keskiviikko 24. kesäkuuta 2009

VALITUS EUROPARLAMENTTIVAALEISTA HELSINGIN HALLINTO-OIKEUTEEN

Olen valittanut Eurovaalien tuloksesta Helsingin hallinto-oikeuteen 23.6.2009.

Helsingin Hallinto-oikeus
helsinki.hao@oikeus.fi
PL 120
00521 Helsinki

Valitus koskien Suomesta valittavien Euroopan parlamentin jäsenten vaalien tuloksesta

Suomen itsenäisyyden ajan perustuslaissa on pykälä, jonka mukaan valtiopetos ei vanhene koskaan.
Suomen EU-liittymissopimus tehtiin vastoin Suomen perustuslain säätämisjärjestystä ja vastoin Suomen kansan tahtoa. Edes markan syrjäyttämisestä ei ole eduskunnan päätöstä.
Näin ollen myös eurovaalit 2009 on käsitettävä valtiopetoksellisiksi vaaleiksi, joten Eu-vaalien tulos pitää kumota.

Jyväskylässä 23.6.2009

Sinikka Tyynelä

Liitteet:
1 . Helsingin vaalipiirilautakunnan kuulutus
2. Perustelut valtiopetoksellisten vaalien kumoamiseksi

Liite 2. Perustelut valtiopetoksellisten vaalien kumoamiseksi

EU-vaalit 2009 olivat vaalisyrjintävaalit

Perustelu :
Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.Lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti.
Sukupuolten tasa-arvoa edistetään yhteiskunnallisessa toiminnassa sekä työelämässä, erityisesti palkkauksesta ja muista palvelussuhteen ehdoista määrättäessä, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään.

RIKOSLAKI

Rikokset ihmisyyttä vastaan
11 § Syrjintä

Joka elinkeinotoiminnassa, ammatin harjoittamisessa, yleisönpalvelussa, virkatoiminnassa tai muussa julkisessa tehtävässä taikka julkista tilaisuutta tai yleistä kokousta järjestettäessä ilman hyväksyttävää syytä
1) ei palvele jotakuta yleisesti noudatettavilla ehdoilla,
2) kieltäytyy päästämästä jotakuta tilaisuuteen tai kokoukseen tai poistaa hänet sieltä taikka
3) asettaa jonkun ilmeisen eriarvoiseen tai muita olennaisesti huonompaan asemaanrodun, kansallisen tai etnisen alkuperän, ihonvärin, kielen, sukupuolen, iän, perhesuhteiden, sukupuolisen suuntautumisen tai terveydentilan taikka uskonnon, yhteiskunnallisen mielipiteen, poliittisen tai ammatillisen toiminnan taikka muun näihin rinnastettavan seikan perusteella, on tuomittava, jollei teko ole rangaistava työsyrjintänä tai kiskonnantapaisena työsyrjintänä, syrjinnästä sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

Vaadin 1., että Helsingin hallinto-oikeus kumoaa Suomen Eurovaalituloksen, koska vaalitulos ei perustu kaikille avoimiin, yhtäläisiin ja demokraattisiin vaaleihin vastoin Suomen Perustuslakia. EU-vaalit laittoman EU -liittymissopimuksen jälkeen ovat jo kokonaan kumonneet Suomen kansalaisen täydet osallistumismahdollisuudet avoimiin, demokraattisin ja vapaisiin vaaleihin tasa-arvoisista lähtökohdista.
Suomessa ei ole perustuslakituomioistuinta, joka kykenisi määrittelemään eduskunnan toimien laillisuutta. Suomen kumoamattoman Perustuslainvastaisen toiminnan tuloksena myös Eurovaalit 2009 ovat kokonaisuudessaan laittomat vaalit ja sen seurauksena suurin osa kansaa ei edes katsonut aiheelliseksi äänestää vieraan valtion vaaleissa.

Vaadin 2., että tämä valitus käsitellään nyt Suomen täysivaltaisen kansalasisen oikeutetusta vaatimuksesta palauttaa Suomen laillinen valtiosääntö ja lopettaa nykyiset perustuslainvastaiset EU-vaalit ja EU:n laittoman tilanteen vallitessa Suomessa vaaleista vaaleihin jatkuvat , - vain puoluelakiin perustuvat näennäisdemokratia-rahavaalit, jotka ovat jo katkaisseet Suomen moraalisen selkärangan.
Nämäkin eurovaalit olivat näennäisdemokratiavaalit, joiden vaalitulos syntyi suurella rahalla vastoin Suomen perustuslain takaamia tasa-arvoisia osallistumismahdollisuuksia. Samalla nämä vaalit loukkaisivat koko Suomen kansan oikeutta tietää kaikista vaaleihin osallistuvista ehdokkaista.
Ilman jokaiseen talouteen jaettavaa esitettä vaaleissa päti vai viidakon laki. Median ja suuren rahan tuella käydyt vaalit pönkittivät vain entisestään pienentyvää harvainvaltaa.

Perustuslainvastaiset eurovaalit perustuivat laajamittaiseen ja epäoikeudenmukaiseen pienpuolueitten ja yksityisten vaaliehdokkaitten massiiviseen syrjintään sekä median, että rahoituksen osalta.

Eurovaalitulos on YK:n ihmisoikeuksien vastainen ja syrjivä, koska Suomessa ja EU:ssa puoluetukea myönnetään budjetista vain tietyille puolueille.
Perusoikeuksieni yhdenvertaisuusperiaatetta on loukattu myös erityisesti EU:n osalta osallistuessani Suomen Eurovaaleihin 2009 Itsenäisyyspuolueen ehdokkaana.

EU itse harjoittaa massiivista vaalisyrjintää, myöntämällään n. 70 miljardin euron tuella v. 2009 poliittisille myötäilijöilleen : http://eur-lex.europa.eu/budget/data/AP2009_VOL2/FI/nmc-titleN50400935180-50/nmc-chapterN50400935180-51/index.html#N50400935180-51 :

Luku 4 0 — TIETTYJEN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ERITYISMENOTO

Toteutus / Määrärahat yhteensä

2007 - 60 517 850, 99
2008 - 62 305 000,00
2009 - 70 548 000,00

EU tukee vain myötäilijöitään. Parlamentti kannattaa myös yleistä periaatetta, jonka mukaan näillä varoilla ei saa missään tilanteessa rahoittaa muita puolueita ja etenkään kansallisia puolueita tai ehdokkaita suorasti tai epäsuorasti. EU kieltää kaiken tuen kansallisilta puolueilta tai näiden ehdokkailta suoraan tai epäsuoraan : http://www.europarl.europa.eu/elections2009/highlights/product.htm?ref=20090120TMN46722&secondRef=0&language=FI&section=10 :

Euroopan parlamentin merkittävimpiä saavutuksia 2004–2009:
Ei rahoitusta kansallisille puolueille

Parlamentti hyväksyi komission ehdotuksen, joka sallii eurooppalaisten poliittisten puolueiden käyttää rahojaan EU-vaalien kampanjoiden rahoitukseen edistääkseen poliittista keskustelua vuonna 2009 vaalien yhteydessä.

Parlamentti kannattaa myös yleistä periaatetta, jonka mukaan näillä varoilla ei saa missään tilanteessa rahoittaa muita puolueita ja etenkään kansallisia puolueita tai ehdokkaita suorasti tai epäsuorasti.

Kun Suomen valtio myöntää vaalitukea budjettivaroista vain eduskuntapuolueille ja EU vain omille myötäilijöilleen, loukataan avoimesti keskeisiä YK:n ihmisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia.

Oma henkilökohtainen vaalibudjettini ilman ainoatakaan henkilökohtaista vaalimainosta oli 0 euroa ! Sain puolueelta Jyväskylään ulkojulisteita n. 120 kpl ja niiden arvo oli n. 350 e. Itsenäisyyspuolue, eivätkä muut eduskuntaan kuuluvat pienpuolueet saa mitään julkista vaalitukea, minkä nykyinen puoluelaki sallii perustuslainvastaisesti vain eduskuntapuolueille.

Samaan aikaan Suomi ui korvia myöten poliittisessa vaalirahakorruptiossa. Suurpuolueet ovat yhtiöittäneet toimiaan ja rahavirrat ovat täysin kaiken yhteiskunnallisen kontrollin ulottumattomissa, koska Suomessa ei ole perustuslakituomioistuinta valvomassa kansalaisten ja kaikkien vaaleihin osallistuvien yhdenvertaisuutta perustuslain hengessä.

Yksikään suurpuolue ei ole paljastanut myöskään eurovaalien osalta puoluebudjettejaan, joidenka lisäksi suurten puolueitten ehdokkaat ovat saaneet mittavia rahallisia tukijoita.

Vaali- ja osallistumisoikeudet ovat jokaiselle kuuluvia perusoikeuksia. Laissa säädetään julkisen vallan tehtäväksi edistää yksilön mahdollisuuksia yhteiskunnalliseen toimintaan ja vaikuttaa häntä itseään koskevaan päätöksentekoon.
Samoin julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen.
Näin ei ole kohdallani tapahtunut.Ilman julkista vaalitukea minua on loukattu myös sananvapauspykälän osalta.
Voiko vaaleissa sananvapaus toteutua, jos äänestäjillä ei ole edes tietoa osallistumisestani (vaalimainonta) ja niistä tavoitteista, joita edustamani puolue ajaa oikeudenmukaisuuden edistämiseksi Suomalaisessa yhteiskunnassa.
Itsenäisyyspuolueen koko valtakunnallinen vaalibudjetti oli noin 5000 – 10.000 €. Puolue ei saa puoluetukea. Tällä budjetilla ei voi varmistaa tasa-arvoisia osallistumismahdollisuuksia Eurovaaleissa, varsinkin kun vaalikamppailu käydään valtion ja EU:n muille myöntämän rahan, median ja muun suuren rahan ehdoilla!

Lakiviitteet:
Suomen perustuslaki 6 §, 12 §, 14 § ja 22 §
- lain perustelut HE 1/1998 ja HE 309/1993

Muut Liitteet

Liite 1. : http://www.ksml.fi/teemat/eurovaalit/valtava-erorahank%C3%A4yt%C3%B6ss%C3%A4/426165 / : Keskisuomalaisen uutinen / Outi Laatikainen
Keskisuomalaisten EU-vaaliehdokkaiden kampanjabudjetit vaihtelevat rajusti.

Haitari repeää nollasta eurosta yli sataan tuhanteen euroon.Kommunistien Hanna Era ja Aino Kainulainen sekä itsenäisyyspuolueen Sinikka Tyynelä lähtevät vaaleihin nollalla eurolla. SDP:n Kalevi Olin arvioi kassakseen 100 000-120 000 euroa.Rahan huhutaan istuvan tiukassa. Tavoitteet ovat silti korkealla. Myös kokoomuksen Johanna Manninen toivoo saavansa lähemmäs 100 000 euroa kasaan.Keskisuomalaisia meppiehdokkaita on kesäkuun vaaleissa enemmän kuin koskaan aiemmin: 10. Kahdella puolueella on heitä jopa kaksi kummallakin. Ehdokasasettelu päättyi tiistaina.Ehdokkaat saavat numeronsa ensi torstaina. Uurnille suunnataan sunnuntaina 7. kesäkuuta.

Liite 2. : Antti Pesonen, Itsenäisyyspuolueen pj

Sanavapauden päivänä 3.5.2009

Rakenteellinen korruptio vallitsee Suomessa – muutos on mahdollinen
Yleisradion MOT-ohjelmassa 20.4. kerrottiin ay-liikkeen maksamista ”piilotuista” SDP:lle ja Vasemmistoliitolle. SDP sai ay-tukea v. 2008 lähes 400 000 euroa.
SDP:n puoluesihteeri Ari Korhonen puolusti puolueensa ay-liikkeeltä saamia tukirahoja. Korhosen mukaan ay-liikkeeltä saatava apu on vain muutaman prosentin luokkaa puolueen kokonaisrahoituksesta.

SDP:n osuus verovaroista eduskuntapuolueille kuluvana vuonna maksettavasta yhteensä 45 miljoonan euron puoluetuesta on n. 9 miljoonaa euroa. Sekä Keskusta että Kokoomus saavat v. 2009 puoluetukia yli 10 miljoonaa euroa. Eduskunnan ulkopuolella oleville puolueille puoluetukea ei makseta.

Kevään 2008 vaalirahoituskeskustelu osoitti, että elinkeinoelämä rahoittaa merkittävästi suurimpia eduskuntapuolueita. Vaille julkisuutta on vielä jäänyt mm. suurimpien kaupunkien kaavoitukseen ja rakennusoikeuksien jakamiseen liittyvä puoluerahoitus.

Puoluerahoitus, joka ei ole avointa ja tasapuolista, on rakenteellista korruptiota, joka estää aidon demokratian toteutumista. Rakennekorruptiota on myös tiedotusvälineiden toiminta, jolla suositaan vallassa olevia ja vaietaan keskustelu niille kiusallisista vaihtoehdoista.

Ilman kaikkien puolueiden tasapuolista kohtelua suurimmissa tiedotusvälineissä ei voida puhua reiluista vaaleista.
Reiluissa vaaleissa kaikki vaaleissa mukana olevat voivat esittää oman vaihtoehtonsa äänestäjille. Silloin voidaan odottaa että äänestäjät innostuvat laajemmin käyttämään ääntään. Näin voidaan vähentää yhteiskunnallisia jännitteitä ja tehdä kansalaisten enemmistön tahtoa vastaavia päätöksiä.
Muutos kohti avoimuutta, todellista sananvapautta ja aitoa demokratiaa voi lähteä kansalaisten vaatimuksista. Tulevaisuudessa tarvitaan suoraa demokratiaa, sitovia kunnallisia ja valtakunnallisia kansanäänestyksiä.

Liite 3. : Antti Pesonen, Itsenäisyyspuolueen pj.

Vaalirahoitusskandaali

Pääministeri Matti Vanhanen haluaa puolueiden rahoituksen julkiseksi. Pääministerin toivetta on helppo tukea. Kaiken puolue- ja vaalirahoituksen tulee olla julkista. Suurimmat puolueet tai niiden ehdokkaat ovat saaneet ja saavat merkittävää rahoitusta elinkeinoelämältä ja erilaisilta etujärjestöiltä. Tämä on tullut osittain myös julkisuuteen.
Muistamme vuoden takaisen vaalirahoituskohun ja äskettäin esillä olleen Ay-liikkeen jakama puoluerahoituksen. Yksi todellinen vaalirahoitusskandaali on kuitenkin jäänyt lähes vaille keskustelua.
Eduskuntapuolueet ovat jakaneet useissa aiemmissa vaaleissa verovaroista toisilleen erillistä vaalitukea. Viimeksi eduskuntavaaleissa 2007 n. 2,5 miljoonaa euroa. Erillisestä vaalituesta luovuttiin hallitusneuvottelujen yhteydessä v. 2007, mutta samalla hallituspuolueet päättivät korottaa suoraa puoluetukea 44 prosenttia.
Näin eduskuntapuolueet saavat vaalirahoitusta ilman nolohkon erillistuen jakamista ja myös niinä vuosina, jolloin ei vaaleja ole.
On selvää, että eduskuntapuolueet käyttävät vaaleihin muutakin puoluetukea kuin viimeksi korotettua osuutta siitä. Näin alun perin puolueiden järjestötoiminnan tukemiseen tarkoitetusta puoluetuesta on tullut rahoitusautomaatti, jonka avulla erityisesti valtapuolueet ostavat ääniä äänestäjien rahoilla.
Veronmaksajat maksavat kuluvana vuonna puoluetukia n. 40 000 000 euroa.
Tuki jaetaan kansanedustajien lukumäärän perusteella. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kukin kolmesta suurimmasta puolueesta saa verovaroja n. 40 000 euroa joka arkipäivä.
Eduskunnan ulkopuolella oleville puolueille ei makseta puoluetukea.

Puoluetukijärjestelmää voi kutsua osaksi rakenteellista korruptiota. Yhdessä puoluekurin ja suurten viestimien hallinnan kanssa se on mahdollistanut nykyisen näennäisdemokratian muodostumisen.
Ns. edustuksellinen demokratia on tullut kansanvallan tilalle. Sen sijaan, että kansalaisten valitsemat edustajat toteuttaisivat kansalaisten tahtoa, he toimivat monissa asioissa päinvastoin. EU-vaalien yhteydessä esimerkiksi sopivat euron käyttöönotto ja EU:n perustuslain hyväksyminen ilman kansanäänestyksiä ja mitä ilmeisimmin vastoin kansalaisten enemmistön tahtoa.
Muutos tilanteeseen tulee kansalaisten aktivoitumisen kautta. Tulevaisuudessa tarvitaan suoraa demokratiaa, sitovia kunnallisia ja valtakunnallisia kansanäänestyksiä. Lienee myös selvää, että kestävien ratkaisujen löytäminen nykyisiin ja tuleviin kriiseihin vaatii avoimen julkisen keskustelun sallimista ja myös sellaisten näkökulmien esille tuomista, jotka eivät vallassa olevia miellytä.

Liite 4. : http://www.ksml.fi/mielipide/keskustelupalsta/posts/list/15/561.htm / Sinikka Tyynelä :

Kansallispalvelu Oy / http://www.kansallispalvelu.fi/esittely/ :
perustettiin vuonna 1995, kun Kansallinen Kokoomus rp:n ja sen läheisjärjestöjen taloushallintopalveluiden tarjonta yhtiöitettiin.
86 asiakkaassamme on sekä järjestöjä että yrityksiä ja kuluneen vuoden aikana olemme laajentaneet toimintaamme myös ulkomaille, muutaman kansainvälisen yrityksen tultua asiakkaiksemme.

Ennen EU - vaaleja kokoomuksen kansainväliset yrityspalvelut olisi pitänyt ehdottomasti myös julkistaa ???
Voiko kokoomus toimia yhtäaikaa palveluja tarjoavana yrityksenä ja uskottavana poliittisena kansanvallan kanavana enää kenellekään ?
Kansallispalvelu oy:n hallituksen puheenjohtaja toimii Taru Tujunen.
Taru Tujunen on myös kokoomuksen puoluesihteeri ! ?
Suomen puolueitten poliittinen korruptio on vain kasvanut vaali vaalilta !

Tujunen myöntää kokoomuksen jättituen / http://yle.fi/uutiset/talous_ja_politiikka/2009/06...oomuksen_jattituen_815233.html :

Kokoomuksen puoluesihteeri Taru Tujunen vahvistaa puolueensa saaneen mittavaa vaalitukea elinkeinoelämältä. Tujusen mukaan TT-säätiö maksoi kokoomukselle vuoden 2007 eduskuntavaalien alla yhteensä 155 000 euroa. Se on viisi tuhatta euroa enemmän kuin TT-säätiön maksama tuki keskustalle.

Vielä alkuviikosta Tujunen oli siinä uskossa, että kokoomuksen TT-säätiöltä saama tuki on selvästi keskustaa vähäisempää. Tujunen perustelee väärinkäsitystään sillä, että valtaosa tuesta maksettiin jo vuoden 2006 puolella. - Saimme 100 000 euroa joulukuussa 2006, ja loput 55 000 tammikuussa 2007, Tujunen täsmentää.

Tujusen mukaan TT-säätiö ei ole antanut kokoomukselle rahaa enää vuoden 2007 jälkeen. Puoluesihteeri myös muistuttaa, että tuki on vain murto-osa kokoomuksen 10 miljoonan euron vuosibudjetista.

TÄYDENNYS JA TARKENNUS
Viite Diaari nro 04076 / 09 / 1101

1)
Sen lisäksi, mitä aikaisemmin olen tuonut esille, niin tosiasia on sellaisena pysyy, että Suomen valtio jakoi verovaroja puolueille / ehdokkaille vaaliavustuksina muuten kuin tasapuolisesti. Toisin sanoen asiassa toteutui rikoslain 13 luvun 11 pykälä eli syrjintä. Samalla Suomen valtio rikkoi kaikki ne ratifioimansa sopimukset, joissa se sitoutui olemaan harrastamatta syrjintää.

Hallituksen esityksessä: HE 309/1993 todetaan mm. : ”Syrjintäsäännös koskee myös pelkkää erilliskohtelua. Syrjintäkielto koskisi myös toimenpiteitä, jotka välillisesti johtaisivat syrjivään lopputulokseen. Tältä osin syrjinnän käsillä olo olisi arvioitava jonkin menettelyn tosiasiallisten seurausten kannalta.”
Kun tällainen syrjintä kohdistui samanaikaisesti suurehkoon joukkoon kansalaisia (EU-kansanedustajaehdokkaat) ja virkavastuulla toimivien toimesta, niin tekoa tulee pitää erittään törkeänä.

2)Tosiasia on myös ja sellaisena pysyy, että suuri osa kansalaisista ei tiennyt missään vaiheessa ennen äänestyskoppiin menoa, ketkä olivat valtakunnassa ehdokkaina, puhumattakaan niistä kansalaisista, jotka eivät äänestyskopissa edes käyneet.

Kaiken lisäksi puolueet ovat jo vuosikausia harrastaneet ja nyt lisääntyvässä määrin eräänlaista Oy Pimitys Ab –toimintaa, kun puolueet ulkoistavat oman varallisuuden olemassaolon ja tietyt varallisuushankinnat ja niiden valvonnan kaiken julkisen kontrollin ulkopuolelle.

Vaalilaki määrittää vaalikelpoisuuden, mutta käytännössä kelpoisuusehdot tai paremminkin vaalinäkyvyys määräytyy ehdokkaan oman ja hänen tukiryhmänsä varallisuuden mukaan, jota varallisuutta valtiovalta ja EU vaalituen muodossa vielä runsaskätisesti vahvistaa. Tsaarinvallan aikaan maan asioista pääsivät päättämään vain varakkaat säätyläiset ja aateliset. Huomaamatta demokratia onkin luiskahtanut tähän vanhaan tapaan. Parhaiten rahan valta näkyy Italiassa, mutta meilläkin ollaan siihen menossa, kun eduskunta ei keväällä säätänyt vaalirahoille kattoa. Nykyisellään verorahoilla tuetut ja puolueet ja tosiasiassa pieni joukko hyvätuloisia poliitikkoja päättää puolueitten puolesta, keille ”sopiville” ehdokkaille jaetaan verovaroja vaalitukena. Perustuslain vastaisella lailla on oikein säädetty, kenelle verovaroja vaalitukena ei saa jakaa. Päättäjät ja valvojat hävetkää.

Kokonaisuutena eurovaalit olivat täydellinen farssi ja siksi koko vaalien tulos tulee kumota.Jyväskylässä 29.6.2009
Sinikka Tyynelä

http://www.ksml.fi/mielipide/keskustelupalsta/posts/list/849.htm


Hain 20.8. 2009 Jyväskylän postista Helsingin hallinto-oikeuden päätöksen :

HAO:n päätös :

Valituksessa esitetyt vaatimukset

Vaalitulos on kumottava. Vaalitulos ei perustu kaikille avoimiin, yhtäläisiin ja demokraattisiin vaaleihin sillä tavoin kuin Suomen perustuslaissa edellytetään. Sopimus Suomen liittymisestä Euroopan unioniin on tehty vastoin Suomen perustuslain säätämisjärjestystä ja vastoin Suomen kansan tahtoa. Näin ollen myös europarlamenttivaalit ovat olleet laittomat. Europarlamenttivaalien pitäminen on lopetettava perustuslainvastaisena. vaalien tulos perustuu laajaan pienpuolueitten ja yksityisten vaaliehdokkaiden lainvastaiseen syrjintään sekä median toiminnan että rahoituksen osalta. Vaalit loukkasivat Suomen kansa oikeutta tietää kaikista vaaleihin osallistuvista ehdokkaista. Suomessa ja EU:ssa puoluetukea myönnetään budjetista vain tietyille puolueille, minkä vuoksi vaalitulos on Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen sopimuksen vastainen ja syrjivä.

Myös Tyynelän perusoikeuksia ja yhdenvertaisuutta on loukattu hänen osallistuessaan europarlamenttivaaleihin Itsenäisyyspuolueen ehdokkaana. Tyynelä on viitannut valituksessaan myös rikoslain 11 luvun 9 §:n säännökseen sekä Suomen perustuslain 6,12,14 ja 22§:ään.

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Hallinto-oikeus hylkää valituksen.


Perustelut

Vaalilain 100§:n 1 momentin mukaan päätökseen, jolla vaalien tulos on vahvistettava, saa hakea muutosta valittamalla sen mukaan kuin vaalilain 8 luvussa säädetään. Vaalilain 101 §:n 1 momentin mukaan valitusoikeus on sillä, jonka etua tai oikeutta päätös loukkaa, sekä jokaisella vaaleissa ehdokkaana olevalla henkilöllä ja ehdokashakemuksen antaneella puolueella ja yhteislistalla sillä perusteella, että päätös on lainvastainen. Pykälän 2 momentin mukaan lisäksi saavat päätöksestä valittaa sillä perusteella, että vaalit on toimitettu virheellisessä järjestyksessä ja että se on saattanut vaikuttaa vaalien tulokseen, jokainen asianomaisessa vaalipiirissä tai kunnassa äänioikeutettu henkilö ja kunnallisvaaleissa kunnan jäsen.

Vaalilain 103 §:n säännöksestä ilmenee, että vaalivalitusperusteet liittyvät vaaliviranomaisen päätöksiin ja toimenpiteisiin. Siten ne liittyvät itse vaalien toimittamiseen.

Tyynelän on katsottava valittaneen vaalien tuloksesta vahvistamista koskevasta päätöksestä vaaleissa ehdokkaana olleena henkilönä ja vaalilain 101 §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettuna äänioikeutettuna henkilönä. Valitusperusteina on katsottava olevan valituksenalaisen päätöksen lainvastaisuus, Tyynelän omien perusoikeuksien loukatuksi tuleminen ja ehdokkaana päätöksen johdosta sekä se, että vaalit on toimitettu vaalilain 101 §:n 2 momentissa tarkoitetuin tavoin virheellisessä järjestyksessä.

Tyynelä on viitannut valituskirjelmässään tarkemmin ilmeneviin lakeihin ja sopimuksiin. Tyynelän esittämät seikat eivät anna aihetta sellaiseen johtopäätökseen, että vaalituloksen vahvistamista koskeva päätös olisi lainvastainen tai Tyynelän etua tai okeutta loukkaava taikka että vaalit olisi toimitettu virheellisessä järjestyksessä.HALLINTO-OIKEUDEN KOKOONPANO
Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Liisa Heikkilä, Sampo Jokinen ja Airi Helenius (t).

Esittelijä Kaija IkäläinenEi kommentteja: