tiistai 14. toukokuuta 2024

Patriotismi on sotatila

Naiset Rauhan puolesta ovat Yleismaailmallisessa Rauhanjulistuksessaan (GWUAN) 35 eri maasta 2023 haastaneet nykyisen kapitalistisen globalisaation militaristiset tuhovoimat. 

Koko ihmiskunta elää ydinaseitten panttivankeina ydinasevaltojen autoritaaristen hallintojärjestelmien ikeessä, joidenka markkinavoimat eivät eroa toisistaan idässä, eikä lännessä. Lännen kaikkein julminta pankkiterroristista valtaa ylläpitää velkavetoinen pankkijärjestelmä, jonka korkopolitiikka voi nyt tuhota kansakunnat yksi toisensa jälkeen tehokkaammin kuin moderneimmatkaan joukkotuhoaseet.

Militarismi maalla, ilmassa, merillä ja lähiavaruudessa 

Sota raivoaa kaikilla rintamilla; taloudessa, hallinnollisissa hierarkioissa, kodeissa, työelämässä ja ihmissuhteissa miehen ja naisen välillä. Onneksi feminismin tutkimustulokset ovat jo vuosikymmenten ajan luotsanneet syväväylää sotien takana piileviin syihin. Jos syitä ei tiedosteta, sotien, tappamisen ja tuhoamisen lopettaminen ei onnistu rauhan ja tasapainon palauttamiseksi koko ihmis- ja luomakunnalle.

Joku on viisaasti aikoinaan todennut, että niin kauan kuin nainen ja mies eivät löydä tasapainoa keskenään, sodat jatkuvat. Nainen Venuksesta, mies Marsista?

Moderni aivotutkimus on selvittänyt, että mies ajattelee vasemmalla aivolohkolla, nainen oikealla. Mies ajattelee analyyttisesti ja pilkkoo tutkittavan kohteen pieniksi osasiksi ja rakentaa alisteisia, hierarkkisia valtajärjestelmiä. Nainen ajattelee synteettisesti ja kokonaisvaltaisesti, sekä luo horisontaalisia valtajärjestelmiä. Lasten kasvattaminen tapahtuu heikoimman ehdoilla. Ts. mies toimii vahvemman ehdoilla, nainen heikomman. 

Vaikka tänä päivänä naiset ja miehet ovat nimellisesti tasa-arvoisia ja osallistuvat tasa-arvoisesti mm. politiikkaan; kaikki valtiolliset ja yhteiskunnalliset rakenteet ovat edelleen miesten luomia hierarkkisia rakenteita, jonne naiset ovat sinisilmäisesti ängenneet pönkittämään miesten ylivaltaa. Armeijat komentoketjuineen ovat kaikkein autoritaarisimpia väkivaltakoneistoja, jotka perustuvat ehdottomaan tottelemiseen ja kuriin,- ”eturintamaan, kun käsky käy ja jos et tottele, parhaassa tapauksessa niskalaukaus.”

Naisten rauhanliike

Naisten Rauhanliike syntyi 80-luvulla. Edesmennyt Suomen YK-liiton pääsihteeri   Hilkka Pietilä (1931- 2016) oli tehnyt mm. Naiset ja Rauha tutkimusryhmässä entistä ajankohtaisemman esitelmän Grönningenissä 1990. Olen lyhentänyt tekstin ja tehnyt muutamia omia päivitys- lisäyksiä mm. Yhdysvaltojen ja Suomen kahdenvälisestä DCA puolustus -sopimuksesta:

Patriarkaatti on sotatila

”Maailman taloudellisten rakenteiden voima ja valta ovat kasvaneet viime vuosikymmenillä nopeammin kuin koskaan. Ja ne ovat patriarkaatin todellisia tukipilareita.
Patriarkaatti on vahvoilla ylikansallisissa yhtiöissä ja kansainvälisen kaupan rakenteissa. Taloudelliset liittoutumat ja blokit ovat sen ominta operaatioaluetta. Se käy sotaa kautta maailman, massiivista tuhoamistaistelua luontoa ja siten itse elämää vastaan. Se on tuhoamassa elämän ja rauhan perusedellytyksiä. Äiti Maata loukataan ja raiskataan kaikkialla.

Miksi rauhanliike ei ole osannut määritellä ideologiaa, joka on varustelukilpailun, voimakeinojen käytön, sosiaalisten konfliktien, valtapelien ja herruuden takana? 
Mikä on se tiedostamaton ideologia ja filosofia patriotismin takana? Onko patriarkaatille vaihtoehtoa?

1970-luvun loppupuoli ja 1980-luku olivat monien uusien kansanliikkeiden nousun ja kukoistuksen aikaa. Suurin osa niistä ei ollut mitään yhden asian liikkeitä. Rauha, oikeudenmukaisuus, ympäristönsuojelu ja kestävä kehitys alkoivat haastaa patriarkaalista ja autoritaarista harvainvaltaa kohti avointa ja horisontaalista kansalaisyhteiskuntaa ja suoraa demokratiaa.

Naisliike muuttui yhä selvemmin rauhan- ja ympäristöliikkeeksi, mitä tietoisemmaksi ja feministisemmäksi se syveni. Kehitysyhteistyö- ja kehitysmaaliikkeet edistävät rauhaa, kun ne rakentavat suurempaa oikeudenmukaisuutta kansojen ja ihmisten välille ja siten vähentävät rakenteellista väkivaltaa.

Sota ja militarismi ovat luonnonsuojelu- ja ympäristöliikkeen pahimpia vihollisia, koska ne sananmukaisesti nielevät luonnonvaroja ja tuhoavat ympäristöä myös ns. rauhan aikana. Ydinvoiman vastainen liike vastustaa luonnollisesti myös ydinaseita ja näkee koko ydintekniikan käytön patriarkaalisena vallan keskittymisenä vastoin demokraattisia periaatteita.

Oliko rauhanliike eri kansanliikkeistä kuitenkin se, jolla oli vähiten luovuutta ja dynaamisuutta? Varsinkin naisliike edustaa paljon selvemmin antimilitarismia kuin rauhanliike.

Vain naisliike/naisten rauhanliike on jo pitkään nähnyt, että patriarkaatti ja militarismi liittyvät erottamattomasti toisiinsa. Siksi se on nähnyt, että myös naisten vapautuminen, rauha ja ekologia kulkevat käsi kädessä, ne ovat militarismin vastavoima.
 
Patriarkaatti ja militarismi – siamilaiset kaksoset

Patriarkaatti on jo nimensä mukaan isän valtaa, miesten luoma järjestelmä. Se on isäkeskeinen, hierarkkinen valta- ja alistusjärjestelmä miesten välillä ja perustuu kuriin ja tottelemiseen.

Patriarkaatti määrittelee naisen yksinomaan miehen näkökulmasta käsin. Naiset ovat vain avustavia luontokappaleita patriarkaatissa. Naisille osoitetaan rooli, joka sopii miesten tarkoituksiin, antaa heille nautintoja, perillisiä ja palveluksia.

Patriarkaatti määrittelee edelleen miehisyyden ja naisellisuuden. Vaikka Suomessa hävitettiin viimeinen lainsäädännöllinen patriarkaatti, kun naiset saivat täyden oikeuden ruumiilliseen koskemattomuuteen myös avioliitossa 1994 ja raiskaus avioliitossa kiellettiin, maailma poliittisine-, taloudellisine-, ja hallinnollisine rakenteineen on edelleen ja entistä tiukemmin miesten autoritaarisessa kontrollissa.

Militarismi on ideologia; uskomus- ja arvojärjestelmä, ajattelutapa ja toimintamalli, joka liittyy erottamattomasti yhteen patriarkaalisen yhteiskunnan ja kulttuurin kanssa. Patriarkaatti tarvitsee militarismia pysyäkseen voimassa ja ilman patriarkaattia militarismilla ei olisi mitään legitimiteettiä.

Tavallisesti militarismilla tarkoitetaan vain sotilashallituksia, sotilaiden ja armeijan valtaa, suuria varustelumenoja, sotilaallisten intressien korostumista politiikassa ja taloudessa, sekä sotilaallisten ratkaisujen suosimista ristiriitojen ratkaisukeinona. Militarismin pelkistettynä muotona voidaan pitää sotilasdiktatuureja. Silloin sotilaat, niin kuin nyt Yhdysvaltojen Pentagon ovat jo tehneet sotilasvallankaappauksen ja ottaneet koko valtiovallan käsiinsä eikä kansalaisilla ole mitään mahdollisuutta vaikuttaa. -Tuntuuko tutulta? 

Yhdysvaltojen sotilasvallankaappaus toteutettiin myös Suomessa pitkän valmistelun jälkeen ensin EU:n Bilderberg- järjestösopimuksena. Suomen ja Yhdysvaltojen kahdenvälinen DCA-puolustus- ja miehityssopimus allekirjoitettiin jo viime joulukuussa ilman eduskunnan suostumusta. Yhdysvaltojen militaristisen vallankaappauksen seurauksena Suomen presidentille on jo ennakkoon varmistettu 1998 perustuslain vastainen syytesuoja, valtio-, maanpetos-, hyökkäys- ja sotarikoksista. Myös eduskunta on syyntakeeton ilman valtaoikeuksia. Puolustusvoimien ylipäällikkyys on Pentagonissa?

Amerikkalainen rauhantutkija Betty Reardon määrittelee militarismin "uskomusjärjestelmäksi, joka perustuu käsitykseen, että ihminen on luonnostaan väkivaltainen, hyökkäävä ja kilpailunhaluinen. Tästä seuraa käsitys, että yhteiskunnallista järjestystä täytyy pitää yllä voimakeinoin. "Tämän maailmankatsomuksen mukaan arvovalta perustuu kykyyn hallita ja käyttää voimakeinoja yhteiskunnallisen kontrollin toteuttamiseksi ja ihmisten käyttäytymisen ohjailemiseksi.
Tässä mielessä militarismi läpäisee koko kulttuurin, sotilaalliset arvot ja ihanteet on rakennettu sisään koko yhteiskunnan toimintaan ja elämään. Näitä arvoja kunnioitetaan ja vaalitaan sekä tietoisesti että tiedostamatta. Näin militarismi ei enää ole vain sotilaallinen ja poliittinen kysymys vaan se on määräävä tekijä taloudessa, kulttuurissa ja ihmisten ja yhteiskunnan koko elämässä.

Patriarkaatti on sotatila

On sanottu, että patriarkaalinen valtio joko on parhaillaan sodassa, toipumassa sodasta tai varustautumassa sotaan. Naisten näkökulmasta ja heidän kokemustensa perusteella patriotismissa vallitsee aina sotatila.

Mitä patriarkaatin jatkuva valmentautuminen sotaan merkitsee niin naisille kuin miehillekin, siitä antaa Birgit Brock-Utne (l985) hyvin valaisevan kuvan verratessaan ihanneäidin ja ihannesotilaan malleja tällaisessa yhteiskunnassa: 

Betty Reardon on todennut (1981), että nainen on vuosisatojen mittaan uhrannut perheen puolesta saman, mitä sotilas on antanut isänmaalleen tai heimosoturi tehnyt heimonsa puolesta. Nainen on harjoitettu sublimoimaan omat tarpeensa palvelemalla toisia: "Vaikka yhtäläisyys äidin ja sotilaan ihanteiden välillä on hämmästyttävä, niiden välillä on kuitenkin myös selvä ero. Molempia vaaditaan uhraamaan itsensä, molempia harjoitetaan tottelevaisuuteen ja alistuvuuteen, mutta äidit synnyttävät elämää ja yrittävät suojella sitä, kun taas sotilaat on harjoitettu tappamaan."

Sisilialaisten naisten julistus vuodelta 1981 kiteyttää sen, miten naiset löytävät itsensä aina taistelutantereelta, sota jatkuu patriarkaalisen valtion sisä- ja ulkopuolella. "Kun sanomme ei sodalle, se on osa meidän vapaustaisteluamme. Emme ole koskaan nähneet niin selvästi kuin nyt, miten ydinaseiden jatkuva lisääntyminen ja teräsmieskultuuri liittyvät toisiinsa, miten sodan ja raiskauksen väkivalta on samaa juurta. Todellisuudessa tämä on naisten historiallinen muistikuva kaikista sodista, aina ja kaikkialla. Mutta saman me koemme joka päivä myös rauhan aikana, siinä mielessä naiset ovat aina sodan jaloissa. Ei ole sattumaa, että sodan julma peli seuraa samaa rataa kuin perinteinen sukupuolisuhde: hyökkäys, valloitus, omistaminen, alistaminen, -ei ole paljon väliä, onko kysymyksessä maa vai nainen."

Sisilialaiset naiset osoittivat myös yhden ja saman yhteiskunnan epäloogisuuden kun puhutaan naisten oikeudesta turvalliseen aborttiin. "... me muistamme yksinäisyytemme, kun meidän täytyi kohdata abortin tuska... ja meitä syytti murhaajiksi se sama rintama, joka pitää ydinsotaan varustautumista 'luonnollisena' ja valmistelee mitä mielettömintä kuolemaa meille kaikille!”

Tällaisten vaihtoehtojen edessä ei naisia huvita olla "sen enempää suloisia kuin kärsivällisiäkään tai alistua kohtaloonsa, ei hoivaajia ja kaikkein vähiten naissotilaita".

Naisliike ei näe suurta eroa väkivallan eri muotojen kesken. Naiset näkevät, että perheväkivallan, katujen, raiskausten ja militarismin väkivallan välillä on suora yhteys, ne kaikki ovat samaa juurta, ne manifestoivat väkivaltakulttuuria, jonka miehet ovat keskuuteensa luoneet.

Tämän näkemyksen, että väkivalta eri tasoilla ja eri muodoissaan on samaa juurta, ovat nyt myös hallitukset virallisesti hyväksyneet.

Patriarkaatti on ottanut ohjat suoraan omiin käsiinsä, se ei enää välttämättä tarvitse sotilaita välikäsinä. Ja kansanvaltaisilla instituutioilla on täysi työ yrittää salata, että todellinen valta onkin jo karannut niiden käsistä. Patriarkaatti käy myös sotaa eikä tarvitse enää siihenkään sotilaita. Taistelu markkinoista, raaka-ainelähteistä ja energiasta, tekniikan, patenttien ja omistusoikeuksien hegemoniasta, jopa ihmisten luovien kykyjen valjastamisesta on kolmatta maailmansotaa, jota käydään kautta maailman.

Vertauskuvat ja ihanteet ovat vaihtuneet vastaavasti. Nyt suurinta isänmaallisuutta on kansainvälinen kilpailukyky! Sankareita ovat ne, jotka uhraavat kaikki aikansa, voimansa, lahjakkuutensa, perheensä, usein myös terveytensä ja jopa henkensä yhtiön menestykseksi, vuosi vuodelta kasvavan tuotoksen ja voiton alttarille.

Uhreja eivät ole vain ihmiset, miehet, naiset ja lapset niin kuin aina sodassa, vaan nyt myös kulttuuri, kaupunkien kauneus ja perinteet, maaseudun kylät, historialliset paikat ja rakennukset, koko ihmiskunnan aineellinen ja henkinen kulttuuriperintö, jos se ei ole tuottavaa eikä kannattavaa. Mutta nyt on uhrina myös Äiti Maa, jota raiskataan, riistetään ja nöyryytetään yli kaikkien rajojen, myös palautumisen ja sietokyvyn rajojen.

Emme huomaa, että olemme suuren kollektiivisen petoksen uhreja. Meidät on saatu uskomaan, että kaikki inhimilliset tarpeet voidaan tyydyttää rahalla ja tavaroilla. Meidät on pyydystetty kerskakulutuksen hämäävään häkkiin - emmekä osaa edes kuvitella vaihtoehtojen vapautta.

Me tarvitsemme ruohonjuuritason vaihtoehtoliikkeen ja kansalaisrintaman patriarkaalisen globalisaation purkajaksi ja elämän pelastajaksi.

Me tarvitsemme solidaarisen vapautusliikkeen vapauttaaksemme itsemme tästä sotien panttivankidraamasta takaisin ihmisarvoiseen elämään, joka kunnioittaa luontoa ja elää tasapainossa sen kanssa.

Entäs miehet? Miehet tarvitsevat enemmän kuin koskaan naisten korvaamatonta kumppanuutta ja apua vapautuakseen valheellisen maailmankuvan vuosituhantisesta sotimisen kirouksesta!Linkeissä lisää:
https://sinikkatyynela.blogspot.com/2024/05/tana-aitienpaivana-haluan-kiittaa-ja.html?m=1


maanantai 13. toukokuuta 2024

Naisten Yleismaailmallinen Rauhanjulistus - GWUAN

 

Olemme syvästi planeettaamme rakastavia naisia eri puolilta maailmaa. Vaalimme tasa-arvon, oikeudenmukaisuuden ja rauhan yleismaailmallisia periaatteita, jotka on vahvistettu Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjassa ja ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa. Taistelemme naisten ja kansojen oikeuksien puolesta kaikenlaista väkivaltaa, hyväksikäyttöä ja syrjintää vastaan. 

Vuosikymmenten ajan olemme pyrkineet maailmanrauhaan, uuteen maailmanjärjestykseen, joka lopettaa sodat. Tunnistamme kapitalismin roolin militarismin ja sotien synnyttämisessä, ja haluamme uuden, aseisiin perustumattoman turvallisuuden takaamaan kaikkien tällä planeetalla olevien nykyisten ja tulevien sukupolvien – ja itse planeetan – elämän ja terveyden.

Pyrkimystämme rauhaan uhkaavat nykyään kiihtyvä asevarustelu ja ydinsodan vaara, sotilaallisten liittoutumien vahvistuminen ja kansainvälisten suhteiden militarisoituminen. Kaikki tämä uhkaa johtaa ihmiskunnan katastrofiin. Naton päätökset vuodesta 1991 lähtien ovat suurelta osin olleet vastuussa tästä maailmanlaajuisen vastakkainasettelun kehittymisestä. Viimeisin vaihe tässä poliittisessa prosessissa on niin sanottu Uusi Strateginen Konsepti, josta sovittiin edellisessä Naton valtionpäämiesten huippukokouksessa Madridissa vuonna 2022.

Uudessa Strategisessa Konseptissa vahvistetaan edelleen rooleja ja tehtäviä, jotka menevät paljon Naton alkuperäisiä "puolustuksellisia" tarkoituksia pidemmälle ja ottavat yksinomaan Yhdistyneiden kansakuntien vastuulle kuuluvia tehtäviä. Yhä globaalimmaksi käyvä Nato, joka toimii "lännen" vauraiden valtioiden etujen mukaisesti, on laajentanut toimintaansa Tyynellemerelle. Siinä pyritään pakottamaan "sivilisaatiomalli" kauas alkuperäisen sopimuksen euroatlanttisen alueen ulkopuolelle.

Uusi strateginen konsepti on täysin ristiriidassa “Helsingin hengen” kanssa, joka tähtää valtioiden väliseen rauhanomaiseen yhteistyöhön ja uhkailun tai voimankäytön torjumiseen. Tämä Naton hyökkäykseen valmistautuva uudelleenjärjestely on jyrkässä ristiriidassa monien jäsenvaltioiden perustuslaillisten periaatteiden kanssa. Se hyväksytään usein ilman kansallisten parlamenttien käsittelyä ja se on myös ristiriidassa niin monien Nato-maiden kansojen ilmeisenrauhantahdon kanssa. Vaikka monet ihmiset eri maissa kohtaavat vakavan elinkustannuskriisin, Nato vaatii hallituksia nostamaan sotilasmenoja jopa yli 2 prosentin BKT:sta, jotta ne vastaisivat meneillään olevaan kiihkeään aseistamiseen. Tähän liittyy usein lisääntyvä autoritaarisuus ja uusfasististen, nationalististen, muukalaisvihamielisten ja seksististen ideologioiden uusi nousu yhä militarisoituneemman kulttuurin kannustamana.

Viimeisin Naton valtionpäämiesten huippukokous pidettiin Vilnassa Liettuassa heinäkuussa 2023. Uutta strategista konseptia kehitettiin edelleen, mikä lisäsi maailman laajuista vaara ja vaatii sotilasmenojen lisäämistä edelleen. Tarkoitus on perustaa 1 miljardin euron suuruinen erityinen sijoitusrahasto sijoittamalla julkisia varoja start-up-yrityksiin ja teknologian uudistamiseen. Tämä kannustaa avoimesti tuomaan mukaan sotilaallisen tutkimuksen nuorten tieteelliseen koulutukseen.

Vilnan huippukokous edistää myös sukupuolinäkökulmaa kannustamalla muiden kuin miesten nousemista Naton huippuvirkoihin.

Rauhan naisina me hylkäämme Naton ja sen maailmankuvan. Se lietsoo epävakautta ja syventää kansainvälisiä konflikteja. Se on ristiriidassa maailmasta huolehtimisen periaatteemme kanssa – periaatteen, jota pyrimme vahvistamaan maailmanlaajuisesti.

Kolonialismin ja imperialismin aika on ohi. Aika, jolloin länsi vaati yksinapaista ylivaltaa ja "moraalista ylivaltaa", on ohi. Tänään toivotamme tervetulleeksi uuden moninapaisen maailmanjärjestyksen, joka perustuu yhteisiin päätöksiin, sosiaaliseen ja ekologiseen oikeudenmukaisuuteen, ja resurssien ja teknologian kuulumiseen kaikille. Tämän muutoksen on tapahduttava käyttämättä lainkaan sotilaallista voimaa. Näin me naiset sanoimme Madridin rauhanhuippukokouksessa viime vuonna. Vahvistimme tämän Naton huippukokouksessa Vilnassa vuonna 2023.

Mitä me haluamme?

Kun tapasimme Brysselissä, Naton päämajan kotipaikalla, viestimme oli:

• EI globaalille Natolle - EI militarisoituneemmille liittoutumille - EI sodalle kansainvälisten kiistojen ratkaisukeinona.

• Ei tieteellisen tutkimuksen militarisoinnille. Nuoremmalla sukupolvella on oikeus sekulaariin, ei-uskonnolliseen ja demokraattiseen koulutukseen, joka on saanut inspiraationsa kansojen ja valtioiden välisen rauhanomaisen rinnakkaiselon arvoista.

• Ei naisten osallistumiselle patriarkaatin sotasuunnitelmiin. Ei minkäänlaiselle "sukupuolinäkökulmalle" Natossa. Naisten ja muiden kuin miesten asettaminen huippurooleihin sotaa lietsovassa sotilasorganisaatiossa ei edistä tasa-arvon, oikeudenmukaisuuden ja rauhan periaatteita, jotka ovat naisten vapaustaistelujen taustalla. Sen sijaan sanomme "kyllä" naisten osallistumiselle rauhanneuvotteluihin ja -prosesseihin kunnioittaen YK:n päätöslauselma 1325 periaatteita.

Kun siirrymme kohti seuraavaa Naton huippukokousta – heinäkuussa 2024 Washingtonissa – haluamme työskennellä yhdessä kaikkien niiden kanssa, jotka jakavat nämä tavoitteet kanssamme – puhumaan rauhan, elämän ja naisten vapautumisen puolesta.

Ulla Klötzer ja Lea Launokari / Naiset Rauhan puolesta Suomesta

Linkkejä:

https://womenagainstnato.org/

https://www.naisetrauhanpuolesta.org/

https://www.naisetrauhanpuolesta.org/kirjeita-presidentille-ministereille-kansanedustajille-ja-paatoimittajille/

https://sinikkatyynela.blogspot.com/2024/05/tana-aitienpaivana-haluan-kiittaa-ja.html/

sunnuntai 12. toukokuuta 2024

Tänä äitienpäivänä haluan kiittää

 

Tänä äitienpäivänä haluan kiittää ja onnitella hyvin erityistä äitiä ja isoäitiä Ulla Klötzeriä, jolla on vuosikymmenten kokemus sinnikkäänä ja sitoutuneena rauhan aktivistina ”Naiset Rauhan Puolesta” kansalaisjärjestössä.

Vaikka kriittiset äänenpainot nykyisessä militaristisessa Suomessa on valtamedian toimesta jo vuosia sitten sensuroitu, Ulla Klötzer ja Lea Launokari saivat pienen jutun Oulussa ilmestyvään Kalevaan 9.5.2024: ”Rauhantyön rahojen lakkauttaminen purkaa nyt kansalaisyhteiskuntaa - hävittäjähankinnoista pitäisi leikata sosiaaliseen hyvinvointiin

Huutavatko myös kaikki muut Suomen äidit ja isoäidit tänään tuuleen: 

Miten Suomen hallitus voi nykyisessä maailmantilanteessa poistaa kaikki rauhantyörahat, vaivaiset 350 000 euroa? Yli sadan vuoden ajan rauhanjärjestöt ovat tehneet valtavaa ja kansainvälisesti arvostettua työtä hyvin rajallisin resurssein. Nyt hyvinvointiyhteiskuntaa puretaan raivokkaasti. Painopiste on kasvavassa militarisoinnissa, pelotteessa ja pelottelussa. Demokraattiset toimintaolosuhteet ja kansalaisyhteiskunta puretaan armottomasti… - Mitä on jäljellä Suomesta, joka vielä muutama vuosi sitten kannatti puolueettomuutta ja jonka presidentti Sauli Niinistö suunnitteli uutta Etyj-konferenssia vuodeksi 2025?”

Ullan ja Lean iloksi kommenttipalsta täyttyi nopeasti militaristien bottiarmeijalla.

Jana Kerac haastatteli Ullaa saksankielisessä Multipolarissa 2022. Haastattelusta paljastui kokeneen ja pitkäaikaisen rauhanpuolustajan syvä näkemys maailman tilasta, moninapaisuudesta ja militarismin niskalenkistä vanhoihin puolueisiin.

Klötzer: Annalena Baerbock on yksi niistä vihreistä, jotka ovat jo kauan sitten luopuneet kaikista ihanteistaan ​​ja lupauksistaan ​​päästäkseen valtaan. Tämä koskee myös Suomen vihreitä. Liityin kerran vihreisiin, koska ”rauha”, ”ydinvoima” ja ”EU-kritiikki” olivat minulle tärkeitä – kaikki tämä on nyt poissa. 1990-luvun alussa olin jopa Vihreiden varapuheenjohtajana Suomen ulkoministerinä vuodesta 2019 lähtien toimineen Pekka Haaviston kaudella. Kun tapasin hänet tämän vuoden huhtikuussa, minulle kävi selväksi, että hän ajaa Nato-jäsenyyttä. Myöhemmin lähetin hänelle sähköpostin ja sanoin, että kadun syvästi vihreiden kanssa viettämiäni kymmentä vuotta ja häpeän niitä tänään.

Entäs Ukarinan sota?

Klötzer: Tämä sota on USA:n mieletön ja saatanallinen suunnitelma, joka Naton avulla yrittää laajentaa vuosien varrella rakentamaansa kattavaa "täyden spektrin dominanssia". Tämän suunnitelman mukaan Venäjä on saatava polvilleen. Ensin Naton laajentuminen kahdestatoista perustajajäsenestä vuonna 1949 nykyiseen 30 jäseneen. Tämä huolimatta näkyvistä lännen lupauksista Berliinin muurin murtumisen jälkeen, ettei Nato menisi tuumaakaan itään. Toinen erittäin tärkeä palapelin pala oli vuoden 2014 Maidanin vallankaappaus Ukrainassa, jonka USA järjesti Naton avulla. Ukrainan sota lisää nyt palapelin palasia. Sota käynnisti Ruotsin ja Suomen Nato-hakemukset. Ja Suomi ostaa amerikkalaisia ​​F-35-hävittäjiä.

Kysymys moninapaisuudesta: Miksi Venäjä aloitti sodan?

Klötzer: Venäjä puolustaa venäjänkielisen väestön oikeuksia Itä-Ukrainassa. On näyttöä siitä, että Ukrainan hallitus on rikkonut näitä oikeuksia vuodesta 2014 lähtien. Muuten, Venäjä olisi hyvin todennäköisesti voinut hyökätä Kiovaan runsaalla verenvuodatuksella, mutta se ei tehnyt sitä. Ei ainakaan vielä. Mutta se voidaan varmasti provosoida, jos länsi ei tule järkiinsä.

Lisäkysymys moninapaisuudesta: mitä tarkoitta "saatanallinen suunnitelma?”

Klötzer: Minulle sodan takana oleva suunnitelma on saatanallinen, koska Minskin sopimuksia ei toteutettu länsimaiden takia. Nato-maat hylkäsivät Ranskan presidentin Macronin kompromissiehdotuksen, ja myös Italian hallituksen huhtikuussa antamat lupaukset konfliktin ratkaisemisesta haihtuivat. Paavin tilanneanalyysiä ei myöskään oteta vakavasti. Jamie Shea, korkea Naton virkamies 1980–2018, nyt aktiivinen eminence grise, rohkaisi Yhdysvaltoja ja Natoa rikkomaan sopimuksia Venäjän kanssa maaliskuussa 2022 otsikolla "Strategian kehittäminen Venäjän pelottelemiseksi ja Putinin heikentämiseksi". Tämä koskee esimerkiksi Moskovalle vuonna 1997 annettua lupausta olla sijoittamatta merkittäviä taistelujoukkoja tai ydinaseita tai rakentamatta sotilaallista infrastruktuuria uusien jäsenmaidensa alueelle Itä-Eurooppaan. Muuten: USA:sta Suomi sijaitsee Itä-Euroopassa…

Kysymys sananvapaudesta Suomessa?

Klötzer: Esimerkiksi maaliskuussa Helsinki Timesissa ilmestyi Graham Woodin kolumni otsikolla "Suomen NATO-hulluus ". Tämä on Suomen ensimmäinen englanninkielinen verkkopäivälehti. Graham Wood on toiminut lehtorina Helsingin yliopistossa yli kolmekymmentä vuotta. Hän väitteli tohtoriksi siellä yhteiskuntatieteellisestä tiedekunnasta, jossa hän tutkii konflikteja ja kollektiivista väkivaltaa. Hän on myös Iso-Britannian Higher Education Academyn stipendiaatti. Kolumnissaan hän ilmaisee täsmälleen, mitä tunnen.

Wood aloittaa sanomalla, että hän on viimeisen 30 vuoden aikana nähnyt Suomen kehittyvän ennennäkemättömän vaurauden ja rauhan maaksi. Hän mainitsee, että Suomi on ollut monen maailman rankingin kärjessä. Esimerkiksi koulutusalalla. Tai jopa suhteessa onnellisuuden tunteeseen. Suomi on saanut "Maailman onnellisimman maan" tittelin neljä kertaa peräkkäin. Tästä on Graham Woodin mukaan nyt kuitenkin Suomessa muistinmenetys. Hänen havaintojensa mukaan ihmiset unohtavat kaiken saavutetun ja jättävät huomiotta niin sanotun suomalaisen menestystarinan syyt

Graham Wood näkee mielenterveyden kollektiivisen hajoamisen: 

Suomalaiset näyttävät unohtaneen, että Suomi on ollut erittäin hyvissä väleissä itänaapurinsa kanssa vuodesta 1944, sen jälkeen, kun se erosi liitosta natsi-Saksan kanssa ja tulitauosta sovittiin suomalaisten ja neuvostoliiton välillä. Woodin analyysin mukaan Stalin, Hruštšov ja Kosygin muodostivat aikoinaan paljon suuremman uhan kuin nykyinen Putinin uhka.

Graham Wood varoittaa suomalaisia uskomasta, että brittiläiset ja amerikkalaiset sotilaat tulevat suojelemaan Suomen rajoja. Wood osoittaa, että esimerkiksi Yle raportoi Ylen itsensä sponsoroimista tutkimuksista. Ilmeisesti gallupit osoittavat kansan kannatuksen Nato-jäsenyydelle. Wood kuitenkin epäilee tutkimusten ja raportoinnin objektiivisuutta. Hän huomauttaa myös, että Yle itse kertoi, että yksi sen toimittajista oli Nato-jäsenyyttä vaativan kansalaisaloitteen takana.

 Women for Peace- Naiset Rauhan Puolesta

Klötzer: Tavoitteemme on rakentaa rauhan, globaalin oikeudenmukaisuuden ja kestävän kehityksen kulttuuria. Olemme sitoutuneet rauhankasvatukseen ja taistelemaan maailman puolesta, joka ei sisällä fyysistä ja rakenteellista väkivaltaa, eikä ydinaseita ja ydinvoimaa - jotka ovat siamilaisia ​​kaksosia. Olemme sitoutuneet rauhaan kansojen välillä ja luonnon kanssa.

Analyysi vuosituhannen vaihteen jälkeen maailman tilasta?

Klötzer: Venäjän julmuuksia ei voida hyväksyä. Mutta pelkästään vuodesta 2001 lähtien Yhdysvallat ja sen liittolaiset ovat lähettäneet 337 000 pommia ja ohjusta eli 46 päivässä yhdeksään maahan. Yhdysvaltain johtamassa kampanjassa ISIS:iä vastaan ​​Irakissa ja Syyriassa käytettiin 120 000 pommia ja rakettia. Irakissa Mosulissa tuhoutui 138 000 kotia ja kuoli 40 000 siviiliä. Kansainvälinen Punainen Risti on muun muassa dokumentoinut järjestelmällistä hyväksikäyttöä ja kidutusta Irakissa ja Afganistanissa. Vuodesta 2011 lähtien Yhdysvaltain johtamat sodat ovat pakottaneet 37 miljoonaa ihmistä pakenemaan kodeistaan. Kahdeksan väkivaltaisinta "terrorismin vastaista" sotaa Afganistanissa, Irakissa, Libyassa, Pakistanissa, Filippiineillä, Somaliassa, Syyriassa ja Jemenissä johti 29 miljoonaan pakolaiseen näiden maiden sisällä. (Haastattelun jälkeen alkoi Israelin palestiinalaisten kansanmurha Yhdysvaltojen tukipaketeilla ja aseistuksella.)

Entäs Suomen vaatimus lopettaa viisumien myöntäminen venäläisille turisteille?

Klötzer: Se on täysin anteeksiantamatonta! Suomessa asuu ainakin 80 000 äidinkielenään venäjää puhuvaa. Jotkut ovat syntyneet täällä, jotkut ovat asuneet täällä pitkään ja jotkut ovat juuri muuttaneet tänne. Olen syvästi häpeissäni, että tämä tapahtuu kotimaassani sosiaalidemokraateista, vasemmistolaisista ja vihreistä koostuvan "naishallituksen" kanssa, erityisesti sosiaalidemokraattisen pääministerin ja vihreän ulkoministerin kanssa, joka on aina korostanut, että hänellä on monia ystäviä Venäjällä ja avoin kansalaisjärjestöille.  Rajaa ei pidä sulkea tavallisilta kansalaisilta. Se vain edistää rautaesiripun vahvistumista ja Venäjän kansan eristäytymistä, vaikka useimmat heistä varmasti haluavatkin sodan lopettamisen. Rajojen sulkeminen luo vääriä viholliskuvia ja vihaa.

Kiitos Ulla! Onnea Äitienpäivänä 2024! 

Periksi ei anneta!


Ulla Klötzer on eläkkeellä oleva Waldorf-opettaja. Hän on ollut naimisissa saksalaisen kanssa 45 vuotta. Hänen sitoutumisensa rauhaan ja ympäristöön on johtanut hänet moniin konferensseihin ja mielenosoituksiin ympäri maailmaa.

https://www.kaleva.fi/rauhantyon-rahojen-lakkauttaminen-purkaa-nyt-kansa/8108824

https://multipolar-magazin.de/artikel/in-finnland-herrscht-amnesie

 

perjantai 10. toukokuuta 2024

Edessä perustuslaillinen järjestelmäremontti

 

EU – vaalit tulossa. Puolueiden ehdokaslistat on täynnä. Täyttääkö EU-vaalit ja niihin osallistuminen valtiopetoksen tunnusmerkit?

Onko kellään ehdokkaista minkäänlaista käsitystä Suomen nykyisestä laittomuudesta, jonka seurauksena,- ei pelkästään Suomen itsenäisyys, vaan  demokratia on tuhottu ja ylin valtiojohto on jo tehnyt itsensä tarpeettomaksi, kun päätösvalta vuosikymmeniin ei enää ole ollut Suomessa?

Koko maailman poliittinen järjestelmä on jo aikansa elänyt.  Kansalais- ja ihmisoikeudet on vaihdettu militarismiin ja sotahulluuteen.

Maailman tila 2024

Maailmanlaajuisessa katsauksessa näemme Pohjois- Amerikan sotatalouden. Läntinen ja petollinen isoveljemme käyttää kaikki resurssinsa aseisiin laajentuakseen ja hallitakseen maailmaa kansalaisistaan piittaamatta. Näemme Kiinan, joka on jo keskittänyt lähes kaiken maailman tuotannon. Näemme Afrikan, joka on jo valloittanut Euroopan ilman aseita. Näemme sotivan Venäjän, joka houkuteltiin Naton liukumiinaan vastoin Minskin sopimusta...

Näemme maapallomme murenevan valtavan luonnonvarojen ylikulutuksen seurauksena luhistuviksi ekosysteemeiksi. Näemme valtavan saasteongelman maalla, ilmassa, vesissä ja merissä.

Ylikansallisen kapitalismin jälki on tuhoisa. Päättymättömistä sodista on tullut uusi normaali. Koko ihmiskunta on ydinaseiden panttivanki. Kukaan ei enää ole turvassa. Mikä unohtui?

Unohdimme kehittää ja parannella oikeusjärjestelmiä! Nykyinen globalisaatio on kapitalistista militarismia, joka ottaa köyhiltä ja antaa rikkaille. 1% omistaa yhtä paljon kuin 99%, - koko muu maailma. Tämä tappava ja silmittömästi elämää tuhoava globalisaatio äärimmäisen talouskilpailun ehdoilla ei yhdistä kansoja, vaan vihamielistää ne. Tekniikan kehitys ilman yhteistä arvopohjaa ei edistä kansojen hyvinvointia, eikä oikeudenmukaista tulonjakoa; - veljeyttä kaikkien maan kansojen kesken. Onneksi ollaan heräämässä!

Meidän Suomessa ei tarvitse muuttaa koko maailmaa, mutta me voimme yrittää pitää oman tonttimme kunnossa. Edessä on yhtiöitetyn ja yksityistetyn Oy Suomi ab:n jättiremontti, ennen kuin konkurssipesän selvitystyö entisen yhteisen kansallisvarallisuuden hävittämisestä on tehty ja kansansuvereniteetti palautettu.

EU- vaalit, lisää vettä kelvottomaan kaivoon

MV- lehti julkaisi Vapauden liiton EU-vaaliteemat, jotka pj. Ossi Tiihonen oli kiteyttänyt:  Jotta Suomi voidaan nostaa nykyisestä syvenevästä ahdingostaan, me tarvitsemme itsenäistä ja riippumatonta lainsäädäntöä, omaa valuuttaa ja rahapolitiikkaa sekä omaa kauppa- ja ulkopolitiikkaa eli käytännössä maamme itsenäisyys tulee palauttaa. Tämä edellyttää eroa EU:sta ja siksi se on Vapauden liiton keskeinen tavoite”.

Entisenä Itsenäisyyspuolueen meppiehdokkaana v. 2009, en enää usko mihinkään näennäisdemokratiavaaleihin. Jo 2009 EU-vaaleissa oli tiukka keskustelu vaaleihin osallistumisesta. VEU- veteraanit, jotka olivat perustaneet Kansalaisten Perustuslakikomitean ja keränneet aineistoa Suomen EU-sotkuista, vastustivat ehdottomasti vaaleihin osallistumista, koska emme ole olleet päivääkään laillisesti EU:n jäseniä. Itsenäisyyspuolueen edesmennyt pj. Antti Pesonen kuitenkin painotti EU- eroamista. Näkemysten ristitulessa päätin asettua ehdokkaaksi. Vaikka ruuti menisi harakoille, tulisi edes hieman näkyvyyttä. 2009-vaalien jälkeen Suomen alasajo on vain entisestään kiihtynyt.

Maan pelastamiseksi suomalaisia odottaa nyt valtava poliittinen järjestelmäremontti, ennen kuin oikeusvaltion periaatteet on kansallisella tasolla luotu ja palautettu.

Koko Suomen poliittinen järjestelmä on umpikujassa. Puoluelaki selätti perustuslain jo 60- luvulla ja siitä lähtien kansaa on tarvittu harvakseltaan enää äänestyskopissa. Lähes 40 miljoonan vuosittainen puoluetuki maksetaan syrjivästi ja perustuslain vastaisesti vain eduskuntapuolueille. Ja edelleen valtamedia on täysin sokea korruptoituneelle ”maantavalle”.

Suomen perustuslakia on laittoman EU-liittymispäätöksen jälkeen räätälöity mielin määrin. Uusi EU-perustuslaki on täynnä ristiriitoja, eikä kestä minkäänlaista syvempää tarkastelua: 1§.: Suomi on EU:n jäsen. 2§.: Valta kuuluu kansalle. Ja sitten 113§.: Presidentin syytesuoja!?!

Herätys – Onko Suomi ainoa maa, jossa presidentille on perustuslaissa myönnetty oikeus rikosten tekoon? Ovatko kallispalkkaiset ylimmät oikeusviranomaiset nukkuneet jo vuosikausia?

Tein valtakunnansyyttäjälle keväällä tutkimuspyynnön lukuisista valtio- ja maanpetosrikoksista Mauno Koivistosta lähtien, mutta valtakunnansyyttäjä nosti kädet pystyyn ja vetosi presidentin syytesuojaan!? Onneksi valtakunnansyyttäjän päätöksestä jäi virallinen dokumentti!?

Suomi on jo uponnut

Kun laillisuus pettää, edessä on jyrkkä ja suora tie sylttytehtaaksi. Ylin valtiojohto on saanut huseerata vuosikymmeniä mielin määrin ilman minkäänlaista laillisuusvalvontaa.

Nyt Suomi on valtio- ja maanpetoksellisesti johdettu Yhdysvaltojen militarismin eturintamaan kahden ydinasevaltion välillä. Kansa on kansalaisoikeutensa menettäneenä täysin puolustuskyvyttömässä tilassa joukkotuhoaseiden kiristyvässä hirttosilmukassa. Pelastusta ei ole näkyvissä, ennen kuin valtion ylimmän johdon valtio-, maanpetokset, sotarikokset ja rikokset ihmisyyttä vastaan on käsitelty. Miten se tehdään? Kansalaisten kaikki oikeustoimikeinot on perustuslain vastaisesti mitätöity.

Suomi tarvitsee kaikkein ensimmäiseksi riippumattoman oikeuslaitoksen ja perustuslakituomioistuimen perusoikeuksiensa palauttamiseksi.

Ei ruutia harakoille

Äänestämällä ei enää tule mitään muutosta tai parannusta valtiollisissa tai kunnallisvaaleissa. Itse asiassa osallistuminen vieraan ylikansallisen EU-Bilderberg järjestön vaaleihin on myös valtiopetoksellista toimintaa. EU ei alkuaankaan ollut valtio- sopimus, vaan järjestösopimus, jossa ylikansallisille yhtiöille annettiin subjektiiviset oikeudet avoimeen ryöstö – ja taloussotaan. Nyt Suomi on jo putsattu kannattavista yrityksistä ja julkisinfra yhtiöitetty ja siirretty ulkomaiseen omistukseen.

EU ei voi, eikä EU:ssa voi palauttaa Suomen laillisuutta.

Olisiko valtakunnansyyttäjä se toimiva oikeusviranomainen, jonka kuuluisi tutkia myös (kaikkien) EU-vaalien laillisuus, koska kansansuvereniteetti on luovutettu valtiopetoksellisesti jo v. 1994 pois Suomesta? Valtio- ja maanpetosten pisin rangaistus on 10 vuotta. Elinkautinen, eikä murha vanhene.

Suomi on nyt historiansa pahimmassa ahdingossa, itsenäisyys mennyt, oikeusvaltioperiaatteet vaihdettu militarismiin ja lainsäädäntö mieron teillä. Mitä Suomesta on jäljellä?

Suomi, Eurooppa, Yhdysvallat, eikä mikään muukaan maa selviä enää nykyisestä sotahulluudesta ilmankansallista ja kansainvälistä riippumattoman oikeuslaitoksen kehittämistä. Hirmuinen haaste sotiville kansakunnille?

Ne uudet pienpuolueet ja kansanliikkeet, jotka ovat nyt hereillä tai alkavat herätä, voivat vakavasti pohjustaa omaa perustuslakituomioistuinta Suomeen ja samalla suunnitella perustuslakiuudistusta korjaamaan sen pahoja ristiriitaisuuksista. 

Uutta, itsenäistä, kestävää Suomea ei rakenneta, ennen kuin laittoman EU-harharetken mutkat on suoristettu ja maa palautettu lailliseen tilaan.

Mikä perustuslakituomioistuin?

Saksan perustuslakituomioistuin (saks. Bundesverfassungsgericht, lyh. BVerfG) on Saksan liittotasavallan perustuslakituomioistuin ja de facto korkein oikeusaste. Saksan perustuslakituomioistuin perustettiin 1951 ja se toimii Karlsruhessa. 

Perustuslakituomioistuin toimii vain aloitteiden pohjalta. Jokaisella Saksan kansalaisella on oikeus hakea muutosta valtiovallan tekemään päätökseen jos kokee valtiovallan loukanneen hänen perusoikeuksiaan. Se voi myös aloittaa tutkinnan, mikäli tietyt elimet kuten liittohallitus, osavaltioiden hallitukset, vähintään kolmannes liittopäiväedustajista tai alemmat tuomioistuimet sitä pyytävät. Perustuslakituomioistuin tarkastaa, ovatko liittovaltion ja osavaltioiden säätämät lait sopusoinnussa Saksan perustuslain kanssa. Jos perustuslakituomioistuin katsoo jonkin lain olevan ristiriidassa Saksan perustuslain kanssa, ei kyseistä lakia enää saa soveltaa. Ainoastaan perustuslakituomioistuin voi katsoa jonkin puolueen perustuslainvastaiseksi ja määrätä siten sen lakkautettavaksi.

Saksan perustuslakituomioistuin koostuu kahdesta senaatista, joissa kummassakin on kahdeksan tuomaria. Tuomarit saavat palvella yhden kaksitoistavuotisen kauden, mutta eläköidyttävä viimeistään 68-vuotiaana (vaikka kautta olisi yhä jäljellä). Tuomareista puolet valitsee Saksan liittopäivät (Bundestag) ja puolet Saksan liittoneuvosto (Bundesrat). (wikipedia)

https://mvlehti.net/2024/05/06/vapauden-liitto-julkaisi-eu-vaalien-ehdokaslistan-ja-kansallismielisen-ohjelman-nyt-on-protestivaalien-paikka/

https://sinikkatyynela.blogspot.com/2009/05/keski-suomen-meppiehdokas.html

https://mvlehti.net/2024/04/12/mihin-valittaa-valtakunnansyyttajan-tutkimattajattamis-paatoksesta-kolumni/

https://mvlehti.net/2024/05/11/edessa-perustuslaillinen-jarjestelmaremontti-kolumni/

keskiviikko 1. toukokuuta 2024

Valon aikaanAurinko paistaa ja koko luomakunta herää pitkän talvihorroksen jälkeen. Pihalla keinahtelee västäräkki. Puiden silmut paisuvat ja maaäidin energiat latautuvat. Kesä alkaa.

Mitä elämä on?

Olen tähän ikään nukkunut ja herännyt joka aamu fyysisessä kehossani jo yli 26.000 kertaa.
Olenko oppinut yhtään mitään? 

Omaa sielun ikääni en osaa edes arvioida, koska en muista kuinka monta inkarnaatiota olen jo elänyt, mutta sielunvaelluksessani muinainen Egypti on ollut hyvin tärkeä paikka. Herään usein hämmentyneenä virkistävän ja häikäisevän kokemuksen jälkeen vaeltaessani yksin tutkimassa valtavia kullalla ja jalokivillä koristeltuja kymmeniä metrejä korkeita kattoon asti koristeltuja temppeleitä, joiden loisto ja pyhyys on käsittämätöntä. - Pelkkää untako?

Elämme fyysisessä kehossa kahden maailman kansalaisina, ajan ja ikuisuuden; -unen ja valveen vaihtelua. Valveilla ihmisen rajoittunut mieli ottaa ohjakset. Unessa siirrymme rajattomaan tuntemattomaan, joka on kaiken ajan, tilan ja etäisyyksien ulottumattomissa odottamassa yliaistista informaatiota.

Kuka minä olen?

Tämä elämä on raskasta.
Joka aamu herätessä takaraivossa ahdistaa maailman sotahulluus ja ympäristön entistä nopeampi saastuminen. Mitä pahaa olen tehnyt, että kärsin näin tuhoisista seurauksista? Mutta karma on tinkimätön ja oikeudenmukainen, se vaatii maailman kärsimyksen kohtaamista ilman pakopaikkaa? 

Onko edes olemassa mitään pakopaikkaa ihmiskunnan ja koko luomakunnan kollektiivisesta kärsimyksestä? - Pitäisikö kadehtia niitä ihmisiä, joita maailman hätä ei liikuta millään tavalla, niin kauan kun omaa mukavuusaluetta ei häiritä?  

Sielun matka maailmaan 

Sielu on kuolematon ja koko ihmisen elämä luomakuntaa myöten perustuu heräämisprosessiin? Herääminen on valtava energeettinen voimalataus. Jos ihminen päätyy maiseen elämäänsä nukahtamisen kautta, hän täysin heränneenä maallisen vaelluksensa tarkoituksesta ja tehtävästä palaa sinne mistä on tullutkin? - Kotiin.

Elämme ja heräämme väliaikaisesta maaäidin kohdusta muistamaan todellisen alkuperämme.
Ts. maallisen elämän tarkoitus kärsimyksineen ja koettelemuksineen on vain palauttaa takaisin henkisen maailman asetukset ajatuksiimme ja maailmakuvaamme. 

Itsetutkiskeluun pohjautuva henkinen kasvu tapahtuu jokaisen ihmisen kohdalla.  ”Suuri Herääminen”, on tapahtuma, jolloin varjomaailman raskaat materialistiset verhot tippuvat ja ihminen astuu todellisuuteen, jota määrittää yliaistinen totuus. Yliaistinen totuus on ikuista järjen ulottumattomissa olevaa intuitiivista, suoraa sydänviisauden tietoa. Raamatussa suuri herääminen tarkoittaa uudestisyntymistä ylhäältä hengestä, itämaisissa uskonnoissa sitä kuvataan valaistumisella.

Tunne itsesi

Olin pikkutyttö, kun usein mietin jumalaa katsellessani mahtavia pilvilinnoja. 
Ymmärsin, että, koska mahtavat pilvilinnat olivat kaikkialla, jumala oli kaikkialla ja kaikille sama. Muuta todistusta en ole tarvinnut.

Kun sitten 12-vuotiaana luin Platonin ( 427–347 eaa.)  ) todistelut sielun kuolemattomuudesta, halusin haltioituneena tietää kaiken elämän salaisuuksista. Etsin tietoa kirjoista, ahmin niitä, kunnes ymmärsin, että ilman omaa ajattelua ja elämänkokemuksia en ole oman elämäni päätähti. 

Elämänkokemukset tempaavat nuoren ihmisen virran vietäväksi vielä kun sielun uni on syvää. Niin pitääkin tapahtua. Kestää kauan ennen kuin ymmärtää, ettei fyysinen keho ole ”minä”, se on pelkkä käyttöväline. Fyysinen keho on vain vaate ihmisen sisäiselle olemukselle. Fyysinen keho on kuitenkin ihmisen kaikkein korkein eettinen ja moraalinen opettaja, koska se on sielun temppeli. Jos laiminlyö kehonsa huolenpidon, sairastuu. 
 
Maallisen elämän ilot ja surut, pettymykset ja menetykset kuuluvat sielun kouluun, kun ihminen etsii ensin onnea, menestystä ja turvallisuutta itsensä ulkopuolelta.

Entä nykyisen elämäntavan ja ahneuteen perustuvan materialismin paradoksi?  Kun hyvinvoinnin kasvaessa perustarpeet on vihdoin tyydytetty, onnea ja turvallisuutta on yhä vaikeampi etsiä itsensä ulkopuolelta materiasta. Yhtäkkiä elämästä puuttuu maku, -kun mikään ei enää tunnu miltään? Elämä on käynyt tarkoituksettomaksi ja tyhjäksi.

Äärimmäisessä yksilökeskeisyydessä nykyisen materialismin erillisyys maailmasta on luonut erillisyyden myös omasta henkisyydestä ja jäljelle on jäänyt tarkoitukseton tyhjyys. Tuossa vaiheessa pintaan nousee myös loputon toivottomuus. Ihminen kaiken keskellä yksin!? Edessä musta aukko.

Kuka uskaltaa hypätä syvän masennuksen ja toivottomuuden mustaan aukkoon henkisessä hädässään ilman mitään turvatakuita hengissä pysymisestä? Helpotusta ja turvaa haetaan masennuslääkkeistä tai psyykenlääkkeistä? Varmasti ne turruttavat sielun tuskaa, mutta…

Meistä jokainen on tälle matkalle lähtiessään päättänyt kohdata osana sielun koulua täydellisen yksinäisyyden ja erillisyyden tilan. - Miksi? Koska todellista, kestävää onnea ihminen ei koskaan voi löytää maailmasta, materiasta, rakkaistaan, lapsistaan tai mistään muustakaan itsensä ulkopuolelta. Vaikka ihminen elää tässä maailmassa, hän ei ole tästä maailmasta. Joka itsensä kadottaa, hän löytää sen!?
 
Vaikka aurinko paistaa ja linnut laulaa, maailma ympärillä on rikki.
Mutta me heräämme yksin tai yhdessä. Olemme syntyneet kärsimysten, sotien ja väkivallan maailmaan maksamaan karmavelkojamme. Luommeko lisää pimeyttä; erillisyyttä, turvattomuutta ja sotia, vai luommeko rauhaa ja rakkautta? Jokainen saa itse valita, ketään ei tuomita.

Sielun matka maailmassa – pelon voittaminen

Sielun matkalla maailmaan on portinvartija, pelko. Pelko on kaikista petollisin erillisyyden verho, sen taakse voi piiloutua, eikä totuutta tarvitse koskaan kohdata. Pelkäävä ihminen ei koskaan tule tietoiseksi omista todellisista voimistaan hengen soturina ja sielun matka hidastuu tai jää kokonaan kesken. Kun sielun matka on kesken, se pelkää tai vihaa kaikkea; - vihollista, tasapainon menettämistä, terveyden romahtamista, rahojen loppumista, jne...

Mitä maailma on?

Maailma on sielun peili. Kun katson maailmaa, näen heränneenä siinä rehellisen itseni. Luonko maailmaa, vai tuhoanko sitä? Tapanko vihollisen vai unessa itseni?

Maailma ympärillä on täsmälleen oman tietoisuuden kokoinen avain ja lukko? 
Luomme joko kärsimystä tai totuutta riippuen siitä, ovatko ajatukset vakavasti totuudellisia vai maailmasta opittuja unimaailman pinnallisia arvoja. 

Meistä jokainen on luovana ihmissieluna elämän koulun ja maailman simulaattorissa, jossa myös ajatukset heijastuvat elämän peiliin. Maailman simulaattori testaa yhä uudelleen joka päivä heräämistämme, luottamustamme, epäonnistumisiamme. Meistä kukaan ei tee tahallaan pahaa, vaan tietämättään; muistamatta todellista olemuspuoltaan. 

Meistä kukaan ei ole yksin
 
Olemme osallisuudessa elämän ykseyteen. Emme omista elämää. Emme omista itseämme, emmekä edes kehoamme. Keho on meillä lainassa, se on tämän inkarnaation nykyinen vaate, jossa alkuperäinen sielu kehittää persoonallisia ja yksilöllisiä taitojaan tullakseen tietoiseksi omasta palvelutehtävästään maailman vapauttamiseksi kaikesta pimeydestä; kärsimyksestä, sodista ja valheista, jotka perustuvat täydelliseen tietämättömyyteen.
 
https://mvlehti.net/2024/05/02/valon-aikaa-mielipide/sunnuntai 28. huhtikuuta 2024

Rauhantyö haudattu valtioneuvoston päätöksellä

 

Orpon globalistijuntan pyövelihallituksen jälki on ollut rumaa. Se on leikannut sosiaaliturvaa eniten kaikkein heikoimmilta kansalaisilta ja kansalaisryhmiltä ilman omantunnon tuskia. Sen sijaan peiliin ei ole katsottu, eikä omantunnon tuskia podettu, kun diktatorisesta puoluetuesta on taas päätetty. 

Valtioneuvosto myönsi tammikuussa vallanpitorahaa perustuslain vastaisesti vain eduskuntapuolueille 1.1.-31.12.2024 Ahvenanmaa mukaan luettuna 34 566 000 euroa toimintansa tukemiseen, samalla kun muiden kuin puolueita lähellä olevien kansalaisjärjestöjen valtionavustukset on rasistisesti lakkautettu.

Suomi vapaassa pudotuksessa

Maa on täysin laittomassa tilassa ilman riippumatonta oikeuslaitosta ja  perustuslakituomioistuinta. Emme ole olleet laillisesti päivääkään EU:n jäsen. 

Edessä on valtava pesänselvitys konkurssikypsän kansantalouden pelastamiseksi ja laillisuuden palauttamiseksi, ennen kuin Suomen kaikki valtio- ja maanpetokset, nykyiset sotarikokset, sekä rikokset ihmisyyttä vastaan on selvitetty ja itsenäisen Suomen monta kertaa rikottu, mutta ei koskaan kumottu perustuslaki palautettu laittoman EU-harharetken ja militaristisen sotilasliiton jälkeen. -Miten se tehdään? Kuka sen tekee? 
-Vai odotetaanko, että maan kohtalo ratkaistaan Yhdysvaltojen ja Venäjän ydinasevaltioiden sodan eturintamassa sen jälkeen kun voittaja sanelee ehdot? Suomi on jo miehitetty DCA-sopimuksella Yhdysvaltojen taistelutantereeksi. Yle-uutisten mukaan jo 5 Suomen meppiä on valmis avoimiin sotatoimiin maanpetoksellisessa Naton sotilasliitossa, jos Ukraina häviää.

Suomi on jo tukenut Ukrainaa n. 3 miljardilla eurolla ja tekeillä on 23. tukipaketti. Presidentti Stubb on luvannut omavaltaisesti yli hallituskausien menevää pitkäaikaistukea, vaikka Suomen kansantalous sinnittelee henkihieverissä pelätessään EU:n tarkkailuluokalle joutumista.

Sotaintoinen Stubb on ydinaseuhonsa sivulauseessa pyrkinyt rakentamaan Suomesta myös rauhantyön suurvaltaa!? - Miten se tehdään, kun eduskunnassa istuu kokoomuksen ja persujen militaristijuntta? Ja persujen kansanedustajakin kulkee jo oman käden oikeudella aseistettuna ja ammuskellen Helsingin yössä?

Suomi on jo vajonnut militaristiseen diktatuuriin

Sananvapaus on valtamediassa mitätöity sitä mukaa kun läntisen valtaliiton sotaisa isännän ääni voimistunut. Samoin rauhantyön valtionavustukset valtioneuvoston 25.4.2024 päätöksellä on  lakkautettu. Päätöksestä kerrottiin epävirallisessa tilaisuudessa osalle avustuksen saajista perjantaina 26.4.2024. Avustuksesta on vastannut Oikeusministeriö. Valtioneuvosto ei ole aikonut tiedottaa päätöksestä.

Nyt tehty valtioneuvoston päätös on avointa diktatorista militarismia, jonka pyrkimyksenä on heikentää kansalaisyhteiskunnan demokraattisia toimintaedellytyksiä laillisuuden ja rauhan palauttamiseksi. Maailma on muuttunut yhdeksi suureksi taistelutantereeksi, kun diplomatia ja oikeusvaltioperiaatteet vaihdettiin vahvemman oikeuteen, Israelin sotaoppeihin ja Yhdysvaltojen aseisiin.

Rauhanliikkeen toimintaedellytyksiä on heikennetty myös uudessa Nato-Ruotsissa sekä lakkautettu kokonaan Venäjällä, Valko-Venäjällä ja Unkarissa.

Onko rauhanjärjestöjen huoli turhaa? Onko millään enää mitään väliä, kun virallinen totuus vakuuttaa, että sota on rauhaa ja kansakunta on tuuditettu ruususen uneen?


Rauha Eurooppaan

Kun rauhantyön mitättömän pieni valtion avustuksen lakkauttaminen tehdään Euroopassa käytävän sodan aikana, kun sota- ja asevarustelumenoissa on vain taivas kattona, on selvä, että taivas on jo tyhjä ja helvetti maan päällä!

Seuraava Nobelin rauhanpalkinto pitäisi hurskaasti myöntää kaikille Gazan ja Ukrainan sodan kansanmurhiin ja joukkotuhontaan osallistuneille, muitakaan asekauppiaita unohtamatta, sillä he ovat uskollisesti ja  ilman omantunnon tuskia viimeistelemässä luomakuntaa ja koko ihmiskuntaa joukkotuhoon?


https://valtioneuvosto.fi/-/10616/puolueavustukset-myonnetty-vuodelle-2024

https://mvlehti.net/2024/04/29/analyysi-rauhantyo-haudattiin-orpon-hallituksen-paatoksella/

keskiviikko 17. huhtikuuta 2024

Onko olemassa maata, jossa presidentin syytesuoja mahdollistaa presidentin oikeudet hyökkäys- ja sotarikoksiin?

Onko olemassa maata, missä presidentin syytesuojalla PE 113§ on varmistettu presidentin oikeus rikosten tekemiseen? Jos et vielä tiedä, niin avaa heti laittoman EU- Suomen perustuslaki 113§! 
Ja jos samalla ymmärrät, että demokratia on muuttunut sotilasdiktatuuriksi, on Suomella vielä toivoa palauttaa laillinen yhteiskuntajärjestys! - Mutta ei ilman riippumatonta perustuslakituomioistuinta, koska Suomi ei ole ollut myöskään päivääkään laillisesti EU:n jäsen!

Valtakunnansyyttäjän päätös 5.4.2024 olla tutkimatta Suomen ylimmän valtiojohdon epäiltyjä valtio- ja maanpetosrikoksia presidentti Koivistosta lähtien oli lähetetty ilman valitusoikeutta. Sain vahvistuksen myöhemmin sähköpostilla: - ei valitusoikeutta

Suomi on täysin laittomassa tilassa

Ts. Ei yksityisellä kansalaisella, eikä koko lainsuojattomalla kansalla ole enää minkäänlaista oikeussuojaa ylimmän valtiojohdon omavaltaisesta käpälöinnistä, jolla Suomen laillista perustuslakia on moneen kertaan rikottu, mutta ei koskaan kumottu. Kuitenkin jokaisen kansalaisen oikeussuoja on varmistettu itsenäisen Suomen perustuslaissa:

PE 21 §:

Suomen perustuslaki turvaa kansalaiselle oikeuden saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa sekä oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi, mutta presidentin tekemiset tai tekemättä jättämiset vahvistetaan erikoisoikeuksilla!

Euroopan ihmisoikeussopimuksen 13 artiklassa vahvistetaan myös oikeus tehokkaaseen oikeussuojakeinoon; 

"Jokaisella, jonka tässä yleissopimuksessa tunnustettuja oikeuksia ja vapauksia on loukattu, on oltava käytettävissään tehokas oikeussuojakeino kansallisen viranomaisen edessä siinäkin tapauksessa, että oikeuksien ja vapauksien loukkauksen ovat tehneet virantoimituksessa olevat henkilöt."

PE 113§:

Presidentin syytesuoja on täysin ristiriidassa PE 6§ - kansalaisten yhdenvertaisuus lain edessä. 5.4.2024 SY/890/2023 - päätöksen perusteluissa valtakunnansyyttäjä muistuttaa presidentin rajoitetusta rikosvastuusta ja sen erillisestä menettelystä, minkä vuoksi valtakunnansyyttäjä ei voi käyttää itsenäisiä syyttäjän toimivaltuuksiaan.

Totuus Suomen oikeusvaltion tilasta on nyt todistettu: Suomessa ei ole itsenäisesti toimivaa oikeus-, eikä perustuslakituomioistuinta, jolla ratkaistaan kiista keskenään ristiriidassa olevista perustuslain pykälistä laillisesti toimivan yhteiskuntajärjestyksen varmistamiseksi.

PE 113§ valmistelu

Miten presidentin oikeus rikoksiin valmisteltiin? Kuka oli oikeuskansleri 1998, kun presidentille varmistettiin perustuslainvastainen syytesuoja?

Jorma S. Aalto        1986-1998
Paavo Nikula           1998-2007

Vastaus löytyy kuitenkin vielä hallituksen esityksestä:  

HE 1/1998  - 113 §. Tasavallan presidentin rikosoikeudellinen vastuu:

"Tasavallan presidentin rikosoikeudellista vastuuta ehdotetaan edelleen nykyisen hallitusmuodon 47 §:n 2 momentin tavoin rajoitettavaksi.

Syyte tasavallan presidentin virkatoimesta voitaisiin nostaa vain, jos presidentin katsottaisiin syyllistyneen maanpetosrikokseen, valtiopetosrikokseen tai rikokseen ihmisyyttä vastaan.

- Entä suunnittelu ja valmistelu?

Maanpetosrikoksella viitataan nykyiseen tapaan rikoslain 12 luvussa tarkoitettuihin ja valtiopetosrikoksella rikoslain 13 luvussa tarkoitettuihin rikoksiin.

Presidentin rikosoikeudellinen vastuu ulottuisi tältä osin kaikkiin kyseisissä luvuissa rangaistaviksi säädettyihin rikoksiin.

Ehdotuksen mukaan presidenttiä vastaan voitaisiin aikaisemmasta poiketen nostaa syyte myös rikoksesta ihmisyyttä vastaan.

Rikoksilla ihmisyyttä vastaan tarkoitettaisiin säännöksessä rikoksia, jotka teon laajakantoisiin vaikutuksiin tai erityisen törkeään luonteeseen nähden on katsottava pikemmin ihmisyyteen ja ihmiskuntaan kuin yksityiseen henkilöön kohdistuviksi.

Rikokset useimmiten loukkaavat yksityisiä ihmisiä, mutta erotukseksi muista yksityiseen ihmiseen kohdistuvista rikoksista näihin niin sanottuihin ihmisoikeusrikoksiin sisältyy ominaispiirteenä teon kohteen kuuluminen jollakin tavoin syrjittyyn tai syrjimisvaarassa olevaan ryhmään.

Nykyisin tässä tarkoitettuja rikoksia ( = täytettyjä tekoja) koskevat rangaistussäännökset sisältyvät rikoslain 11 lukuun ("Sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan").

Ehdotettu säännös kattaisi tältä osin joukkotuhontana pidettävän rikoksen ehkäisemiseksi ja rankaisemiseksi tehdyssä yleissopimuksessa (SopS 4 ja 5/ 1960) rangaistaviksi määrätyt teot, jotka sopimuksen III artiklan mukaan olisivat joukkotuhonta, salahanke joukkotuhonnan suorittamiseksi, välitön ja julkinen yllytys joukkotuhontaan, joukkotuhonnan yritys ja osallisuus joukkotuhontaan.

Sopimuksen mukaan siinä mainittuihin rikoksiin syyllistyneet on rangaistava riippumatta siitä, ovatko he valtiosääntöisesti hallitusvastuussa olevia henkilöitä, virkamiehiä tai yksityisiä henkilöitä (IV art.).

Suomi teki sopimukseen liittyessään siihen tasavallan presidenttiä koskevan varauman, joka on nyttemmin peruutettu (1408-1410/1997).

Syytteen nostamisesta päättäisi nykyiseen tapaan eduskunta, jossa päätökseen vaadittaisiin kolme neljäsosaa annetuista äänistä.

Asia voisi tulla vireille oikeuskanslerin, oikeusasiamiehen tai valtioneuvoston ilmoituksella.

Presidentin syytefoorumina olisi ehdotuksen mukaan nykyisen korkeimman oikeuden sijasta yhdenmukaisesti valtioneuvoston jäsenten syytefoorumin kanssa valtakunnanoikeus.

Nykyisen hallitusmuodon 47 §:n 2 momentin mukaan syytettä ajaa oikeuskansleri. Oikeuskanslerin tehtävät syyttäjälaitoksen johtajana on nyttemmin siirretty valtakunnansyyttäjälle.

Myös presidentin syyttämistehtävä ehdotetaan siirrettäväksi valtakunnansyyttäjälle, jonka tehtäviin syyttäjälaitoksen johtajana se luontevimmin kuuluu.”

113§ - erillisen menettelyn oikolukua helpottava kuva:

Valtakunnansyyttäjä voi perustuslain mukaan aloittaa syytetoimet ilman asianomaisen suostumusta havaitessaan ( entä jos ei havaitse) perustuslakiloukkauksia? PE 113 mukaan presidentin syyttämisestä asia voisi tulla vireille oikeuskanslerin, oikeusasiamiehen tai valtioneuvoston ilmoituksella. Entäs, jos  ja kun koko eduskunta ja sen kaikki oikeusvalvontaviranomaiset ovat toimineet laittomasti ja poliittisesti sokeina jo vuosikymmeniä?

Kuka voi tehdä tutkintapyynnön koko poliittisen järjestelmän täydelliseen umpikujaan ajaneista jatketuista valtio- ja maanpetoksista?

Ei kukaan, kun ei ole riippumatonta oikeuslaitosta, eikä perustuslakituomioistuinta? Presidentti valitsee oikeuskanslerin ja maantavan mukaan ”Herran pelko on herran alku”!? Poliittiset virkanimitykset ovat varmistaneet nykyisen kollegiaalisen virkakorruption, minkä seurauksena maa on kaikilla mittareilla vapaassa pudotuksessa.

Suomessa on nyt kaksi perustuslakia: ensimmäinen 1917 itsenäisyysjulistukseen jälkeen laadittu, jonka valtiosääntö varmistaa, että valta kuuluu kansalle. Kansanvaltaisessa järjestelmässä kansa on ylempänä kuin presidentti, valtioneuvosto ja eduskunta.

Sitten on tämä toinen jälkikäteen laadittu EU-Suomen perustuslaki vuodelta 2000?  Sitä on räätälöity laittomasti Brysselin lainsäädännöllä ja käpälöity perustuslain vastaisesti. Siinä lukee, että 1§ - Suomi on EU:n jäsen ja 2§ -valta kuuluu kansalle. Ja taas pykälät tanssii pirunpolskaa?

Suomi on täysin laittomassa tilassa

Suomessa on nyt 2 perustuslakia. 1993 maa oli vielä periaatteessa itsenäinen, vaikka jo käytännössä  natotettu 1992, kun Suomi teki Hornetkaupat Yhdysvalloista. Hornetteja myytiin vain Natoliittolaisille. Presidentti Mauno Koivisto tiesi jo EY/EU-neuvotteluissa, että EU:sta oli tarkoitus tehdä liittovaltio, jonka puolustuksesta vastaa Nato. Koivisto ei kuitenkaan kertonut asiasta kansalle, eikä eduskunnalle.

Yksi kuva on enemmän kuin tuhat sanaa

Suomen vaakunassa on kruunupäinen leijona. Myös lakikirjojen kannessa on Ruotsin vallan aikainen aatelis-leijona, jolla on kaksi miekkaa. Leijonavaakunan miekat ovat vuosisatojen aikana sotineet sinne sun tänne. Leijona on tasapainotellut horjahdellen käyrällä sapelilla seisten idän ja lännen rajamaana ja taistelutantereena, kun miehittäjät ovat vaihdelleet. 

Vähän yli sata vuotta sitten oltiin vielä Venäjän vallan alla. Nyt odotellaan Yhdysvaltojen miehitysjoukkoja asevarastoineen. Ne varmistavat itsenäisyytensä menettäneen leijonan Naton keihäänkärjeksi ydinaseineen kohti Venäjää.

Lakikirjassa leijonalla on oikeassa haarniskakädessään suora miekka? Vielä itsenäisen Suomen 1993 kannessa miekka on hieman pään yläpuolella, mutta lävistänyt jo kruunun, kansanvallan, koska puoluelaki jo 60-luvulla selätti suoran demokratian.

2024 lakikirjassa miekka ikään kuin lävistää kohtisuoraan leijonan pään. Suomen itsenäisyys on menetetty ja kansanvalta kuoletettu. Kuolin haavan on aiheuttanut maan oma valtaeliitti, kun päätösvalta on siirretty lännen ylikansalliselle valtaliitolle ja sen sotavoimille.

Suomi sai lahjaksi itsenäisyytensä Neuvostovenäjän vallankumouksessa bolsevikeilta tsaarin sortovallan jälkeen. Itsenäisyyttä kesti sen 77 vuotta. Nyt kontataan kumarassa Yhdysvaltojen sotajoukkojen tukikohtien ja asevarastojen keskellä. 280.000 suomalaista sotilasta ja tarvittaessa koko maan muu reservi 900.000 sotilasta on uhrattu maanpetoksellisesti kansalta mitään kysymättä Yhdysvaltojen ja Venäjän  joukkotuhoaseiden eturintamaan, koska presidentillä on perustuslainvastaisesti syytesuoja!

Suomen perustuslaki / 11.luku / sotarikokset ja rikokset ihmisyyttä vastaan

4 a § (30.12.2015/1718) /Hyökkäysrikos

”Jos se, joka voi tosiasiallisesti määrätä valtion poliittisista tai sotilaallisista toimista tai johtaa niitä, tekee sellaisen hyökkäysteon, joka on luonteeltaan, vakavuudeltaan ja mittasuhteiltaan ilmeisellä tavalla Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan (SopS 1/1956) vastainen, hänet on tuomittava hyökkäysrikoksesta vankeuteen vähintään neljäksi vuodeksi tai elinkaudeksi.

Hyökkäysteolla tarkoitetaan tekoa, jossa valtio käyttää aseellista voimaa toisen valtion suvereniteettia, alueellista koskemattomuutta tai poliittista riippumattomuutta vastaan tai muulla tavoin Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan vastaisesti.

Sodanjulistuksesta riippumatta tällaisia hyökkäystekoja ovat 14 päivänä joulukuuta 1974 annetun Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokouksen päätöslauselman 3314 (XXIX) mukaisesti seuraavat valtion tai sen asevoimien tekemät teot:

1) tunkeutuminen tai hyökkääminen toisen valtion alueelle, tunkeutumisesta tai hyökkäämisestä seuraava sotilaallinen miehitys ja toisen valtion alueen liittäminen kokonaan tai osittain omaan alueeseen;

2) toisen valtion alueen pommittaminen ja muu aseiden käyttö toisen valtion aluetta vastaan;

3) toisen valtion satamien tai rannikon saartaminen;

4) hyökkääminen toisen valtion maa-, meri- tai ilmavoimien joukkoja tai laivastoa tai lentokalustoa vastaan;

5) toisen valtion alueella sopimuksen mukaan olevien joukkojen käyttäminen sopimuksen ehtojen vastaisesti tai niiden pitäminen toisen valtion alueella sitä koskevan sopimuksen päätyttyä;

6) sen salliminen, että valtion alueella sopimuksen mukaisesti olevat toisen valtion joukot käyttävät valtion aluetta kolmanteen valtioon kohdistuvaan hyökkäystekoon;

7) aseistautuneiden joukkojen, ryhmien, asevoimiin kuulumattomien joukkojen tai palkkasotureiden lähettäminen valtion toimesta tai sen puolesta, jos nämä tekevät toista valtiota vastaan vakavuudeltaan 1–6 kohdassa tarkoitettuihin tekoihin rinnastettavia tekoja, tai merkittävä osallistuminen tällaisten joukkojen lähettämiseen.” 

Huom. 
- Miksi tämä pykälä ei sisällä rikoksen suunnittelua, valmistelua ja yritystä?  Tämä pykälä  käsittelee vain toteutuneita rikollisia tekoja. Täyttääkö Suomen Ukrainan avustaminen tämän pykälän tunnusmerkit? 

- Onko Suomen kansan korkeimman valtiojohdon tekemiset ja tekemättä jättämiset heidän oma asiansa vai Suomen kansan oma asia?


https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731

https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1999/19990063/19990063_2

https://mvlehti.net/2024/04/12/mihin-valittaa-valtakunnansyyttajan-tutkimattajattamis-paatoksesta-kolumni/