maanantai 23. huhtikuuta 2012

Kela – tyrannosaurus kelalex ?

Kela isännöi kansalaisten arkea. Kelan etuudet ovat viidakko, jossa vallitsee viidakon laki.

Suomi on enää pelkkä banaanivaltio, jossa kansalainen ei enää edes saa oikeusvaltion suojaa.

Kansa näännytettään leipäjonoihin ja kelan sumppuihin "tyhjän päälle" puuttuvan oikeusturvan seurauksena.

Kun sitten lopulta tipahtaa kelan epäoikeudenmukaisen päätöksen jäljiltä viimeiseen rapakkoon ilman ruokaa ja rahaa ja silmät aukeaa, jää jäljelle kuntien paikallinen ja minimaalinen toimeentulotuki, jota entisestään kiristetään.

Satojen tuhansien köyhyysrajan alle tippuvien kansalaisten määrä kasvaa, samalla kun valtakunnasta puuttuu perustuslaki, oikeusvaltion periaatteet ja riippumaton perus-, ihmisoikeus- ja perustuslakituomioistuin.

Ilman oikeusvaltion periaatteita Suomessa on jätetty heitteille kokonainen nuorten sukupolvi. Samaan aikaan varsinkin nuoria opintonsa keskeyttäneitä ruoskitaan entisestään. Opintonsa keskeyttäneen vähäisestä toimeentulotuesta napataan entistä suurempi pala täysin mielivaltaisilla ja epäinhimillisillä periaatteilla. Eläkeikää nostamalla tuhotaan nuoret kokonaan.

Tyrannisaurus kelalex – vai riittävä ja kannustava perustulojärjestelmä ?

Toki kelan hirmu- ja mielivaltaisista päätöksistä voidaan valittaa. Kelan päätöksistä voi valittaa mm. työttömyysturvan tai sosiaaliturvan muutoksenhakulautakuntaan. Vasta sitten koko karmeus selviää :

Vuonna 2010 pelkästään Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toiminnasta tehtiin yhteensä 23 kantelua. Valtaosa kanteluista koski lautakunnan pitkää käsittelyaikaa.

Vuonna 2010 Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakuntaan saapui yhteensä 21 710 valitus- ja poistoasiaa. Lisäksi vuodelta 2009 siirtyi vuodelle 2010 ratkaisemattomia asioita yhteensä 28 521. Vuoden 2010 aikana ratkaistiin yhteensä 27 411 asiaa. Vireillä olevien valitusten kokonaismäärä oli vuoden 2010 lopussa 21 416.

Tänä vuonna, 2012 työttömyysturvan muutoksenhakulautakuntaan on jo tullut yli 2800 valitusta aikaisempien lisäksi ja valitusten käsittelyaika on n. puoli vuotta.

Perustuslain 21 §:n 1 momentin mukaan

jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa sekä oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi. Säännöksen tarkoituksena on turvata Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan 1 kappaleen sekä kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 14 artiklan 1 kappaleen edellyttämä oikeus oikeudenkäyntiin kaikissa sopimusmääräysten tarkoittamissa tilanteissa.

Kielteisestä perustoimeentuloturvaa koskevasta päätöksestä valittava henkilö jää vaille tätä turvaa valituksen käsittelyn ajaksi, ja ainoana vaihtoehtona on usein turvautuminen täysin riittämättömään toimeentulotukeen.

Kun banaanivaltiossa ylin lainsäädäntövalta ja tuomiovalta ovat nyt yksinomaan valtioneuvostolla, jonka päätökset ovat kaiken länsimaisen tuomioistuin- valtioperinteen ulottumattomissa, on eduskunta samaan aikaan ylin lainsäätäjä, itsensä valvoja ja ylin tuomari joka voi toimia vapaasti vastoin kaikkia kansalaisten perus- ja ihmisoikeuksia vastaan ilman mitään kontrollia ja santioita. Tällänen lainkäyttö on ja laillisuusvalvonta on pelkkää tyranniaa.

Kun eduskunnan oikeuskansleri ja oikeusasiamieskin ovat vain eduskunnan ”poliittisia” virkanimityksiä on Suomella nyt edessä pitkä matka länsimaiseksi oikeusvaltioksi.

Kelan muutoksenhakulautakunnatkin ovat vain valtioneuvoston ministeriöille alistettuja tilivirastoja, jossa valtioneuvosto itse asiassa mittaa vain virkamiesten tulossopimuksia, ei kansalaisten oikeusturvan riittävyyttä. Henkilöstö- ja muiden resurssien osoittamisesta lautakunnalle vastaa sosiaali- ja terveysministeriö.

Kuitenkin on muistettava että myös sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnankin pitäisi olla perustuslain 21 §:ssä tarkoitettu riippumaton lainkäyttöelin. Ilman riippumatonta tuomiovaltaa myös oikeuskansleri on voimaton. Oikeuskansleri on vain valtioneuvoston rippipappi, jolla ei ole muuta valtaa:

"Sosiaali- ja terveysministeriö totesi, ettäkansalaisten oikeusturvan kannalta lautakunnan nykyinen keskimääräinen 13- 18 kuukauden käsittelyaika ei ole kohtuullinen.Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan lautakunnan näkemys, ettei se ole saanut ministeriöltä riittävästi tukea toiminnalleen, on ongelmallinen. Ensinnäkin lautakunta on muutoksenhakuelin, jonka tulee olla riippumaton ja itsenäinen. Toisaalta lautakunta on epävirallisesti tuonut sosiaali- ja terveysministeriön tietoon ongelmia, joihin ministeriö ei voi kuitenkaan puuttua. Lisäksiorganisaatiouudistuksen täytäntöönpano on vienyt huomattavasti arvioitua enemmän lautakunnan voimavaroja.

Tulossopimuksessa vuosille 2008-2011 on lisäksi sovittu, että sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan ja työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan mahdollista yhdistämistä selvitetään.

Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan organisaatiouudistus on selkeyttänyt toimeentuloturvan muutoksenhakujärjestelmää. Valitusten käsittelyn viivästyminen voi kuitenkin muodostaa ongelman Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklassa ja perustuslain 21 §:ssä asetettujen käsittelyn kohtuullista kestoa koskevien edellytysten kannalta.

????

Olisikos vihdoinkin nostettava Suomi oikeusvaltioksi ja vaihdettava Kelan viidakon laki kannustaviin perusoikeuksiin ja kansalaispalkan tyyppiseen perustoimeentuloon, jolloin myös kelan sumpuissa makaavilla olisi jotakin toivoa nousta jo vuosikausia upoksissa oleesta laivasta ?

????

Milloin Suomeen saadaan perustuslakituomioistuin turvamaan koko kansan perus- ja ihmisoikeudet ?

???

Milloin Suomeen rakennetaan länsimaisen oikeusvaltion periaatteet ?