keskiviikko 13. toukokuuta 2015

Mihin hävisi Jyvässeudun ympäristönsuojelu ?Ympäristönsuojelulain tarkoituksena on 1§ :

1) ehkäistä ympäristön pilaantumista ja sen vaaraa, ehkäistä ja vähentää päästöjä sekä poistaa pilaantumisesta aiheutuvia haittoja ja torjua ympäristövahinkoja;
2) turvata terveellinen ja viihtyisä sekä luonnontaloudellisesti kestävä ja monimuotoinen ympäristö, tukea kestävää kehitystä sekä torjua ilmastonmuutosta;
3) edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä..
4) tehostaa ympäristöä pilaavan toiminnan vaikutusten arviointia ja huomioon ottamista kokonaisuutena; sekä
5) parantaa kansalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa ympäristöä koskevaan päätöksentekoon.

Niinpä ?
Laki on hyvä, entä sen täytäntöönpano Jyväskylässä ?

Koko Jyvässeutu alkaa olla kuin pommitusten jäljiltä massiivisten avohakkuiden, harvennusten ja puunkaadon jäljiltä. Parhaat puut kaadetaan ja huonot jätetään pystyyn tai lojumaan puistoalueille pitkin poikin yksityisten metsätalousinsinöörien puustokartoitusten jäljiltä.
On täysin selvää, että ympäristönsuojelulakia ei noudateta, asukkaita ei kuulla, eikä viranomaisvalvonta enää pelaa:

- Energiantuotanto Jyväskylässä vaatii jopa 35 000 täysperävaunullista polttoainetta vuodessa.
Se tarkoittaa 100 rekkaa päivässä ja 660 km:n rekkajonoa vuodessa.

Runkopuu ei edes ole biopolttoaine. Hiilen kierto runkopuussa on liian hidas.
Konkurssikypsältä Keljonlahdelta ja siihen liittyvältä kartellisoituneelta kaupungin ja Metsä Groupin puukaupalta ei kukaan voi enää ummistaa silmiään.
Missä viipyy valvontaviranomaisten kokonaisarviot tuhoutuneesta kaupunkikuvasta, lähivirkistysalueista puistoineen, yleisestä viihtyisyyden menetyksistä, sekä paikallisten lintukantojen kadosta ?
On päivänselvää, ettei kaupungin pienten metsiköitten lintukannat kestä avohakkuita, harvennuksia eikä liikaa valoa, yhtä vähän, kuin kaupunkilaisten psyyke mielivaltaisen väkivaltaista ympäristötuhoa.

Miten tähän on tultu ?
Rakennus- ja ympäristölautakunnan yhdistäminen oli kardinaalivirhe.
Ympäristö häviää aina ja varsinkin nyt, kun on kyseenalaista, voiko virkavastuullinen lautakunta ylipäätään toimia laillisesti ja päätösvaltaisesti, jos sen pj. ei osaa riittävästi suomea ?

Viimeistään nyt pitäisi Jyväskylän ympäristöviranomaisten herätä :
 Laki / 6§ Selvilläolovelvollisuus vaatisi kiireellisen selvityksen kestämättömästi Keljonlahdella      poltetusta runkopuusta ja sen mielivaltaisesta kaadosta kaupunkikuvassa ympäristövaikutuksineen.
Laki / 7§ Velvollisuus ehkäistä ja rajoittaa ympäristön pilaantumista, vaatisi nyt Jyvässeuduilla systemaattisten ja kiireellisten puustoistutusten aloittamista, sillä asemakaava-alueella puusto ei uusiudu ilman korvausistutuksia. Puu on uusiutuva hiilivaranto ja kun se kaadetaan, on tilalle istutettava uutta ja samalla muistettava jättää kannot maahan.
Ensimmäiseksi  metsäpuoli olisi organisoitava uudelleen ympäristönsuojelun näkökulmasta ja ympäristötuhoja aiheuttavan puukaupan sijasta on vaalittava monimuotoisen ympäristön palauttamista lintukantoineen.
Miten käy Keljonlahden, jos ympäristönsuojelussa ja Jyväskylän puukaupassa aletaan noudattamaan lakia ? 
Onnellinen se, joka vielä kuulee mustarastaan ?