perjantai 4. joulukuuta 2009

Itsenäisyyden muistopäivä 6.12.2009

Lissabonin sopimus astui voimaan 1.12.2009 ja alisti Suomen Pyhän Bilderbergin ja Vatikaanin ruotuun ! Samaan hengenvetoon pääministeri Vanhanen ja Suomen hallitus kamppasi presidentin valtaoikeudet ja valtakunnasta loppuivat ylimääräiset lautaset ! Onneksi Vanhaselle jäi sentään lusikka käteen !

Miten tässä näin kävi ?
Presidentti Halonen on koulutukseltaan juristi, joka osasi suoristella Bushin kravattia ja nielaista sujuvasti Naton ankkoja EU:n pitopöydässä !

Mitä unohtui ?
Näissä juhlissa presidentti taisi unohtaa katsoa peiliin ? - Kivat kinkerit ja kekkerit ympäri maailmaa ja ruokaa riittävästi, samalla kun yhä suuremman kansanosan leipä Suomessa on jo kortilla tai leipäjonoissa ?

Kuka olikaan se viisas, joka aikoinaan sanoi, : ” Ei ihminen elä pelkästään leivästä ! ”
Eikä tarvitse olla edes neropatti tunnustaakseen, etteivät kansatkaan elä pelkästään leivästä, vaan ne tarvitsevat oikeudenmukaiset pelisäännöt ja tasa-arvon kyetäkseen elämään sivistysvaltioitten yhteiskuntaelämää demokraattisilla periaatteilla !

Niinpä, Tarja unohti katsoa peiliin, unohti kansan ja Suomen ikioman Perustuslain oikeudenmukaisen sivistysvaltion johtotähtenä, joka oli tehnyt Suomesta yhden maailman hyvinvointivaltioista ennen EU:n laitonta vallankaappausta ja liittymissopimusta.
Nyt Perustuslain tilalla on viidakon laki; EU-lobbareiden markkinat – otetaan köyhiltä ja annetaan rikkaille !

Ei kapitalistinen hyväveli Pyhä Bilderberg ja Vatikaani kunnioita kansanvaltaa, eikä presidenttiä. Pyhä Bilderberg käyttää vain kuuliaisia politiikkoja ja valtavaa korruptiota alistaakseen kaikki maailman kansat yhden ainoan Uuden Maailmanjärjestyksen Valtaan !

Meidät on petetty ! Oma valtioeliittimme petti meidät, mutta joutui itse saman petoksen uhriksi !

Tarja jäi ilman lautasta, kansa ilman presidenttiä samalla kun Itsenäisyys meni !
Vanhaselle jäi luu käteen : Itsenäisen Suomen perustuslain mukaan ulkopolitiikkaa johtaa presidentti, yhdessä maan hallituksen kanssa. EU- Suomella ei kuitenkaan ole enää edes omaa ulkopolitiikkaa, vaan Suomen ulkopolitiikka on EU:n sisäpolitiikkaa.

1.12.2009 Demokratian ja Itsenäisyyden mustana päivänä, hyväveli Pyhä Bilderberg kamppasi Suomen presidentin ja samalla myös Suomen ulkoministerin !

Presidentin ja ulkoministerin lautaset on jo lakkautettu ! Halonen ja Stubb voisivat heti jäädä varhaiseläkkeelle, samoin kuin muu Suomen eduskunta, joka on nyt vain Lissabonin sopimuksen toimeenpaneva elin kansakunnan loputtomassa kurjistamisessa ylikansallisten suuryhtiöiden ehdoilla ! Lissabonibn sopimus astui voimaan 1.12.2009 ja korvasi Suomen Perustuslain ja tätä laitonta tilannetta valtaeliitti nyt kumartaa !

Surun päivänä, tänä edesmenneen Itsenäisyyden muistopäivänä 6.12.2009 odottaisin Tarja Haloselta peiliin katsomista ja avointa tilitystä Suomen hävitetystä Perustuslaista ja menetetystä Itsenäisyydestä, jossa pelissä ja peilissä Suomen presidentillä ja varsinkin demareilla on ollut suuri osa !

EU- Suomen peli on nyt pelattu : Matti kukkarossa, presidentti ilman lautasta ja pääministeri heiluttaa kansalle uutta tahtipuikkoa , - tyhjä lusikka odottamassa Bilderberg- almuja kansalle !

Sytytämme 6.12.2009 Itsenäisyyden muistopäivän kynttilät ja pidämme hiljaisen hetken, samaan aikaan kun presidentinlinnan farssi jatkuu !

lauantai 19. syyskuuta 2009

Valitus eurovaalituloksesta korkeimpaan hallinto-oikeuteen

Korkein hallinto-oikeus
korkein.hallinto-oikeus@oikeus.fi
PL 180
00131 HELSINKI

ASIA:
Europarlamenttivaalien tuloksen vahvistamista koskeva valitus

VALITTAJA: Sinikka Tyynelä

PÄÄTÖS JOHON HAEN MUUTOSTA:
Helsingin hallinto-oikeuden päätös 09/0694/2

PERUSTELUT

Valitan koko päätöksestä.

Hallinto-oikeus hylkäsi hyvin perustellun valitukseni törkeästä vaalisyrjinnästä. Perusteluissaan hallinto-oikeus ylimielisesti sivuutti koko asiani ja sain perusteluina pelkää liturgiaa, jossa vedotaan vaalilain 100, 101 ja 103 pykäliin ja muutamiin niiden momentteihin, joilla siis sivuutettiin koko asia.

Helsingin hallinto-oikeus ei ilmeisesti tunne Suomen perustuslakia, eikä kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia, joiden mukaan kansalaiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Jotta tämä yhdenvertaisuus lain edessä toteutuisi, on ensin kyettävä järjestämään edes kaikille avoimet ja yhtäläiset osallistumismahdollisuudet ja demokraattiset vaalit, joihin kuuluu myös taloudellinen tuki valtion varoista (verovaroista).

Toistan Korkeimmalle hallinto-oikeudelle aiemmin Helsingin hallinto-oikeudelle jättämäni vaatimuksen eurovaalituloksen kumoamiseksi, samoin kuin vaadin Helsingin hallinto-oikeuden päätöksen kumoamista.

Helsingin hallinto-oikeuden päätös on kokonaisuudessaan perustuslain vastainen kansalais- ja täydellisten osallistumisoikeuksien kohdalta. Täten epädemokraattinen puoluetuki vain eduskuntapuolueille ja pimeät vaalirahoitukset ovat vääristäneet vaalit, vaalituloksen, joten vaalitulos on kokonaisuudessaan kumottava ja määrättävä vaalit uusiksi (Vaalilaki 103 §).

Hämäräperäisiä vaaleja kuvastaa hyvin nyt parhaillaan meneillä olevat vaalirahoitussotkujen selvittelyt ja yksityisille tahoille vaalirahojen palauttamiset sekä tässä kuussa ilmestynyt vaalirahakirja ”Näin valta ostettiin”.

Vaadin, että valitukseni käsitellään perustuslakilähtöisesti, jonka lain alisteisia ovat muut lait, kuten vaalilaki ja puoluetukisäädökset.

Jyväskylässä 16.9.2009

Sinikka Tyynelä
yht. kand.
Itsenäisyyspuolueen eurovaaliehdokas 2009

keskustelu Ksml : http://www.ksml.fi/mielipide/keskustelupalsta/posts/list/3828.htm

keskiviikko 24. kesäkuuta 2009

VALITUS EUROPARLAMENTTIVAALEISTA HELSINGIN HALLINTO-OIKEUTEEN

Olen valittanut Eurovaalien tuloksesta Helsingin hallinto-oikeuteen 23.6.2009.

Helsingin Hallinto-oikeus
helsinki.hao@oikeus.fi
PL 120
00521 Helsinki

Valitus koskien Suomesta valittavien Euroopan parlamentin jäsenten vaalien tuloksesta

Suomen itsenäisyyden ajan perustuslaissa on pykälä, jonka mukaan valtiopetos ei vanhene koskaan.
Suomen EU-liittymissopimus tehtiin vastoin Suomen perustuslain säätämisjärjestystä ja vastoin Suomen kansan tahtoa. Edes markan syrjäyttämisestä ei ole eduskunnan päätöstä.
Näin ollen myös eurovaalit 2009 on käsitettävä valtiopetoksellisiksi vaaleiksi, joten Eu-vaalien tulos pitää kumota.

Jyväskylässä 23.6.2009

Sinikka Tyynelä

Liitteet:
1 . Helsingin vaalipiirilautakunnan kuulutus
2. Perustelut valtiopetoksellisten vaalien kumoamiseksi

Liite 2. Perustelut valtiopetoksellisten vaalien kumoamiseksi

EU-vaalit 2009 olivat vaalisyrjintävaalit

Perustelu :
Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.Lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti.
Sukupuolten tasa-arvoa edistetään yhteiskunnallisessa toiminnassa sekä työelämässä, erityisesti palkkauksesta ja muista palvelussuhteen ehdoista määrättäessä, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään.

RIKOSLAKI

Rikokset ihmisyyttä vastaan
11 § Syrjintä

Joka elinkeinotoiminnassa, ammatin harjoittamisessa, yleisönpalvelussa, virkatoiminnassa tai muussa julkisessa tehtävässä taikka julkista tilaisuutta tai yleistä kokousta järjestettäessä ilman hyväksyttävää syytä
1) ei palvele jotakuta yleisesti noudatettavilla ehdoilla,
2) kieltäytyy päästämästä jotakuta tilaisuuteen tai kokoukseen tai poistaa hänet sieltä taikka
3) asettaa jonkun ilmeisen eriarvoiseen tai muita olennaisesti huonompaan asemaanrodun, kansallisen tai etnisen alkuperän, ihonvärin, kielen, sukupuolen, iän, perhesuhteiden, sukupuolisen suuntautumisen tai terveydentilan taikka uskonnon, yhteiskunnallisen mielipiteen, poliittisen tai ammatillisen toiminnan taikka muun näihin rinnastettavan seikan perusteella, on tuomittava, jollei teko ole rangaistava työsyrjintänä tai kiskonnantapaisena työsyrjintänä, syrjinnästä sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

Vaadin 1., että Helsingin hallinto-oikeus kumoaa Suomen Eurovaalituloksen, koska vaalitulos ei perustu kaikille avoimiin, yhtäläisiin ja demokraattisiin vaaleihin vastoin Suomen Perustuslakia. EU-vaalit laittoman EU -liittymissopimuksen jälkeen ovat jo kokonaan kumonneet Suomen kansalaisen täydet osallistumismahdollisuudet avoimiin, demokraattisin ja vapaisiin vaaleihin tasa-arvoisista lähtökohdista.
Suomessa ei ole perustuslakituomioistuinta, joka kykenisi määrittelemään eduskunnan toimien laillisuutta. Suomen kumoamattoman Perustuslainvastaisen toiminnan tuloksena myös Eurovaalit 2009 ovat kokonaisuudessaan laittomat vaalit ja sen seurauksena suurin osa kansaa ei edes katsonut aiheelliseksi äänestää vieraan valtion vaaleissa.

Vaadin 2., että tämä valitus käsitellään nyt Suomen täysivaltaisen kansalasisen oikeutetusta vaatimuksesta palauttaa Suomen laillinen valtiosääntö ja lopettaa nykyiset perustuslainvastaiset EU-vaalit ja EU:n laittoman tilanteen vallitessa Suomessa vaaleista vaaleihin jatkuvat , - vain puoluelakiin perustuvat näennäisdemokratia-rahavaalit, jotka ovat jo katkaisseet Suomen moraalisen selkärangan.
Nämäkin eurovaalit olivat näennäisdemokratiavaalit, joiden vaalitulos syntyi suurella rahalla vastoin Suomen perustuslain takaamia tasa-arvoisia osallistumismahdollisuuksia. Samalla nämä vaalit loukkaisivat koko Suomen kansan oikeutta tietää kaikista vaaleihin osallistuvista ehdokkaista.
Ilman jokaiseen talouteen jaettavaa esitettä vaaleissa päti vai viidakon laki. Median ja suuren rahan tuella käydyt vaalit pönkittivät vain entisestään pienentyvää harvainvaltaa.

Perustuslainvastaiset eurovaalit perustuivat laajamittaiseen ja epäoikeudenmukaiseen pienpuolueitten ja yksityisten vaaliehdokkaitten massiiviseen syrjintään sekä median, että rahoituksen osalta.

Eurovaalitulos on YK:n ihmisoikeuksien vastainen ja syrjivä, koska Suomessa ja EU:ssa puoluetukea myönnetään budjetista vain tietyille puolueille.
Perusoikeuksieni yhdenvertaisuusperiaatetta on loukattu myös erityisesti EU:n osalta osallistuessani Suomen Eurovaaleihin 2009 Itsenäisyyspuolueen ehdokkaana.

EU itse harjoittaa massiivista vaalisyrjintää, myöntämällään n. 70 miljardin euron tuella v. 2009 poliittisille myötäilijöilleen : http://eur-lex.europa.eu/budget/data/AP2009_VOL2/FI/nmc-titleN50400935180-50/nmc-chapterN50400935180-51/index.html#N50400935180-51 :

Luku 4 0 — TIETTYJEN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ERITYISMENOTO

Toteutus / Määrärahat yhteensä

2007 - 60 517 850, 99
2008 - 62 305 000,00
2009 - 70 548 000,00

EU tukee vain myötäilijöitään. Parlamentti kannattaa myös yleistä periaatetta, jonka mukaan näillä varoilla ei saa missään tilanteessa rahoittaa muita puolueita ja etenkään kansallisia puolueita tai ehdokkaita suorasti tai epäsuorasti. EU kieltää kaiken tuen kansallisilta puolueilta tai näiden ehdokkailta suoraan tai epäsuoraan : http://www.europarl.europa.eu/elections2009/highlights/product.htm?ref=20090120TMN46722&secondRef=0&language=FI&section=10 :

Euroopan parlamentin merkittävimpiä saavutuksia 2004–2009:
Ei rahoitusta kansallisille puolueille

Parlamentti hyväksyi komission ehdotuksen, joka sallii eurooppalaisten poliittisten puolueiden käyttää rahojaan EU-vaalien kampanjoiden rahoitukseen edistääkseen poliittista keskustelua vuonna 2009 vaalien yhteydessä.

Parlamentti kannattaa myös yleistä periaatetta, jonka mukaan näillä varoilla ei saa missään tilanteessa rahoittaa muita puolueita ja etenkään kansallisia puolueita tai ehdokkaita suorasti tai epäsuorasti.

Kun Suomen valtio myöntää vaalitukea budjettivaroista vain eduskuntapuolueille ja EU vain omille myötäilijöilleen, loukataan avoimesti keskeisiä YK:n ihmisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia.

Oma henkilökohtainen vaalibudjettini ilman ainoatakaan henkilökohtaista vaalimainosta oli 0 euroa ! Sain puolueelta Jyväskylään ulkojulisteita n. 120 kpl ja niiden arvo oli n. 350 e. Itsenäisyyspuolue, eivätkä muut eduskuntaan kuuluvat pienpuolueet saa mitään julkista vaalitukea, minkä nykyinen puoluelaki sallii perustuslainvastaisesti vain eduskuntapuolueille.

Samaan aikaan Suomi ui korvia myöten poliittisessa vaalirahakorruptiossa. Suurpuolueet ovat yhtiöittäneet toimiaan ja rahavirrat ovat täysin kaiken yhteiskunnallisen kontrollin ulottumattomissa, koska Suomessa ei ole perustuslakituomioistuinta valvomassa kansalaisten ja kaikkien vaaleihin osallistuvien yhdenvertaisuutta perustuslain hengessä.

Yksikään suurpuolue ei ole paljastanut myöskään eurovaalien osalta puoluebudjettejaan, joidenka lisäksi suurten puolueitten ehdokkaat ovat saaneet mittavia rahallisia tukijoita.

Vaali- ja osallistumisoikeudet ovat jokaiselle kuuluvia perusoikeuksia. Laissa säädetään julkisen vallan tehtäväksi edistää yksilön mahdollisuuksia yhteiskunnalliseen toimintaan ja vaikuttaa häntä itseään koskevaan päätöksentekoon.
Samoin julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen.
Näin ei ole kohdallani tapahtunut.Ilman julkista vaalitukea minua on loukattu myös sananvapauspykälän osalta.
Voiko vaaleissa sananvapaus toteutua, jos äänestäjillä ei ole edes tietoa osallistumisestani (vaalimainonta) ja niistä tavoitteista, joita edustamani puolue ajaa oikeudenmukaisuuden edistämiseksi Suomalaisessa yhteiskunnassa.
Itsenäisyyspuolueen koko valtakunnallinen vaalibudjetti oli noin 5000 – 10.000 €. Puolue ei saa puoluetukea. Tällä budjetilla ei voi varmistaa tasa-arvoisia osallistumismahdollisuuksia Eurovaaleissa, varsinkin kun vaalikamppailu käydään valtion ja EU:n muille myöntämän rahan, median ja muun suuren rahan ehdoilla!

Lakiviitteet:
Suomen perustuslaki 6 §, 12 §, 14 § ja 22 §
- lain perustelut HE 1/1998 ja HE 309/1993

Muut Liitteet

Liite 1. : http://www.ksml.fi/teemat/eurovaalit/valtava-erorahank%C3%A4yt%C3%B6ss%C3%A4/426165 / : Keskisuomalaisen uutinen / Outi Laatikainen
Keskisuomalaisten EU-vaaliehdokkaiden kampanjabudjetit vaihtelevat rajusti.

Haitari repeää nollasta eurosta yli sataan tuhanteen euroon.Kommunistien Hanna Era ja Aino Kainulainen sekä itsenäisyyspuolueen Sinikka Tyynelä lähtevät vaaleihin nollalla eurolla. SDP:n Kalevi Olin arvioi kassakseen 100 000-120 000 euroa.Rahan huhutaan istuvan tiukassa. Tavoitteet ovat silti korkealla. Myös kokoomuksen Johanna Manninen toivoo saavansa lähemmäs 100 000 euroa kasaan.Keskisuomalaisia meppiehdokkaita on kesäkuun vaaleissa enemmän kuin koskaan aiemmin: 10. Kahdella puolueella on heitä jopa kaksi kummallakin. Ehdokasasettelu päättyi tiistaina.Ehdokkaat saavat numeronsa ensi torstaina. Uurnille suunnataan sunnuntaina 7. kesäkuuta.

Liite 2. : Antti Pesonen, Itsenäisyyspuolueen pj

Sanavapauden päivänä 3.5.2009

Rakenteellinen korruptio vallitsee Suomessa – muutos on mahdollinen
Yleisradion MOT-ohjelmassa 20.4. kerrottiin ay-liikkeen maksamista ”piilotuista” SDP:lle ja Vasemmistoliitolle. SDP sai ay-tukea v. 2008 lähes 400 000 euroa.
SDP:n puoluesihteeri Ari Korhonen puolusti puolueensa ay-liikkeeltä saamia tukirahoja. Korhosen mukaan ay-liikkeeltä saatava apu on vain muutaman prosentin luokkaa puolueen kokonaisrahoituksesta.

SDP:n osuus verovaroista eduskuntapuolueille kuluvana vuonna maksettavasta yhteensä 45 miljoonan euron puoluetuesta on n. 9 miljoonaa euroa. Sekä Keskusta että Kokoomus saavat v. 2009 puoluetukia yli 10 miljoonaa euroa. Eduskunnan ulkopuolella oleville puolueille puoluetukea ei makseta.

Kevään 2008 vaalirahoituskeskustelu osoitti, että elinkeinoelämä rahoittaa merkittävästi suurimpia eduskuntapuolueita. Vaille julkisuutta on vielä jäänyt mm. suurimpien kaupunkien kaavoitukseen ja rakennusoikeuksien jakamiseen liittyvä puoluerahoitus.

Puoluerahoitus, joka ei ole avointa ja tasapuolista, on rakenteellista korruptiota, joka estää aidon demokratian toteutumista. Rakennekorruptiota on myös tiedotusvälineiden toiminta, jolla suositaan vallassa olevia ja vaietaan keskustelu niille kiusallisista vaihtoehdoista.

Ilman kaikkien puolueiden tasapuolista kohtelua suurimmissa tiedotusvälineissä ei voida puhua reiluista vaaleista.
Reiluissa vaaleissa kaikki vaaleissa mukana olevat voivat esittää oman vaihtoehtonsa äänestäjille. Silloin voidaan odottaa että äänestäjät innostuvat laajemmin käyttämään ääntään. Näin voidaan vähentää yhteiskunnallisia jännitteitä ja tehdä kansalaisten enemmistön tahtoa vastaavia päätöksiä.
Muutos kohti avoimuutta, todellista sananvapautta ja aitoa demokratiaa voi lähteä kansalaisten vaatimuksista. Tulevaisuudessa tarvitaan suoraa demokratiaa, sitovia kunnallisia ja valtakunnallisia kansanäänestyksiä.

Liite 3. : Antti Pesonen, Itsenäisyyspuolueen pj.

Vaalirahoitusskandaali

Pääministeri Matti Vanhanen haluaa puolueiden rahoituksen julkiseksi. Pääministerin toivetta on helppo tukea. Kaiken puolue- ja vaalirahoituksen tulee olla julkista. Suurimmat puolueet tai niiden ehdokkaat ovat saaneet ja saavat merkittävää rahoitusta elinkeinoelämältä ja erilaisilta etujärjestöiltä. Tämä on tullut osittain myös julkisuuteen.
Muistamme vuoden takaisen vaalirahoituskohun ja äskettäin esillä olleen Ay-liikkeen jakama puoluerahoituksen. Yksi todellinen vaalirahoitusskandaali on kuitenkin jäänyt lähes vaille keskustelua.
Eduskuntapuolueet ovat jakaneet useissa aiemmissa vaaleissa verovaroista toisilleen erillistä vaalitukea. Viimeksi eduskuntavaaleissa 2007 n. 2,5 miljoonaa euroa. Erillisestä vaalituesta luovuttiin hallitusneuvottelujen yhteydessä v. 2007, mutta samalla hallituspuolueet päättivät korottaa suoraa puoluetukea 44 prosenttia.
Näin eduskuntapuolueet saavat vaalirahoitusta ilman nolohkon erillistuen jakamista ja myös niinä vuosina, jolloin ei vaaleja ole.
On selvää, että eduskuntapuolueet käyttävät vaaleihin muutakin puoluetukea kuin viimeksi korotettua osuutta siitä. Näin alun perin puolueiden järjestötoiminnan tukemiseen tarkoitetusta puoluetuesta on tullut rahoitusautomaatti, jonka avulla erityisesti valtapuolueet ostavat ääniä äänestäjien rahoilla.
Veronmaksajat maksavat kuluvana vuonna puoluetukia n. 40 000 000 euroa.
Tuki jaetaan kansanedustajien lukumäärän perusteella. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kukin kolmesta suurimmasta puolueesta saa verovaroja n. 40 000 euroa joka arkipäivä.
Eduskunnan ulkopuolella oleville puolueille ei makseta puoluetukea.

Puoluetukijärjestelmää voi kutsua osaksi rakenteellista korruptiota. Yhdessä puoluekurin ja suurten viestimien hallinnan kanssa se on mahdollistanut nykyisen näennäisdemokratian muodostumisen.
Ns. edustuksellinen demokratia on tullut kansanvallan tilalle. Sen sijaan, että kansalaisten valitsemat edustajat toteuttaisivat kansalaisten tahtoa, he toimivat monissa asioissa päinvastoin. EU-vaalien yhteydessä esimerkiksi sopivat euron käyttöönotto ja EU:n perustuslain hyväksyminen ilman kansanäänestyksiä ja mitä ilmeisimmin vastoin kansalaisten enemmistön tahtoa.
Muutos tilanteeseen tulee kansalaisten aktivoitumisen kautta. Tulevaisuudessa tarvitaan suoraa demokratiaa, sitovia kunnallisia ja valtakunnallisia kansanäänestyksiä. Lienee myös selvää, että kestävien ratkaisujen löytäminen nykyisiin ja tuleviin kriiseihin vaatii avoimen julkisen keskustelun sallimista ja myös sellaisten näkökulmien esille tuomista, jotka eivät vallassa olevia miellytä.

Liite 4. : http://www.ksml.fi/mielipide/keskustelupalsta/posts/list/15/561.htm / Sinikka Tyynelä :

Kansallispalvelu Oy / http://www.kansallispalvelu.fi/esittely/ :
perustettiin vuonna 1995, kun Kansallinen Kokoomus rp:n ja sen läheisjärjestöjen taloushallintopalveluiden tarjonta yhtiöitettiin.
86 asiakkaassamme on sekä järjestöjä että yrityksiä ja kuluneen vuoden aikana olemme laajentaneet toimintaamme myös ulkomaille, muutaman kansainvälisen yrityksen tultua asiakkaiksemme.

Ennen EU - vaaleja kokoomuksen kansainväliset yrityspalvelut olisi pitänyt ehdottomasti myös julkistaa ???
Voiko kokoomus toimia yhtäaikaa palveluja tarjoavana yrityksenä ja uskottavana poliittisena kansanvallan kanavana enää kenellekään ?
Kansallispalvelu oy:n hallituksen puheenjohtaja toimii Taru Tujunen.
Taru Tujunen on myös kokoomuksen puoluesihteeri ! ?
Suomen puolueitten poliittinen korruptio on vain kasvanut vaali vaalilta !

Tujunen myöntää kokoomuksen jättituen / http://yle.fi/uutiset/talous_ja_politiikka/2009/06...oomuksen_jattituen_815233.html :

Kokoomuksen puoluesihteeri Taru Tujunen vahvistaa puolueensa saaneen mittavaa vaalitukea elinkeinoelämältä. Tujusen mukaan TT-säätiö maksoi kokoomukselle vuoden 2007 eduskuntavaalien alla yhteensä 155 000 euroa. Se on viisi tuhatta euroa enemmän kuin TT-säätiön maksama tuki keskustalle.

Vielä alkuviikosta Tujunen oli siinä uskossa, että kokoomuksen TT-säätiöltä saama tuki on selvästi keskustaa vähäisempää. Tujunen perustelee väärinkäsitystään sillä, että valtaosa tuesta maksettiin jo vuoden 2006 puolella. - Saimme 100 000 euroa joulukuussa 2006, ja loput 55 000 tammikuussa 2007, Tujunen täsmentää.

Tujusen mukaan TT-säätiö ei ole antanut kokoomukselle rahaa enää vuoden 2007 jälkeen. Puoluesihteeri myös muistuttaa, että tuki on vain murto-osa kokoomuksen 10 miljoonan euron vuosibudjetista.

TÄYDENNYS JA TARKENNUS
Viite Diaari nro 04076 / 09 / 1101

1)
Sen lisäksi, mitä aikaisemmin olen tuonut esille, niin tosiasia on sellaisena pysyy, että Suomen valtio jakoi verovaroja puolueille / ehdokkaille vaaliavustuksina muuten kuin tasapuolisesti. Toisin sanoen asiassa toteutui rikoslain 13 luvun 11 pykälä eli syrjintä. Samalla Suomen valtio rikkoi kaikki ne ratifioimansa sopimukset, joissa se sitoutui olemaan harrastamatta syrjintää.

Hallituksen esityksessä: HE 309/1993 todetaan mm. : ”Syrjintäsäännös koskee myös pelkkää erilliskohtelua. Syrjintäkielto koskisi myös toimenpiteitä, jotka välillisesti johtaisivat syrjivään lopputulokseen. Tältä osin syrjinnän käsillä olo olisi arvioitava jonkin menettelyn tosiasiallisten seurausten kannalta.”
Kun tällainen syrjintä kohdistui samanaikaisesti suurehkoon joukkoon kansalaisia (EU-kansanedustajaehdokkaat) ja virkavastuulla toimivien toimesta, niin tekoa tulee pitää erittään törkeänä.

2)Tosiasia on myös ja sellaisena pysyy, että suuri osa kansalaisista ei tiennyt missään vaiheessa ennen äänestyskoppiin menoa, ketkä olivat valtakunnassa ehdokkaina, puhumattakaan niistä kansalaisista, jotka eivät äänestyskopissa edes käyneet.

Kaiken lisäksi puolueet ovat jo vuosikausia harrastaneet ja nyt lisääntyvässä määrin eräänlaista Oy Pimitys Ab –toimintaa, kun puolueet ulkoistavat oman varallisuuden olemassaolon ja tietyt varallisuushankinnat ja niiden valvonnan kaiken julkisen kontrollin ulkopuolelle.

Vaalilaki määrittää vaalikelpoisuuden, mutta käytännössä kelpoisuusehdot tai paremminkin vaalinäkyvyys määräytyy ehdokkaan oman ja hänen tukiryhmänsä varallisuuden mukaan, jota varallisuutta valtiovalta ja EU vaalituen muodossa vielä runsaskätisesti vahvistaa. Tsaarinvallan aikaan maan asioista pääsivät päättämään vain varakkaat säätyläiset ja aateliset. Huomaamatta demokratia onkin luiskahtanut tähän vanhaan tapaan. Parhaiten rahan valta näkyy Italiassa, mutta meilläkin ollaan siihen menossa, kun eduskunta ei keväällä säätänyt vaalirahoille kattoa. Nykyisellään verorahoilla tuetut ja puolueet ja tosiasiassa pieni joukko hyvätuloisia poliitikkoja päättää puolueitten puolesta, keille ”sopiville” ehdokkaille jaetaan verovaroja vaalitukena. Perustuslain vastaisella lailla on oikein säädetty, kenelle verovaroja vaalitukena ei saa jakaa. Päättäjät ja valvojat hävetkää.

Kokonaisuutena eurovaalit olivat täydellinen farssi ja siksi koko vaalien tulos tulee kumota.Jyväskylässä 29.6.2009
Sinikka Tyynelä

http://www.ksml.fi/mielipide/keskustelupalsta/posts/list/849.htm


Hain 20.8. 2009 Jyväskylän postista Helsingin hallinto-oikeuden päätöksen :

HAO:n päätös :

Valituksessa esitetyt vaatimukset

Vaalitulos on kumottava. Vaalitulos ei perustu kaikille avoimiin, yhtäläisiin ja demokraattisiin vaaleihin sillä tavoin kuin Suomen perustuslaissa edellytetään. Sopimus Suomen liittymisestä Euroopan unioniin on tehty vastoin Suomen perustuslain säätämisjärjestystä ja vastoin Suomen kansan tahtoa. Näin ollen myös europarlamenttivaalit ovat olleet laittomat. Europarlamenttivaalien pitäminen on lopetettava perustuslainvastaisena. vaalien tulos perustuu laajaan pienpuolueitten ja yksityisten vaaliehdokkaiden lainvastaiseen syrjintään sekä median toiminnan että rahoituksen osalta. Vaalit loukkasivat Suomen kansa oikeutta tietää kaikista vaaleihin osallistuvista ehdokkaista. Suomessa ja EU:ssa puoluetukea myönnetään budjetista vain tietyille puolueille, minkä vuoksi vaalitulos on Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen sopimuksen vastainen ja syrjivä.

Myös Tyynelän perusoikeuksia ja yhdenvertaisuutta on loukattu hänen osallistuessaan europarlamenttivaaleihin Itsenäisyyspuolueen ehdokkaana. Tyynelä on viitannut valituksessaan myös rikoslain 11 luvun 9 §:n säännökseen sekä Suomen perustuslain 6,12,14 ja 22§:ään.

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Hallinto-oikeus hylkää valituksen.


Perustelut

Vaalilain 100§:n 1 momentin mukaan päätökseen, jolla vaalien tulos on vahvistettava, saa hakea muutosta valittamalla sen mukaan kuin vaalilain 8 luvussa säädetään. Vaalilain 101 §:n 1 momentin mukaan valitusoikeus on sillä, jonka etua tai oikeutta päätös loukkaa, sekä jokaisella vaaleissa ehdokkaana olevalla henkilöllä ja ehdokashakemuksen antaneella puolueella ja yhteislistalla sillä perusteella, että päätös on lainvastainen. Pykälän 2 momentin mukaan lisäksi saavat päätöksestä valittaa sillä perusteella, että vaalit on toimitettu virheellisessä järjestyksessä ja että se on saattanut vaikuttaa vaalien tulokseen, jokainen asianomaisessa vaalipiirissä tai kunnassa äänioikeutettu henkilö ja kunnallisvaaleissa kunnan jäsen.

Vaalilain 103 §:n säännöksestä ilmenee, että vaalivalitusperusteet liittyvät vaaliviranomaisen päätöksiin ja toimenpiteisiin. Siten ne liittyvät itse vaalien toimittamiseen.

Tyynelän on katsottava valittaneen vaalien tuloksesta vahvistamista koskevasta päätöksestä vaaleissa ehdokkaana olleena henkilönä ja vaalilain 101 §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettuna äänioikeutettuna henkilönä. Valitusperusteina on katsottava olevan valituksenalaisen päätöksen lainvastaisuus, Tyynelän omien perusoikeuksien loukatuksi tuleminen ja ehdokkaana päätöksen johdosta sekä se, että vaalit on toimitettu vaalilain 101 §:n 2 momentissa tarkoitetuin tavoin virheellisessä järjestyksessä.

Tyynelä on viitannut valituskirjelmässään tarkemmin ilmeneviin lakeihin ja sopimuksiin. Tyynelän esittämät seikat eivät anna aihetta sellaiseen johtopäätökseen, että vaalituloksen vahvistamista koskeva päätös olisi lainvastainen tai Tyynelän etua tai okeutta loukkaava taikka että vaalit olisi toimitettu virheellisessä järjestyksessä.HALLINTO-OIKEUDEN KOKOONPANO
Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Liisa Heikkilä, Sampo Jokinen ja Airi Helenius (t).

Esittelijä Kaija Ikäläinentorstai 11. kesäkuuta 2009

Vaalirahoitussotkut kuin pullataikinaa

http://www.ksml.fi/mielipide/keskustelupalsta/posts/list/448.htm :

Muistin virkistämiseksi on tärkeää pitää mielessä myös aikaisemmat vaalirahoituissotkut : http://www.ksml.fi/mielipide/keskustelu/suomeen-sy...uusi-kms-puolue/133240?pgNro=1

Eipä siis ihme, että rahoitussotkut paisuvat entisestään kuin pullataikina : Keskustan vaalirahoista syntyi taas skandaali Nova Group maksoi keskustalle tukea lähes kaksi kertaa enemmän kuin puolue on aiemmin ilmoittanut, kertoo MTV3:n uutiset.
Viime vuoden vaalirahoituksesta syntynyt kohu on nyt saanut jatkoa. Poliitikkoja rahoittanut Nova Group on MTV3:n mukaan maksanut keskustalle 125 000 euroa aiemmin luultua enemmän.
Viime vuonna Nova Group myönsi maksaneensa Kehittyvien Maakuntien Suomi ry:lle 145 000 euroa, nämä rahat yhdistys ohjasi poliitikoille.
MTV3:n saaman salaisen muistion mukaan Nova Group maksoi 125 000 euroa Menestyvä Suomi ry:lle. Nyt jo lakkautetun yhdistyksen puheenjohtaja oli keskusta yhteyspäällikkö Lasse Kontiola ja varapuheenjohtaja puoluesihteeri Jarmo Korhonen. Keskustan hallintopäällikkö Aki Haaro oli yhdistyksen sihteeri.

– Nova Group on ostanut seminaarilippuja vuoden 2007 aikana tietyllä summalla, ja me olemme laskuttaneet, kun he ovat ostaneet. Nämä ovat olleet hyvin korkeatasoisia seminaareja,
Korhonen sanoi MTV3:n uutisille.
Korhonen ei saanut haastattelussa kerrottua, miksi 125 000 euron tuesta ei ole aiemmin kerrottu julkisuuteen
http://www.taloussanomat.fi/politiikka/2009/06/11/...yi-taas-skandaali/200914334/12

... samaan aikaan pienpuolueet eivät saa vaalityön tekemiseen minkäälaista puoluetukea myöskään budjetista, niinkuin suurpuolueet !
- Pelkkä uhkasakko vaalirahoituksen pimittämisestä on lainkiertoa !

Suomeen tarvitaan Perustuslakituomioistuin takaamaan oikeusvaltion periaatteet !

KUKA VOITTI - KUKA HÄVISI VAALIT ?

http://www.ksml.fi/mielipide/keskustelupalsta/posts/list/424.htm :

Vaaleja on ollut peräkanaa lähes vuoden välein. Vaikka tulokset muuttuvatkin, ei Ylen linja muutu - toteaa kirjoittaja ja on harvinaisen oikeassa !

Kyse ei ole pelkästään ylen linjasta, vaan koko Suomen vaalijärjestelmän epädemokraattisuudesta. Yle on vuosikausia ollut vain suurpuolueitten media. Pienet demokratiaa vaativat puolueet on systemaattisesti syrjäytetty. Vielä pahempaa pienpuolueiden vaalisyrjintää on vaalirahoitus suoraan budjetista suurpuolueille !
Totuutta ei voi pantata loputtomasti. Nyt on juna mennyt karhukoplan ohi ja kepu-kok-demari-akseli on poikki !
Mitä tilalle ? PerSut äänivyöryineen luistelevat heikoilla jäillä jo Brysselissä.
PerSuista ei ole apua kansantalouden elvytysprojektissa.
Päinvastoin :
VM:n Pekkarinen: Työttömyys kaksinumeroisiin lukuihin:
Talouden kriisi koettelee Suomen vientiä erityisen voimakkaasti. Työttömyys kasvaa ensi vuodenvaihteeseen mennessä kaksinumeroisiin lukuihin. Näin synkkiä talousnäkymiä ennakoi valtiovarainministeriön kansantalousosaston ylijohtaja Jukka Pekkarinen.

Jukka Pekkarinen muistutti Radiouutisten Ykkösaamussa, että maailmankauppa on nyt lopahtanut tavalla, jollaista ei ole nähty toisen maailmansodan jälkeen. - Suomessa takaiskua valitettavasti vielä pahentaa se, että meillä on oma kriisialamme metsäteollisuudessa. Ylipäätään Suomen vahvin vientiteollisuus on investointitavarateollisuutta. Ja siellä oikeastaan vasta nyt alkaa tuntua tilausten jyrkkä väheneminen, synkistelee ylijohtaja Pekkarinen. - Ikävä sanoa, mutta meidän on varauduttava siihen, että viennin jyrkkä notkahdus kestää Suomen tapauksessa ehkä pidempään, kuin kevyempää vientiä harjoittavissa maissa.

Työttömyys kaksinumeroisiin lukuihin

Työvoimatoimistoissa on nyt 250 000 työtöntä työnhakijaa. Lomautettuja on 90 000 työntekijää. Työttömyysaste on 8,8 prosenttia . Se on noussut vuoden aikana 2,6 prosenttiykskköä.

EU:n hajoita ja hallitse politiikka kerää nyt maailman kovimman kapitalismin hedelmiä : Eurooppalainen ja maailman talousjärjestelmä on pettänyt ja hajoaa omaan mahdottomuuteensa.

Siitä huolimatta tosiasioitten tunnustajia ei edes näy hallituksessa ja kansantalouden alasajo jatkuu entistä hurjemmin !
- Missä viipyy Suomen ja Euroopan Pelastajat ?
- Miten Yle demokratisoidaan ja turvataan vapaat ja avoimet vaalit kaikille osallistujille uusien oikeudenmukaisten pelisääntöjen luomiseksi keskellä kansantalouden velka - ja romahdusaaltoa ?

keskiviikko 10. kesäkuuta 2009

VAALIMATEMATIIKKAA

Suomessa on hallinnut vuosikymmeniä itseoikeutettu karhukopla : kok - keskusta - demarit.

Käytännössä ne ovat edustaneet yhtä ja samaa jähmeää ja näköalatonta eliittivaltaa, joka huipentui laittomaan EU - liittymissopimukseen vastoin perustuslain säätämisjärjstystä.

EU kapitalismin keskeineinen "hajoita ja hallitse " - periaate on ammattiyhdistysliikkeen heikentäminen ja työntekijöiden vallan vähentäminen ja diskriminointi omistajien voittojen varmistamiseksi !
Demareitten ja vasemmiston tappio Suomessa on seurausta demarien ja vasemmiston sinisilmäisyydestä ja poliittisen älyn puutteesta. Sen seurauksena vasemmisto on nyt kaatunut.

Kansa ymmärtää, että on turha äänestää demaria ja vasuria, kun se ei ole enää vaihtoehto nykyisessä yksipuoluekapitalismissa !
Entäs miten tästä eteenpäin ?
Seuraavaksi tulee kepulle murskatappio ja kokoomus voittaa !
Entäs sitten ?
Yhden hallituskauden jälkeen kokoomus on hävinnyt maanrakoon ja kansakunta lopullisessa konkurssissa !
Kokoomuksen ja kepun nykyinen talouspolitiikan pelastuslinja tukee pankkeja ja nykymenoa edelleen. Sen seurauksena kansaa johdetaan lisävelanotolla suoraan Siperian kautta Kiinan velkaorjuuteen.

Jo Paasikivi aikoinaan myönsi, että suomalaisilla ja saksalaisilla ei ole poliittista älyä ollenkaan ?

maanantai 8. kesäkuuta 2009

torstai 28. toukokuuta 2009

YHTEINEN TURVALLISUUSKYSYMYS

KOLMASOSA USA:n SOTILASMENOISTA PELASTAISI MAAPALLON
Sitoutumattoman yhdysvaltalaisen tutkimuslaitoksen Earth Policy – instituutin johtaja Lester Brown on laskenut, että maapallon laajuisesti toteutettu suuruudistus, joka sisältää köyhyyden poistamisen, terveydenhuollon järjestämisen kaikille, väestönkasvun vakauttaminen ja ilmastomuutoksen hillitsemisen maksaisi kolmasosan USA:n sotilasmenoista !

Aika on käymässä vähiin, ilmastomuutos ei odota, napajäätiköt sulavat ja ydinjäteongelma on ratkaisematta kaikkialla maailmassa.

Nyt on aika käynnistää maailmanlaajuinen rauhanliike sekä maapallon elvytysohjelma ja aloittaa se Euroopasta :

- Euroopan on oltava rauhanomainen, ekologinen ja itsenäinen suhteissaan Amerikan Yhdysvaltoihin. Sen tulee olla ydinvapaa alue. Sen tulee osoittaa solidaarisuutta köyhempiä maita kohtaan ja luoda ystävälliset yhteistyösuhteet kaikkiin maihin, erityisesti naapurimaihin.

- Tässä maailmanlaajuiseksi tarkoitetussa uskottavan rauhanliikkeen hengessä presidentti Obaman olisi hyvä aloittaa Rauhan rakentaminen vetämällä heti kaikki Naton tukikohtansa, joukkotuhoaseensa ja ohjuksensa pois Euroopan alueelta ja koko tältä mantereelta.

- Euroopan kansat, ratifioidessaan YK: n ihmisoikeuksien ja Lasten Oikeuksien sopimuksen, vastoin kuin USA, perustivat kehityksensä ihmisarvon kunnioitukseen ja demokratian jatkuvaan syventämiseen - oikeudenmukaisuuden ja kestävän rauhan takeena - niin Euroopan maaperällä kuin maailmanlaajuisesti.

- Ydinvapaan maailman rauhanomaiseksi rakentamiseksi olisi heti aloitettava valtaisan ydinjätteen ja ydinmateriaalin turvallinen hävittämistemppu, sillä jos tapahtuu, niin kuin on ennakoitu, että jo seuraavien 50:n vuoden aikana meri nousee 3 metriä, sammuvat rannikolla olevat ydinvoimalat ensimmäiseksi ja kaaoksen keskellä ydinmateriaalin loppusiivous jää tekemättä !

- Rauhanomaisen ydinvapaan Euroopan ja maailman rakentamiseksi myös presidentti Obaman pitäisi osallistua näihin talkoisiin ja ensitöiksi pitäisi ydinasemaiden yhdessä tehdä sopimus ja poistaa kaikki ydinaseet ja ohjukset laukaisuvalmiustilasta, jota he ovat tähän saakka vastustaneet.

- Olisi ilo antaa presidentti Obamalle lämmin ja rauhantahtoinen kädenpuristus Natojoukkojen läksiäisissä tältä mantereelta ja samalla allekirjoittaa Venäjän kanssa ikuinen ystävyys – ja avunantosopimus ydinvapaan Venäjän rakentamiseksi kestävän maailmanrauhan varmimpana vakuutena !

Näillä mietteillä on suuri Ilo jatkaa vaalityötä Suomen ja koko Maailman puolesta !

keskiviikko 27. toukokuuta 2009

25.5 - MAANALAINEN YDINKOE

Helsingin Sanomat :
http://blogit.hs.fi/perassahiihtaja/?cat=2 :

Keskiviikonvastaisena yönä uuden ohjuskokeen tehnyt Pohjois-Korea varoittaa kovin sanoin Etelä-Koreaa. Virallisen sotilastiedotteensa mukaan Pohjois-Korea on valmis sotilaallisen iskuun rajanaapuriaan vastaan, jos se katsoo Etelä-Korean uhkaavan omaa turvallisuuttaan.

Sekä Yhdysvaltojen että Venäjän strategiaan kuuluu ydinasein suoritettavan ensi-iskun mahdollisuus. Ensi-isku kuuluu myös sotilasliitto Naton oppeihin. Yhdysvaltojen uuteen oppiin sisältyy myös mahdollisuus ydinasein suoritettavaan “ennaltaehkäisevään” iskuun (pre-emptive strike).

Virallisesti vain Yhdysvalloilla, Venäjällä, Ranskalla, Kiinalla ja Iso-Britannialla on ydinase, mutta tiedetään, että myös Intialla, Israelilla, Iranilla, Pakistanilla ja Pohjois-Korealla on hallussaan ydinaseita, tai osaamista niiden tekoon.

Pohjois-Korea on nyt haastanut koko maailman ydinaseriisuntaan.

MITEN EROON JOUKKOTUHOASEISTA ?

Ruotsalaisen kansainvälisen oikeuden tohtorin Hans Blixin ( Kauhun aseet ) resepti :

Ydinase on kiellettävä

Blixin komission kirja vaatii paluuta valtioiden väliseen sovittelupolitiikkaan ja sopimuksiin, jotka ohjaisivat kansainvälisiä suhteita takaisin yhdessä sovittujen sääntöjen ja kansainvälisen oikeuden normipolulle. Komissio moittii USA:n omaksumaa yksipuolista ja sotilaallisesti aloitteellista linjaa, jonka arvioidaan yllyttävän alakynteen jääviä valtioita hankkimaan joukkotuhoaseita, etenkin ydinaseita. Näin vältettäisiin myös aseiden luovuttaminen ei-valtiollisten toimijoiden käsiin.

Ydinaseilta on riisuttava niihin yleisessäkin mielipiteessä liitetty eräänlainen “pyhyys” ja “puhtaus” kansainvälisen politiikan välineinä. Ne on rinnastettava jo kiellettyihin kemiallisiin ja biologisiin aseisiin, ja niiden käyttö on tuomittava vastaavalla tavalla.Kemiallisten ja biologisten aseiden kieltosopimusten kaltaisia tuhoamisen verifiointi- ja valvontajärjestelyjä tulisi soveltaa myös ydinaseisiin. Nämä ovat olleet viime vuosina myös rauhanliikkeen vaatimuksia.

Kauhun tasapainoa ylläpidetään yhä


Kansainvälisen politiikan terminologian kauhun tasapaino, balance of terror, on kylmän sodan politiikan kivijalka. Kahden suurvallan voimasuhteita mitattiin nimenomaan niiden ydinaseilla, ja poliittisen realismin teorian mukaan läntisen Euroopan demokratiakin säästyi kommunismilta vain lännen ydinsateenvarjon suojassa.

Teorian kannattajilta ei ole tapana kysyä mitä olisi tapahtunut, jos hillittömällä kilpavarustelulla ylläpidetty tasapaino olisi pettänyt.Entä jos lännen reaktioista voimaa saanut äärimmäinen sotilaallinen varautuminen lopulta vain helpotti ja pitkitti kurinpitoa ja pakkovaltaa?

Kylmä sota alkoi laantua kun Neuvostoliiton johtoon noussut Mihail Gorbatshov ja presidentti Ronald Reagan pääsivät yllättäen Reykjavikissa 1986 sopuun Eurooppaan sijoitettujen ydinohjustensa romuttamisesta.INF-sopimus solmittiin 7.12.1987 ja maiden strategista aseistusta vähentänyt START I-sopimus 1991. Molemmat maat vähensivät Itä- ja Länsi-Euroopasta muita taktisia ydinaseitaan juuri ennen Neuvostoliiton romahtamista 1991.

Tasapainopolitiikka on loppunut, mutta suuri osa sen instrumenteista jäi jäljelle. START II valmistui 1993, mutta kaatui. Sovittuja START III-neuvotteluja ei edes aloitettu.USA:n taktisia ydinkärkiä on edelleen useita satoja sijoitettuina sen Euroopan ilmavoimien tukikohtiin ja Naton viiden eurooppalaisen jäsenmaan lentotukikohtien asebunkkereihin.

NATO PITÄYTYY YHÄ MYÖS YDINASEEN ENSIKÄYTTÖOPISSA.


Ydinasevallat ovat viime vuosina uudistaneet asedoktriininsa alhaisemmalle käyttökynnyskorkeudelle kuin kylmän sodan aikana. Iso-Britannia on jo päättänyt Trident- sukellusveneaseensa uudistamisesta, joka saattaa merkitä puolen vuosisadan jatkokautta Pommille.

Aseidenriisunta ja asevalvonta katosivat termeinä YK-dokumenteista jo ennen vuosituhannen vaihdetta.

Jonkinlaisen pommin tai tuhovälineen tarpeisiin löytyy maailmasta tuhansia tonneja materiaalia jopa vartioimattomista varastoista.


Edessämme on nyt maailmanlaajuinen ydinmateriaalin, ydinvoiman ja ydinaseiden hävittämistemppu ja jälkisiivous, jos aiomme pitää tämän pallon elinkelpoisena ja luopua tästä koko ihmiskunnan panttivankidraamasta, jossa napin painaja voi hävittää koko telluksen asteroidejakin pienemmäksi !

KESKI - SUOMEN MEPPIEHDOKAS

KESKISUOMALAINEN 26.05.2009
Seitsemän asiaa : Näin kysyimme
1) Miksi pyrit mepiksi? Mitä asioita ajaisit meppinä ja miten?
2) Pitäisikö EU:ta kehittää itsenäisten valtioiden liittona vai liittovaltioksi?
3) Mitä mieltä olet Lissabonin sopimuksesta? Miten uudistaisit EU:ta?
4) Missä menevät EU:n rajat? Turkki mukaan vai ei?
5) Tarvitseeko EU oman armeijan?
6) Mikä on EU:n suurin onnistuminen ja epäonnistuminen, entä suurimmat haasteet?
7) Miten toisit meppinä EU:ta lähemmäksi kansalaisia?
SINIKKA TYYNELÄ :

1) On suuri ilo haastaa 0-budjetilla EU ja Suomen suurpuolueet näihinkin näennäisdemokratia-rahavaaleihin. EU on tänä vuonna myöntänyt noin 70 miljardia euroa omille myötäilijöilleen ja pitää vaalikauden 2004–09 yhtenä onnistumisena kaiken rahallisen tuen kieltämistä kansallisilta puolueilta tai näiden ehdokkailta. Ydinasia maailmanrauhan ja tulevaisuuden kannalta olisi nyt saada yhteinen uraaniton Eurooppa: ei ydinaseita eikä ydinvoimaloita. Ratkaisematon ydinjäteongelma pitäisi kiireesti nostaa ykkösaiheeksi.

2) Suomen perustuslain täysin kumoava Lissabonin sopimus ilman kansanäänestystä on rahavaltaa. Sopimuksella otettiin peruuttamaton askel kohti liittovaltiota sekä yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Valtiopetos ei vanhene koskaan.

3) Lissabonin sopimus antaa EU:lle ylimmän vallan päättää myös ulko- ja turvallisuuspolitiikasta. Siksi Suomen Puolustusvoimat on jo vastoin kansan tahtoa niitattu Naton hyökkäysvalmiuteen. EU on yksipuoluekapitalismin tuhoon tuomittu harvain- ja yhtiövalta, jota ei voi eikä kannata yrittää muuttaa EU:n sisältä. Suomeen pitää saada perustuslakituomioistuin laillisuuden ja kansanvallan palauttamiseksi.

4) Turkki ei kuulu Eurooppaan, mutta USA tarvitsee Turkkia öljy- ja sotatoimien varmistamiseen Lähi-idän kautta.

5) USA:n sotilasmenot ovat maailman suurimmat. EU on jo kakkonen. USA ja EU eivät käsitä, että sotatoimilla ei ole tehoa öljyn loppumiseen eikä ilmastomuutokseen, joiden ratkaiseminen on demokraattisesti toimivien valtioiden maailmanlaajuinen yhteinen tehtävä numero 1. Ketä vastaan EU tarvitsisi oman armeijan, jos demokratiaa ja ihmisoikeuksia kunnioitettaisiin?

6) Suurin onnistuminen on siinä, että Euroopan kansat vihdoinkin joutuvat avaamaan silmät kapitalismin ja nälkämaiden laulujen kestämättömien pelisääntöjen edessä, kun kansojen varallisuus on hävitty ja nyt eletään velaksi. EU ei ole valtiosopimus vaan Bilderberg-järjestösopimus, jonka turvin eurooppalainen demokratia vallattiin ja mitätöitiin ilman ainuttakaan laukausta. EU:n suurin haaste on selvitä maailmanlaajuisesta talouskriisistä joutumatta Naton riveissä kolmanteen maailmansotaan.

7) Mahdoton yhtälö! On tehtävä vallankumous, ennen kuin Suomen valtiosääntö on taas nostettu laillisuuden ja Suomen itsemääräämisoikeuden peruskiveksi. Suomessa on nyt kansallinen hätätila jo peruspalveluidenkin osalta.

tiistai 26. toukokuuta 2009

NUPPU !


Lapsenlapsi syntyi kesken vaalikiireiden ja mullisti koko Maailman !
Mumma Onnesta mykkyränä haastoi radio Keski - Suomessa koko Euroopan ydinvapaan maailman uudelleen luomiseen !
.... että sellainen Prinsessa Hän !keskiviikko 20. toukokuuta 2009

KYSYMYKSIÄ OIKEUSMINISTERILLE

Kirjoitus Ksml 19.5.2009

Lähetin ennen vappua oikeusministerille sähköpostia, jonka vastaus viipyy.
Olen asettunut EU-vaalessa 2009 Itsenäisyyspuolueen eurovaaliehdokkaaksi. Se, kuten muutkaan pienpuolueet eivät saa puoluetukea tai muuta julkista tukea. Itsenäisyyspuolueen vaalibudjetti EU-vaaleissa on koko valtakunnan osalta noin 5 000-10 000 euroa, jolla pitäisi tavoittaa koko Suomi. Henkilökohtainen vaalibudjettini on 0 euroa.


Asiani oikeusministerille on seuraava:

1. Pyydän kohteliaasti oikeusministeriä osoittamaan Itsenäisyyspuolueelle ja muille pienpuolueille ne kanavat, joista voidaan myöntää julkista vaalitukea vaalityön tekemiseen myös kaikille pienpuolueille tasa-arvoisesti.

2. Pyydän oikeusministeriä lähettämään minulle ikioman paperiversion jo allekirjoitetusta Lissabonin sopimuksesta.

3. Pyydän oikeusministeriä arvioimaan, mikä on kohtuullinen ja keskimääräinen eurovaalibudjetti, jolla tavoitetaan koko Suomi, niin, että jokaiseen kotiin saadaan tiedot kaikista ehdokkaista. Eli miten Suomessa järjestetään demokraattiset vaalit?

4. EU on myöntänyt tänä vuonna n. 53 miljardia euroa tukea poliittisille puolueille ja myötäilijöilleen. Haluan virallisen selvityksen EU:n Suomen eduskuntapuolueille myönnetyistä vaaliavustuksista, sekä muista Suomen vaalibudjettivaroita, sillä demokraattisten vaalien on oltava rahoituksen osalta täysin läpinäkyviä. Jo ennen vaaleja olisi kaikkien puolueitten ja näitten ehdokkaiden vaalibudjetit julkaistava.

5. Samalla kysyn oikeusministerin kantaa EU:n periaatepäätöksestä olla tukematta kansallisia puolueita tai niiden edustajia missään muodossa. Onko oikeusministeri myös samaa mieltä?
Demokraattisten vaalien järjestämiseksi koko Suomen vaalijärjestelmä ja sen rahoitusjärjestelmä on perusteellisesti uudistettava - takaisin euro/ääni -periaatteesta kansanvaltaan. Oikeusvaltio on pelastettava.


SINIKKA TYYNELÄ Yht.kand., Itsenäisyyspuoleen EU-vaaliehdokas 2009 Jyväskylä

Jos tarkemmin eritellään EU:n myöntämiä avustuksia poliittiseen toimintaan, saadaan : http://eur-lex.europa.eu/budget/data/AP2009_VOL2/FI/nmc-titleN50400935180-50/nmc-chapterN50400935180-51/index.html#N50400935180-51 :

Toteutus / Määrärahat yhteensä
2007 - 60 517 850, 99
2008 - 62 305 000,00
2009 - 70 548 000,00


http://www.europarl.europa.eu/elections2009/highlights/product.htm?ref=20090120TMN46722&secondRef=0&language=FI&section=10 :

Ei rahoitusta kansallisille puolueille.

Parlamentti hyväksyi komission ehdotuksen, joka sallii eurooppalaisten poliittisten puolueiden käyttää rahojaan EU-vaalien kampanjoiden rahoitukseen edistääkseen poliittista keskustelua vuonna 2009 vaalien yhteydessä. Parlamentti kannattaa myös yleistä periaatetta, jonka mukaan näillä varoilla ei saa missään tilanteessa rahoittaa muita puolueita ja etenkään kansallisia puolueita tai ehdokkaita suorasti tai epäsuorasti.


OIKEUSVALTIO PELASTETTAVA

Jätin Jyväskylän kihlakunnan poliisilaitokselle rikostutkimusvaatimuksen 29.10.2008 ja pyysin poliisia tutkimaan onko Suomen valtio syyllistynyt peruslain ja sanavapauden rikkomiseen evätessään puoluerahoitusta sekä rajoittaessaan kansalaisen mahdollisuuksia kuntavaalien yhteydessä 2008.

Sain esitutkinnan päätöksen maaliskuussa 2009 : Poliisi ei ota asiaa rikoksena tutkittavaksi. Asia siirretään Oikeuskanslerinvirastoon mahdollisia toimenpiteitä varten.

Valtioneuvoston Oikeuskanslerin Jaakko Jonkan ja esittelijäneuvos Jorma Snellmanin päätös tuli hyvin nopeasti 31.3.2009.

Olin vaatinut poliisia tutkimaan onko Suomen valtio syyllistynyt peruslain ja sananvapauden rikkomiseen evätessään puoluerahoitusta sekä rajoittaessaan kansalaisen mahdollisuuksia … ?Oikeuskanslerinvirasto väänsi asian toiseksi : … vaaditte poliisia tutkimaan, onko Suomen valtio syyllistynyt poliittiseen syrjintään säätäessään lain jne.…. ?

Sain Jaakko Jonkalta kaksi sivua asian vierestä tekstiä ja ratkaisun : Puoluetoiminnan tukeminen vuonna 2008 on perustunut puoluelakiin perustuvaan rahoitukseen ja eduskunnan hyväksymiin vuoden 2008 talousarvioon ja lisätalousarvioon. Asiassa ei ole ilmennyt aihetta epäillä, että valtioneuvoston yleisistunto myöntäessään eduskuntapuolueille päätöksistään ilmenevät valtionavustukset olisi menetellyt lainvastaisesti tai muutoin virheellisesti.

Jonkka ei siis katsonut edes aiheelliseksi tutkia asiaani perustuslakiasiana, vaan hän teki päätöksen puoluelakiin perustuen joka on säädetty täysin perustuslain vastaisesti. Onko Oikeuskanslerilla mitään merkitystä, jos hän hyväksyy perustuslain vastaisesti säädetyn puoluelain itsestäänselvyytenä, vaikka hänen pitäisi valvoa myös mm. valtioneuvoston lainmukaisuutta ! Oikeuskansleri Jonkka on täten alisteinen valtioneuvostolle ja siten valtioneuvostosta on tullut pukki kaalimaan vartijana !

Demokratia kapenee kaventumistaan : 3 %:n äänikynnys uusille puolueille on vielä törkeämpää peruslain rikkomista. Kaikki oikeusvaltion periaatteet on menetetty !

Suomessa ei ole Perustuslakituomioistuinta !
Suomen eduskunnan toimien laillisuutta ei enää valvo kukaan ?
On järkyttävää, että Suomen demokratisoitumiskehityskin on nyt Ihmisoikeustuomioistuimen tai EY-tuomioistuimen asia !
Kaikki oikeusvaltion periaatteet on jo menetetty !
Mistä apu ?

Missä viipyy Suomen Leijonat ?

Jyväskylässä 20.5.2009

Sinikka Tyynelä, Itsenäisyspuolueen Eurovaaliehdokas nro. 218
SUOMI NOUSUUN !

tiistai 19. toukokuuta 2009

Kapodistrias-Spinelli-Eurooppa-aloite

Ajatuksella yhdistyneestä Euroopasta on pitkä historia. Se kuului 1800-luvun alussa johtavan sivistyneistön ja valistuneiden poliitikkojen radikaaleimpiin ideoihin. Nämä halusivat lopettaa veriset sodat ja suurvaltojen väliset ristiriidat perustamalla Euroopan Yhdysvallat. Ajatus yhdistyneestä Euroopasta on aina herättänyt voimakasta vastakaikua rauhan ihanteena.

Ioannis Kapodistrias ja Altiero Spinelli, nämä kaksi paneurooppalaista persoonaa, yhdistävät toisiinsa kahden vuosisadan visiot ja yhtenäisyyspyrkimykset. Jo vuonna 1820 Kapodistrias julistaa eräässä rauhankonferenssissa : "…saavuttaaksemme rauhan ja sovinnon Euroopan kansojen välillä meidän tulee asettaa vapaamieliset ja demokraattiset aatteet etusijalle ja kunnioittaa pienten kansojen oikeuksia sen sijaan, että palaisimme vanhoihin ja häpeällisiin väkivaltainstituutioihin".

Vuonna 1941 Spinelli, jonka Mussolinin fasistinen hallinto pitää vankeudessa, laatii Ventotene-manifestin edistääkseen pyrkimyksiä kohti vapaata ja yhdistynyttä Eurooppaa. Sodan jälkeen Spinellistä tulee johtohahmo taistelussa demokraattisen, sosiaalisen ja rauhanomaisen, liittovaltiomallin pohjalle rakentuvan Euroopan puolesta. Kun Eurooppa nyt yrittää löytää tiensä umpikujasta, johon 2000-luvun alun yhtenäistymisprosessi näyttää johtaneen, Kapodistrias ja Spinelli innoittavat meitä yhä.

Me, jotka tämän julkilausuman allekirjoitamme, olemme sitä mieltä, että Euroopan yhdistäminen ei ole milloinkaan historiamme aikana ollut niin välttämätöntä ja mahdollista toteuttaa kuin nyt eikä se koske yksinomaan maanosamme kaikkia kansoja ja kansalaisia, vaan ihmiskuntaa kokonaisuudessaan.

Koko maailmaa parhaillaan koetteleva syvä ja monisyinen kriisi osoittaa selvääkin selvemmin, ettei Euroopan unioni saa olla pelkästään vapaamarkkina-alue, jossa vallitsee kyltymätön voitontavoittelu, jossa kansalaiset marginalisoidaan ja julkiset palvelut muutetaan kauppatavaraksi demokraattisten ja sosiaalisten valvontamahdollisuuksien puuttuessa.

Kansalaisten ja kansojen on aika ottaa omiin käsiinsä EU-projekti.
On aika puolustaa eurooppalaista sosiaalista mallia. Ryhtyä rakentamaan unionia alhaalta käsin vakinaistamalla neuvoa-antavat kansanäänestykset kaikissa Euroopan maissa. Vaatimalla, että europarlamentin statusta kohotetaan siten, että se saa täyden lainsäädäntövallan. Tässä yhteydessä vaadimme myös, että kaikissa unionin jäsenmaissa sovelletaan yhtenäistä, yksinkertaiseen enemmistöön perustuvaa äänestyskäytäntöä.

Yhdistyneen Euroopan on oltava rauhanomainen, ekologinen ja itsenäinen suhteissaan Amerikan Yhdysvaltoihin. Sen tulee olla ydinvapaa alue. Sen tulee osoittaa solidaarisuutta köyhempiä maita kohtaan ja luoda ystävälliset yhteistyösuhteet kaikkiin maihin, erityisesti naapurimaihin.


Tämän ihanteen olemme käsittääksemme saaneet perinnöksi Kapodistriakselta, Spinelliltä ja muilta suurilta eurooppalaisilta. Uskomme, että tähän ovat pyrkineet myös 1800-luvun, erityisesti 1900-luvun ja 2000-luvun alun eurooppalaiset liikkeet.


Niinpä me yritämme yllä mainittujen ihanteiden ja tavoitteiden mukaisesti muodostaa aloitteen, johon on mahdollista osallistua sekä kansallisella että eurooppalaisella tasolla.

Ateena, 21. maaliskuuta 2009

http://www.ksml.fi/mielipide/mielipidekirjoitukset/miss%C3%A4-eurooppa-siell%C3%A4-ratkaisut-yhteisiin-ongelmiin/438919

Koko maailmaa parhaillaan koetteleva syvä ja monisyinen kriisi osoittaa selvääkin selvemmin, ettei Euroopan unioni saa olla pelkästään vapaamarkkina-alue, jossa vallitsee kyltymätön voitontavoittelu, jossa kansalaiset marginalisoidaan ja julkiset palvelut muutetaan kauppatavaraksi demokraattisten ja sosiaalisten valvontamahdollisuuksien puuttuessa - Nykyinen Euroopan unioni on perustettu vain suuryhtiöiden etujärjestöksi. Nykyinen EU on "kommunistinen kapitalismi" - yksipuoluejärjestelmä, joka pelkää nationalismia ja protektionismia, koska ne edustavat demokratiaa !

Nykyistä EU:ta ei voi muuttaa enää sisältäpäin, vaikka vihreät niin kuvittelevat ! Ylikansallinen vapaa-kauppa on kapitalismin ydin ja demokratian giljotiini ! Vasemmiston mukana vihreät nielaisivat syötin ja roikkuvat nyt joukon jatkeena Eurooppaa kurjistaen !

Laman keskellä kasvaa vain sotilasmenot tasaista tahtia !

Demokratian ja ihmisoikeuksien ihanne on niin syvällä Euroopan kansojen sielussa ja sydämessä, että me emme luovu siitä koskaan! Siksi nykyinen EU tulee hajoamaan ! Se on pettänyt kaikki lupaukset ekologisesta ja sosiaalisesta markkinatalioudesta. Se on pettänyt ihmisoikeudet ja hyljännyt köyhät leipäjonoihin ilman kunnioitusta ja solidaarisuutta !

Kansalaisten ja kansojen on aika ottaa omiin käsiinsä EU-projekti !
Miten se tehdään ?

SUOJAA ALUEELLISTA PAIKALLISESTI - SUOJAA ALUEELLISTA MAAILMANLAAJUISESTI ALIPALKATUN IHMISTYÖN JA LUONNONVAROJEN RYÖSTÖKÄYTÖLTÄ ! - on vaatimus, joka toteutuu vain demokraattisessayhteiskunnassa, jossa toimii oikeusvaltion periaatteet ! Jos oikeusvaltion periaatteet toimisivat koko Euroopassa, meillä pelittäisivät myös ihmisoikeus -, lasten oikeus-, ja muut keskeiset sosiaalisen oikeudenmukaisuuden Eurooppalaiset perusoikeudet jo globaalisti ! Mutta me hävisimme uljaat ihanteemme ylikansallisen uusliberalistisen EU-kapitalismi vallankaappauksessa !

USA:n malli petti Eurooppalaisen demokratian ihanteen !

- jestas ? Ja Suomenkin vihreät ja vasemmisto edelleenkin vain kumartavat tätä kapitaalikeisaria yhteisessä rintamassa, jossa syvempi analyysi EU:n nykytilasta kokonaan puuttuu !

Onneksi Itsenäisyyspuolue on tullut apuun ja vaatii laillisuuden ja oikeusvaltion periaatteita, demokratian palauttamista ja globaalisti oikeudenmukaista maailmaa kaikkien demokratiaa vaalivien kansojen yhteisessä rintamassa !

- Hip Huraa -

- HEIJJAA Kansanäänestykset EU:n perustuslaista !maanantai 18. toukokuuta 2009

http://www.erotaaneusta.fi

Kuva : Itsenäisyyspuolueen Meppiehdokas Merjaleena Isoaho Tampereelta :

Itsenäisyyspuolueen meppiehdokkaat Turussa suorassa lähetyksessä 14.5.2009 :
Vas. Sinikka Jyväskylästä, Klovni - Kai Keskumäki Tanskasta, Katri Aalto Eurasta ja Merja Renvall Sottungasta !

torstai 7. toukokuuta 2009

VAATIMUS MAAILMANRAUHAAN !

On suuri Ilo haastaa Suomi ja koko muu Eurooppa allekirjoittamaan Saintesin vetoomuus ydinvapaan Euroopan puolesta :

Yhteisen päätöksenteon ja demokraattisen mielipideilmaisun kohteena tulisi ja jo aikaisemmin olisi pitänyt olla, myös ydinvoima ja sen rooli niin sotilas- kuin siviilikäytössä. Euroopan kansojen on otettava ydinvoimaa koskeva päätöksenteko omiin käsiinsä vakaan ja turvallisen maailman uudelleenluomistyössä !

1. Yhtäkään ydinasetta ei enää saa sijoittaa Euroopan alueelle - Atlantilta Uralille.
2. Yksikään ydinase ei saa enää uhata Eurooppaa tai muuta maailmaa.
3 Euroopan on tehtävä aloite ja tuettava maailman ydinaseriisuntaa, ydinsulkusopimuksen VI artiklan mukaisesti.
4. Geneven aseidenriisuntakonferenssin on pyrittävä tähän päämäärään kaikin mahdollisin keinoin.
5 IAEA:n on lopetettava ydinenergian tukeminen ja keskityttävä yksinomaan tarkkailemaan siviili- ja sotilaallisia ydinlaitoksia, estämään fissiomateriaalin jatkokäyttö uusien aseiden rakentamiseen, ja auttamaan paljastamaan olemassa olevat aseet ja ydinlaitokset.
6. Wienin täydellinen Ydinkoekieltosopimus (CTBTO) on saatettava voimaan.
7. Kaikki mahdollinen on tehtävä ydinkatastrofien kuten Tšeljabinskin ja Tšernobylin todellisten syiden ja seurausten selvittämiseksi perinpohjaisesti.
8 IAEA:n ja WHO:n välinen vuoden 1959 sopimus, joka pakottaa WHO:n levittämään perätöntä tietoa ja valheita ydinvoiman terveyshaitoista, on purettava.
9 EURATOM -sopimus on purettava eikä uusia ydinvoimalaitoksia saa rakentaa.
10. Euroopan on julistauduttava ydinaseista ja ydinvoimaloista vapaaksi alueeksi, osana koko maailman denuklearisointia, eikä sen pidä odottaa muiden valtioiden tai maanosien ratkaisuja.

Tässä hengessä myös Suomen on säilytettävä puolueettomuuspolitiikkansa ja torjuttava Nato !

http://www.adressit.com/saintes-vetoomus

1. Yhteinen Eurooppamme koostuu kansoista, jotka asuvat samassa maanosassa. Kansat muodostuvat valtioista ja maista, joilla on erilaiset kielet ja kulttuurit. Aika ajoin ne ovat tehneet yhteistyötä ja aika ajoin taistelleet keskenään. Pitkä yhteinen historia on johtanut niiden haluun muodostaa yksi yhteinen kulttuurinen ja poliittinen kokonaisuus. Ne ovat löytäneet sellaiset arvot ja päämäärät, joiden siivittämänä ne kykenevät häivyttämään erilaisuutensa ja saavuttamaan rauhantilan.
2. Euroopan on otettava oppia menneisyytensä menestyksistä ja menetyksistä voidakseen rakentaa omien arvojensa ja tavoitteittensa mukaista tulevaisuutta, tietoisena kansojensa ja ihmistensä yhteisestä kohtalosta.
3. Pitkän historiallisen prosessin aikana, jonka tuloksena Eurooppa muotoutui, se on tuonut panoksensa taiteisiin, tieteisiin, tekniikkaan, ajatteluun ja inhimilliseen luovaan työhön. Mutta se on myös kokenut lukemattomia sotia, harjoittanut kolonialismia suuressa osassa maailmaa, sytyttänyt kaksi maailmansotaa, kestänyt ja tuottanut diktatuureja, sekä saavuttanut väkivallan huipentuman kehittämällä keskitysleirit ja totaalisen kansanmurhan.
4. Tuloksena tästä pitkästä kehityksestä on eurooppalaisen arvomaailman keskiöön noussut ykköseksi yksi arvo: ihmisarvon kunnioittaminen. Se tuo mukanaan kaikki muut arvot. Tällä arvohierarkialla on lukuisia seurauksia politiikassa, yhteiskunnassa, taloudessa, lainsäädännössä, maanpuolustuksessa, moraalissa ja kulttuurissa.
5. Kansojen oikeus päättää itse omasta tulevaisuudestaan on yksi näistä arvoista.
6. Demokratia, eli kansan oma hallinto, sen itsensä toteuttamana ja sitä itseään varten, on samalla kertaa ihanne ja keino joka yhdistää vastakkaisia tavoitteita; siksi demokratian puolustaminen on niin perustavaa laatua oleva asia Euroopan menneisyydessä, nykypäivässä ja tulevaisuudessa.
7. Euroopan kansalaiset uskovat tästä lähin, että ihmisarvon kunnioitus ja demokratian syventäminen ovat oikeudenmukaisen ja kestävän rauhan paras tae, niin Euroopan maaperällä kuin maailmanlaajuisesti.
8. Euroopan unionin olemassa olevat instituutiot ovat tarpeellinen kehys rauhoitetun ja rauhanomaisen Euroopan rakentamisessa, mutta niitä on muokattava demokratian keinoin vielä demokraattisemmaksi; kansojen mielipidettä on kysyttävä tärkeissä ja niiden tulevaisuutta koskevissa asioissa, niin Euroopan kuin myös maailman tulevaisuutta koskevissa asioissa.
9. Euroopan perustuslaki, joka hahmottelee tulevaisuuden Eurooppaa ja sen asemaa maailmassa, on yksi niistä tärkeistä asioista, joista on päätettävä kansanäänestyksellä.
10. Tärkeisiin asioihin kuuluvat niin ikään keinot rauhan säilyttämiseksi ja yhteisen turvallisuuden takaaminen.
11. Tuotantomuodot, kulutusmuodot, kauppa, suhde luontoon ja ympäristönsuojelu kuuluvat niihin tärkeisiin asioihin, joihin olemme velvollisia ottamaan kantaa osana koko sivilisaatiomme koskevia tärkeitä valintoja.
12. Näistä syistä yhteisen päätöksenteon ja demokraattisen mielipideilmaisun kohteena tulisi (ja jo aikaisemmin olisi pitänyt) olla myös ydinvoima ja sen rooli niin sotilas- kuin siviilikäytössä. Euroopan kansojen on otettava ydinvoimaa koskeva päätöksenteko omiin käsiinsä.

torstai 30. huhtikuuta 2009

Arvoisa Oikeusministeri Tuija Brax

Olen asettunut EU-vaalessa 2009 Itsenäisyyspuolueen eurovaaliehdokkaaksi.
Itsenäisyyspuolue, niinkuin muutkaan pienpuolueet eivät saa puoluetukea tai muuta julkista tukea vaalityön tekemiseen, niinkuin varsinaiset istuvat EUeduskuntapuolueet.
Itsenäisyypuolueen vaalibudjetti EUvaaleissa tulee olemaan koko valtakunnan osalta n. 5000-10.000 euroa, jolla pitäisi tavoittaa koko Suomi !

Henkilökohtainen vaalibudjettini on 0 euroa !
Justiinsa !
Miten tällaisella budjetilla kykenee osallistumaan tasa-arvoisesti EU-vaaleihin ja saada kansa kiinnostumaan aidosti demokraattisista vaaleista ?

Olen kirjoitellut huolestuneita hätähuutoja Suomen näennäisdemokratian tilasta, mm. : http://www.ksml.fi/mielipide/keskustelu/kohti-oikeudenmukaista-vaaliij%C3%A4rjestelm%C3%A4%C3%A4/420706

ASIANI :

1. Nyt pyytäisin kohteliaasti Oikeusministeriä osoittamaan Itsenäisyyspuolueelle ja muille pienpuolueille ne kanavat, joista voidaan myöntää julkista vaalitukea vaalityön tekemiseen myös kaikille pienpuolueille tasa-arvoisesti ? Tällä asialla on tulenpalava kiire, koska ehdokkaat on jo virallisest nimetty ja vaalityön piäisi alkaa.

2. Samalla pyytäisin Oikeusministeriä lähettämään minulle ikioman paperiversion jo allekirjoitetusta Lssabonin sopimuksesta, että tietäisin tarkasti ne sudenkuopat, johon Suomi on nyt jo sidottu ?

3. Samalla pyytäisin oikeusministeriä arvioimaan euromääräisesti, mikä on kohtuullinen ja keskimääräinen eurovaalibudjetti, jolla tavoitetaan koko Suomi, niin, että jokaiseen kotiin saadaan tiedot kaikista ehdokkaista !

4. EU on myötänyt melkoisia summia eurovaaleihin. Haluaisin myös virallisen selvityksen Suomen eduskuntapuolueille myönnetyistä vaaliavustuksista, sillä demokraattisten vaalien on oltava rahoituksen osalta täysin läpinäkyviä !

5. Samalla kysyn oikeusministerin kantaa EU:n periaatepäätöksestä olla tukematta kansallisia puolueita tai niiden edustajia missään muodossa ! Onko Suomen hallitus myös samaa mieltä, EU:n kanssa, että kansallisia puolueita ei saa missään nimessä tukea missään muodossa ?

Jään odottamaan pikaista vastausta. Hyvää Vappua !

Iloisin vaaliyhteistyöterveisin :


Sinikka Tyynelä, yht.kand.
Itsenäisyyspuoleen EUvaaliehdokas 2009

Liitteet :
Keskustelu Ksml :
Rikostutkimusvaatimus vaalisyrjinnästä :

VASTUU

VASTUU PIENIMMÄSTÄ - VASTUU TULEVAISUUDESTA
Kylvät ajatuksen, niität teon, kylvät teon, niität tavan, kylvät tavan, niität luonteen, kylvät luonteen, niität kohtalon.
Vastuu suuntaa aina tulevaisuuteen, syyllisyys menneisyyteen.

Elämämme merellä arvot valaisevat väylän, motiivit pyörittävät aluksemme moottoria ja tahtomme laakeroi potkurin. Oman kohtalomme kapteeneina vastaamme tietysti itse koko aluksestamme, navigoinnistamme ja määräsatamaan pääsemisestämme. Jos yllättäen haaksirikossa joutuisimme autiolle saarelle ja saisimme ottaa mukaamme vain yhden sanan tai asian, tietäisimme viimeistään nyt mikä se olisi.
Vastuu.

keskiviikko 29. huhtikuuta 2009

Hiljaisuuden evankeliumi

Kuva : Hannu Ahonen
Mene tyynesti hälyn ja kiireen keskelle ja muista, mikä rauha voi kätkeytyä hiljaisuuteen.
Niin pitkälle, kuin itsestäsi luopumatta on mahdollista, pysy hyvissä väleissä kaikkien ihmisten kanssa. Puhu oma totuutesi rauhallisesti ja selkeästi, ja kuuntele muita, myös tyhmiä ja tietämättömiä, heilläkin on tarinansa kerrottavana.

Vältä äänekkäitä ja hyökkäileviä henkilöitä, he ovat piina sielulle.
Jos vertailet itseäsi muihin, voit tulla turhamaiseksi ja katkeraksi, sillä aina on olemassa suurempia ja mitättömämpiä ihmisiä kuin sinä itse. Iloitse saavutuksistasi yhtä lailla kuin suunnitelmistasi.
Säilytä kiinnostus omaan elämäntyöhösi, olipa se kuinka vaatimaton tahansa; se on todellista
kiinteää omaisuutta ajan ja onnen vaihteluissa. Harrasta varovaisuutta liiketoimissasi, sillä maailma on petkutusta täynnä. Älköön se kuitenkaan tehkö sinua sokeaksi sille, mitä hyvyyttä on olemassa; monet ihmiset tavoittelevat korkeita ihanteita, ja kaikkialla elämä on täynnä sankaruutta.

Ole oma itsesi. Varsinkaan älä teeskentele kiintymystä. Älä myöskään ole ivallinen rakkauden
suhteen, sillä kaiken kuivuuden ja hurmattomuuden keskellä se on ikuista kuin ruoho.
Ota lempeästi vastaan vuosien antama neuvo, luopumalla tuskattomasti nuoruuteen kuuluvista
asioista. Kasvata ja vahvista henkeäsi suojaamaan sinua äkillisen epäonnen kohdatessa.
Mutta älä masenna itseäsi kuvitelmilla. Monet pelot ovat uupumuksen ja yksinäisyyden synnyttämiä. Terveellistä itsekuria unohtamatta ole lempeä itseäsi kohtaan.
Olet universumin, maailmankaikkeuden lapsi, et vähemmän kuin puut ja tähdet; sinulla on oikeus olla täällä. Ja olkoonpa se sinulle selvä tai ei, maailmankaikkeus joka tapauksessa kehkeytyy niin kuin sen tuleekin.
Sen vuoksi säilytä rauha Jumalan kanssa, olkoon kuvasi Hänestä mikä tahansa, ja mitä lienevätkin toimesi ja rientosi, elämän hälisevän sekasorron keskellä säilytä rauha sielusi kanssa.
Kaikessa vaiheessaan, vaivassaan ja särkyneine unelmineen se on yhä kaunis maailma.
Ole tarkkaavainen. Koeta olla onnellinen.

löytynyt vanhasta Sant Baltimoren kirkon freskosta noin 1600 -luvulla

KRIITTISYYS EI RIITÄ

Itsenäisyyspuolue : Kriittisyys ei riitä EU - vaaleissa

Kuva: Hannu Ahonen

Itsenäisyyspuolueen ehdokkaat EU-vaaleissa:

Aalto Katri, agrologi, maa- ja metsät. yo, Eura

Henneken Markku, soitinrakentaja, artesaani, Nurmes

Honkasalo Teppo, rakennusmies, toiminnan suunnittelija, Turku

Hämäläinen Teuvo, yrittäjä, Sodankylä

Isoaho Mirjaleena, lääketieteen lisensiaatti, Lempäälä

Jansson Simo, ent. pääluottamusmies, Ristiina

Kaikko Aarno, edustaja, Lappeenranta

Keskumäki Kai, klovni, Tanska (sit.)

Kulmala Mikko, lvi-teknikko, yrittäjä, Kerava

Launokari Lea, teatterin tuotantosihteeri, Kirkkonummi

Mänttäri Aune, ent. kansanedustaja, Hamina

Nordling Harri, muotoilija, suunnittelija, Helsinki

Nygård Mauri, filosofian lisensiaatti, ent. maakuntaliiton toiminnanjohtaja, Kokkola

Pesonen Antti, puolueen puheenjohtaja, Alajärvi

Renvall Merja, kieltenopettaja, elinkeinonharjoittaja, Sottunga (sit.)

Savolainen Aili, lastentarhanopettaja, Helsinki

Tyynelä Sinikka, yhteiskuntatiet. kand., Jyväskylä

Vaskela Jyrki, postimies, Vantaa

Widell Jonathan, lakitieteen lisensiaatti, kielenkääntäjä, Kanada

Wiksten Lena, diplomiekonomi, valtiotieteen maisteri, Pori


Lisätietoja Antti Pesonen Itsenäisyyspuolueen puheenjohtajap.0400-565 366


Lena Wiksten Puoluesihteeri p.0400-540 678