eivätkä missään koulutuksessa, vailla minkäänlaista perusturvaa.

Suomi on ollut Ruotsin vallan alla. Se on kestänyt Venäjän sortotoimet. Nyt Suomea kyykyttää Eurostoliitto valtamedian siunatulla tuella.

Edessä on taas kunnallisvaalit ?

????

Olen kansalaisaktivisti vuosikymmenten takaa.

Olen perustanut Keski-Suomen Vihreitä. Olen ollut K-S:n vihreitten puheenjohtaja.

Olen ollut kaupunginvaltuustossa, kaupunginsuunnittelulautakunnassa.

Olen ollut perustamassa Lapsille Oikeudet ry:tä jne.

Heti Suomen laittoman EU-liittymisen jälkeen minusta tuli Vapaan Suomen Liiton, nykyinen Itsenäisyyspuolue kansanedustajaehdokas ja myös Itsenäisyyspuolueen Eurovaaliehdokas.

Olen kirjoitellut eri lehdissä vuosikymmeniä.

Mm. Keskisuomalaisessa 70-luvun lopulta lähtien.

Olen kirjoitellut joitakin vuosia myös ksml - verkkolehdessä säännöllisesti, josta sain bannit viime vuoden toukokuussa. Kirjoitin myös Keskisuomalaisen tytäryhtiön Savon Sanomien verkossa pari viikkoa, josta myös sain bannit.

Aloitin poliittisen toiminnan –80 luvulla teemalla : puoluevallasta aluehallintoon ja aluevaltaan.

???

On mahdotonta uskoa nykytilannetta, ellei tietäisi ja tuntisi suomalaisen yhteiskunnan nykyistä kurjistamiskehitystä vuosikymmeniä ihan läheltä seuranneena ?

Kansanvalta on jo Suomesta hävitetty juurineen !

Keskisuomalainen ja Yle ovat vuosikymmeniä hallinnoineet Keski-Suomen sananvapautta.

Nyt sananvapautta ei enää ole Keski-Suomessa, eikä koko Suomessa.

Yle on samaa suurpuolueitten valtakonsensusta valtalehdistön kanssa.

Suomen valtalehdet ovat pörssiyhtiöitä. Pörssiyhtiöt toimivat vain mainostajan ja mainostulojen ehdoilla. Pörssiyhtiöiden vahtikoirat ovat nimimerkkeineen ja hyökkäyksineen valloittaneet myös valtamedian verkot.

Sain bannit viime vuoden toukokuussa KSML-verkossa.

Kun soitin Yleen ja ehdotin , että yle perustaisi rekisteröidyn alueellisen verkkopalvelun varmistamaan sananvapautta ja poliittisia osallistumismahdollisuuksia myös kansanvaltaa vaativille pienpuolueille, vastausta ei ole kuulunut


Kunnallisvaalit on tulossa !

Minulta on viety sananvapaus (= sanan perillemeno) ja kaikki poliittiset osallistumismahdollisuudet Jyväskylässä ja Keski-Suomessa.


Jyväskylässä 13.3.2012

Sinikka Tyynelä