maanantai 28. elokuuta 2017

Valtuusto ja luottamuhenkilöt toimivat virkavastuulla


Jyväskylän puukauppa on paljastanut kaupungin julkishallinnon tilan. Kestääkö  se päivänvaloa ?

Virkavastuu 
Puheenjohtaja vastaa kokouksen laillisuudesta ja päätösvaltaisuudesta.
Julkishallinnollisissa lautakuntien, hallitusten  yms. toimikuntien kokouksissa esittelijä toimii virkavastuulla. Virkavastuu on virkaan nimitetyllä virkamiehellä tai virkasuhteessa olevalla viranhaltijalla. Myös esim. JVAn toimitusjohtaja toimii esittelijän virkavastuulla.
Virkavastuu edellyttää, että toimeen kuuluvat lait ja asetukset tunnetaan ja lakeja noudatetaan.  Virkavelvollisuuksien noudattamiseksi rikoslaissa on taustavoimina virkarikossäännökset. Virkavastuun kannalta on sama toimiiko virassa vai virkasuhteessa.

Esittelijänä toimivan virkamiehen velvollisuus on selvittää kaikki säädökset ja määräykset, jotka vaikuttavat asiaan.
Esittelijän tulee hankkia muu asiaan vaikuttava aineisto, tarpeelliset selvitykset ja asiantuntija-arviot.
Kun asia on valmis päätettäväksi, esittelijän on tuotava asia päätettäväksi.  
Esittelijä vastaa yleisistä hallinnon laillisuusperiaatteista.
Esityslistassa ja päätöksessä on oltava ko. asian kohdalla merkintä esittelijästä, esim. toimitusjohtaja.  Pöytäkirjassa täytyy olla myös valitusosoitus päätökseen tyytymättömälle.

Jääviys päätöksenteossa 
Esteellinen, eli jäävi viranomainen tai luottamusmies ei voi olla päättämässä asiasta, osallistua asian käsittelyyn, eikä hän voi olla edes läsnä asian käsittelyssä.  Esteellisen henkilön/viranhaltijan osallistuminen asian käsittelyyn on menettelyvirhe. 
Esteellisen viranhaltijan ensisijaiseen vastuuseen ja velvollisuuksiin kuuluu arvioida myös oma jääviys käsiteltävässä asiassa.

JVAn pöytäkirja 24.7.2017 
Olin tehnyt huolellisen kanteluasiakirjan Virtalantien laittomasti kaadetuista puista.
Kun kantelu mitätöitiin ilmoitusasiaksi, kyseessä oli mielestäni törkeä salassapitorikos.
Sen lisäksi :
” Työ on tehty laaditus suunnitelman mukaisesti ” 
- kuittaus ilman esittelijää oli menettelytapavirhe.


Olipa otteen esittely ” Työ on tehty laaditun suunnitelmaan mukaisesti ”, joko hallituksen tai toimitusjohtajan esitys, se on menettelytapavirhe, koska siitä puuttuu esittelijä.

Pelkästään tällä menettelytapavirheellä kanteluni pöytäkirjaote 24.72014
” merkittiin tiedoksi ”  - on laiton ja mitätön. 

Vaikka JVA pesi jo 2014 kätensä ja  salasi kaupungin tilaamat tonttipuut ylikaatoineen, ei se vapauta vastuusta.  Eräs hallituksen jäsen kertoi, että kanteluasikirjanippu 2014 ei ollut esityslistan liitteissä, vaan yksi nippu oli kiertänyt näytille kokouksen aikana jäseneltä toiselle.  Sen jälkeen hallitus oli tehnyt päätöksen : merkittiin tiedoksi.

Mikä unohtui ?
Valtuusto ja hallitusten luottamusmiehet toimivat virkavastuulla !

Asukkaat olivat olleet suunnattoman järkyttyneitä yhden päivän varoitusajalla tehdystä pihojen pilaamisesta ja ympäristötuhosta.  Itse olin ollut vielä järkyttyneempi JVAn hallinnon salailusta ja päätin selvittää asian, joka olisi kuulunut yhtiölle.

Viranomaissalailun mittasuhteet pahenivat, kun vasta virallisen katselmuksen jälkeen sain isännöitsijän kaatosuunitelman, joka paljasti, ettei kaatolupia myöntänyt valvontaviranomainen ollut noudattanut edes omia ohjeistuksiaan isännöitsijälle huonojen puitten poistamiseksi laskiessaan pelkästään parhaitten puitten kantoja. Kaikki kaatoluvat eivät olleet edes kunnossa kun 42 - tontin urakoita tehtiin.
Seuraavasta poliisin päätöksestä näkyy, että kaatolupia on vielä myönnetty puiden kaatamisen jälkeen:


Laki yhteishallinnosta vuokrataloissa
Kaupungin metsäpuolen puukauppias ei varmaan tiennyt, että 
Laki yhteishallinnostavuokrataloissa 
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1990/19900649 
edellyttää asukasdemokratian kunnioittamista.  
Asukastoimikuntien tehtäviin kuuluu ( §10) mm. valvoa hoito- ja huoltotöiden suorittamista.  Huonojen puiden poisto on normaalia ympäristön hoitoa, joka olisi pitänyt hoitaa yhdessä toimikunnan myötävaikutuksella, eikä teettää yksityisellä puustokartoittajalla, jonka asiantuntemattomasta kartoituksesta puuttuivat kaikkein huonoimmat tonttipuut.
Kaupungin tilaamien JVAn tonttipuiden kaatamiseen ja salaamiseen perustuva menettelytapa selätti siten myös "Lain yhteishallinnosta vuokrataloissa.

Olin ollut pitkäaikainen toimikunnan pj. ja etenkin lapsia oltiin opastettu varjelemaan arvokkaita pihapuita. Oli varmaa, ettei asukkaat olisi antaneet kaataa ainuttakaan puuta turhaan, varsinkin kun kaato tehtiin lintujen pesintäaikaan. Mustaras kesäpäivänä Virtalantien kadunvarrella oli ollut koko alueen kunkku.

Vahingonkorvaukset
Kun tein esitutkintapyynnön JVAn puunkaadosta törkeänä ympäristörikoksena, poliisi oli kuullut mm. rakennusvalvonnan johtaja Raimo Strömmiä, joka vakuutti, että lupia olisi myönnetty enemmän, jos niitä olisi pyydetty....


JVAn laiton urakointi on vasta osittain selvennyt. 39 muun tontin parturointi on täysin selvittämättä. 
Tässä seuraavassa kuvassa olevasta rikospoliisin päätöksestä näkyy, että koko poliisitutkintakin oli perustunut väärälle tonttitulkinnalle, 2,4,6,8...


Poliisin päätöksessä muistutetaan myös siitä, että, asemakaava-alueilla taajamissa ja kaupungissa täytyy olla luvat puiden kaatamiseksi.  

Viime talviset Palokan hakkuut paljastivat, ettei Metsä Groupin pystykaupan hakkuusopimus edellyttänyt minkäänlaisia maisematyölupia tai muita lupia, kun koko Palokka parturoitiin perusteellisesti.  Lupia ei löytynyt, pelkästään maisematyöryhmän muistio ?

Rakennusvalvonta on kurvannut kaupungin puukaupan maisematyölupien lakimutkat suoriksi. Toisaalta, jos ja kun luvat myönnetään vasta jälkeenpäin, mitäpä sitä murehtimaan ?
Paljastuihan lupamenettelyasian kohdalla ainakin poliisin täydellinen tietämättömyys rakennus- ja maankäyttölain velvotteista.
Se, että lupamenettely on siirtynyt puukaupassa neuvoa antavaksi asukaskyselyksi myös alkavissa Metsä Groupin pystyhakkuissa tänä syksynä Sippulanniemen lisäksi myös Kirrissä ja Haukkamäessä, tarkoittaa vaan sitä, että asemakaava-alueitten maisemointi jää taas motokuskien                                                               vastuulle. .... 


lauantai 26. elokuuta 2017

Kuka korvaa kaupungin kotikoivut ?


Sain 25.8 JVAn  toimitusjohtajalta Timo Hyttiseltä spostia, jossa hän ilmoitti :
Lähetän pöytäkirjaotteen ensi viikon alussa kun saan pöytäkirjan tarkastettua. Liitetiedostot ovat pöytäkirjaotteen mukana. Osmon mukaan hänelle myöhemmin lähetetyt lisäliitteet olivat jo 24.7.2017 selvityspyynnön liitteiden joukossa.

Selvän teki !

Puheenjohtaja Osmo Kääriäinen ei ollut toimittanut hallitukselle kanteluni lisäliitteitä. En ollut saanut moneen kertaan pyytämälläkään JVAn hallituksen spotislistaa. Olin automaattisesti edellyttänyt, että vastuullinen puheenjohtaja olisi tehtäviensä tasalla ja välittäisi asiakirjaliitteet.

Kantelun lisäliitteissä oli ollut 24.7 2014 pöytäkirjaote, jonka perusteella tj. oli jäävi puuttumaan asiaan.
Lisäliitteissä oli myös edesmenneen isännöitsijän kaatosunnitelma, joka oli merkitty rukseilla rakennusvalvonnasta saatuun yksityisyrittäjä Antti Lindströmin kaatosuunnitelmaan.


Virtalantien 2,6,8 laittomasti kaadetut tonttipuut :

Ylimääräisissä lisäliitteissä JVAn hallitukselle olisi ollut  koko virallisen katselmuksen tulos numeroituna, muistaen , että Virtalantien 8:en rakennusvalvonnan myöntämät  luvat eivät olleet edes kunnossa kaatohetkellä.  
Isännöitsijän kaatosuunnitelman mukaan luvallisesti kaadettiin vain 4 puuta.

JVAn organisaatiouudistuksen jälkeen luovuttiin alueisännöinnistä.  Kukaan isännöitsijä ei ole vuosikausiin käynyt vuokrataloyhtiöitten pihoissa.
Muistin virkistämiseksi lähetin myös JVAn kiinteistöpäällikölle Virtalantien parturoinnin puunkaadon tonttikuvat ja väärällä tonttijaotukselle postlaatikkoihin pudotetun ilmoituksen yhden päivän varoitusajalla.

Laitan varsinaista pöytäkirjaa odotellessa tähän tekstiin ne JVA:lle tarkoitetut liitteet, jotka jätettiin toimittamatta puheenjohtajan vastuulla, koska toimitusjohtaja oli jo jäävi. 

2014 kanteluni Virtalantien laittomasta puunkaadosta oli otettu hatusta pöydälle Kuopiossa pidetyssä hallituksen kokouksessa, ilman että sitä olisi edes laitettu esityslistalle. Toimitusjohtajan siunaama ” työ on tehty laaditun suunnitelman mukaisesti  ” – tarkoittaa nyt kaikkien selvitysten jälkeen valtavaa tonttipuitten ylikaatoa, josta kukaan ei vielä ole ottanut minkäänlaista vastuuta.

Odotan kiinnostuneena 23.8.2017 JVAn hallituksen päätöstä JVAn 42 tontin korvausvelvollisuuksien selvityttämispäätöksestä, muistaen, että myös Jyväskylän rakennusvalvonta on jo jäävi, koska ylikaadon selvittyä viranomainen ei ryhtynyt minkäälaisiin toimenpiteisiin tai edes miettimään korvausvelvollisuuksia maisemointityöluvan vaatineista 
ylikaadoista. Syy mitä ilmeisin : - kun kyseessä on kaupungin oma metsäpulen tilaus oman tytäyhtiön tonttipuista, millään ylikaadolla ei ole mitään  merkitystä, kunhan kaupungin omat hankintahakkuut laittomine myyntituloineen Metsä Groupille kilisevät kaupungin 
omaan kassaan...

... että silleen täällä Jyväskylässä ?torstai 24. elokuuta 2017

Ole muutos !Täydellinen kuunpimennys 7.8 Vesimiehessä ja täydellinen auringonpimennys Leijonassa 21.8.2017 ?  Mitä uutta auringon alla ? 
Pimennykset syventävät varjoja ja sammuttavat valot, mutta paljastavat piilossa olevia salaisuuksia.  Yhdysvalloissa koettiin täydellinen auringonpimennys sataan vuoteen. Pimennys Leijonassa tulee vaikuttamaan voimakkaimmin valtaapitäviin.
Trumpilla on varmasti edessään haastavin jakso presidenttinä.
Myös politiikassa on odotettavissa suuria yllätyksiä uusien paljastusten myötä.
Leijona on johtajuuden ja uskollisuuden merkki.
Auringonpimennys yksilötasolla auttaa meitä tiedostamaan myös omat varjot: 
 kuinka  kohtaan omat varjoni ? Voinko vapautua niistä ?

Leijona edustaa maskia. Nyt olisi hyvä arvioida myös omaa olemista ja tekemisiä myös maskin takaa :  Mahatma Gandhi kehotti olemaan se muutos, jonka haluaa nähdä maailmassa.  Minkälaisen muutoksen haluaisin itse nähdä ?

Ole se muutos, jonka haluat nähdä maailmassa ?

Haluaisin muuttua läpinäkyväksi ja läpivalaista sitä mielen maisemaa, jota vuosikausia on varjostanut Jyväskylän laittomasti kaadettujen puiden varjo. 
Olen laskenut risaisiksi hakattuja puiden kantoja ja surkeita lähialueitten puupeltoja jo tarpeeksi sekä omalla tontillani ja ympäri kaupunkia  riittämiin, mutta puiden varjot ovat vain pidentyneet, sitä mukaan kun tieto kaupungin viranomaistoiminnasta ja kaupungin puukaupan salaisuuksista on lisääntynyt.

Kestääkö Jyväskylän hallintokulttuuri enää edes päivänvaloa ?

Eilen Jyväskylän Vuokra-asuntojen hallituksessa, JVA oy, oli kanteluni laittomasti kaadettujen 42 tonttipuiden vahingonkorvausten selvittämiseksi.  Liitteenä oli rikospoliisin päätös, joka ei vapauttanut mahdollisista vahingonkorvauksista, joita olisi pitänyt hakea käräjäoikeudesta. 

Onko yksityinen kaupunkilainen tai Jvan asukas oikea taho prosessoimaan asiaa, joka selkeästi kuuluu JVAn hallitukselle ? 

Päätin testata asiaa, ja delegoida vastuun sille, jolle se kuuluu.
Niinpä olin osoittanut kantelun liitteineen suoraan JVAn hallituksen pj.lle ja jäävännyt JVAn toimitusjohtajan, joka oli kuitannut aiemman 2014  tekemäni kantelun ilmoitusasiana yhdellä rivillä: Työ on tehty laaditun suunnitelman mukaisesti.

Päätös oli suunnitelmallisen huolimaton ja osoitus täydellisestä välinpitämättömyydestä tonttien pilaamisessa ja lintukantojen hävittämisessä.

Suureksi edistykseksi eilen 23.8.2017 oli luettava se, että asia oli esityslistalla liitteineen.
Jo aikaisemmin eräs JVAn hallituksen jäsen oli ohjeistanut , että jos asiaa on enemmän kuin yksi A4, se jää lukematta.
Ennen kokousta päätin postittaa lisää liitteitä JVAn hallituksen luottamusjäsenille, mutta koko hallitus paljastui salaseuraksi !

En saanut pyytämällä hallituksen jäsenten sähköpostilistaa  toimitusjohtajalta, en hallituksen puheenjohtajalta, en yhtiön asiakaspalvelusta, en talousjohtajalta,
Peruste, että oli yhtiö oli muutaman henkilön kanssa päättänyt, että yhteystiedot on salaisia.
Soitin kaupungin kansliaan ja pyysin yhteystietoja sieltäkin. Turhaan.
Miten voin varmistaa kanteluni asiallista käsittelyä, kun sensuuri iskee päätösasiakirjoihin ?

Jyväskylässä on 19 tytäryhtiötä, joiden hallituksen yhteystiedot ovat salaisia ?
Tytäryhtiöitten pöytäkirjat ovat salaisia.  Urakkasopimukset ovat salaisia.  
Ainoastaan, jos on rikosepäily, tiedot pitäisi luovuttaa.

Oman asiani osalta olin pyytänyt myös ko. urakkasopimusta, joka oli evätty.  Kaupungin lakimies oli ohjeistanut, että jos JVA ei anna tietoja, ne pitää pyytää poliisin kautta.
Tavallisella valtuutetulla ei ole minkäänlaista mielikuvaa, mitä pinnan alla hallinnossa tapahtuu, kun periaatteena on jo paljastuneiden rikkomusten entistä pahempi salaaminen.

Jyväskylän kaupunki on julkisoikeudellinen yhteisö, jonka luottamusmiehet ovat vaaleilla valittuja ja joiden pitäisi edustaa kaupunkilaisia ?
Entäs käytännössä ?
-     Miten voi hoitaa kaupunkilaisten asioita, jos ei ole edes luottamushenkilön  
        puh.nroa ?
-     Entäs ne JVAn asukasedustajat ?  Eikö vuokralaisten valitsemien edustajien tiedot  ainakin pitäisi olla julkisia, jotta asukkaat voisivat vaikuttaa päätöksentekoon ?
Kaupungin kanslisti mietti ja totesi, että asukasedustajien itse pitäisi julkistaa tietonsa.

Sananvapaus ja sen perillemeno on länsimaisen demokratian kulmakivi. 
Miten sananvapaus ja viestisalaisuudet välittyvät, kun vastassa on  kaupungin  oma suljettu bunkkeri tytäryhtiöineen ja hatarasti lakia tulkitseva virkakunta, joka ei pysty tulkitsemaan  edes perusoikeuksia saatikka julkisuuslakia ?

Suomen perustuslaki, perusoikeudet ovat ensisijaisia kaikkeen muuhun lainsäädäntöön nähden:  Jos kaupunki tai sen tytäryhtiön edustajat kykenevät torppaamaan julkisyhteisön julkiset luottamusmiehet salaseuraksi, kyseessä ei ole demokratia vaan byrokratia.
Miten kaupunki aikoo varmistaa julkishallinnon avoimuuden ja läpivalaisun luottamuksen palauttamiseksi ?

Henkilökohtainen luottamukseni länsimaiseen oikeusvaltioon on mennyt jo vuosikausia sitten.  Luottamusmiehet ovat virkamiesten talutushihnassa, eivätkä edes miellä enää edustavansa kaupunkilaisia, vaan virkakuntaa ?
Poliittiset kuppikunnat, hyvävelisysteemit ja virastokulttuuriin pesiintynyt rakenteellinen korruptio on jo Suomessakin muodostunut maan tavaksi !
Miten pelastetaan avoin kansalaisyhteiskunta ?

 JVAn hallitukselle osoitetun kantelun ja selvityttämispyynnön osalta minuun otti yhteyttä ainoastaan perussuomalaisten Teemu Torssonen, joka olisi myös halunnut selvityttää
yhtiön sotkut, mutta enemmistön päätös ratkaisi.

JVAn pöytäkirjaotetta odotellessa on hyvä muistaa, että Jyväskylän kaupunginhallitus vastaa viime kädessä hyvästä hallinnosta.
Jyväskylän ilmoituslehdessä nro 4 oli uutinen Sippulanniemen virkistysalueen hakkuista. Maisematyölupaa on haettu kaikkiaan 6,7 hehtaarin alueelle. Hakemus on nähtävissä ja kommentoitavissa 24. -31.8.2017.   Ristikivessä on suojelumetsää ja runsas linnusto.
Mikä taho arvioi metsien monimuotoisuuden turvaamisen, kun Metsä Groupin motojen jäljiltä jää yhden tai muutaman puulajin puupelto, joka on lintukantojen kannalta katastrofi !?

Pyysin kaupungilta tänään Sippulanniemen, Kirrin ja Haukanmaan Metsä Groupin urakkasopimukset, puumäärät ja hinnat ?  Sain vastauksen:  - selvyys saadaan vasta kaatojen jälkeen.  

Vielä on toivoa !

Metsä Groupin sopimus päättyy 2017 vuoden lopussa.
Kaupunkilaiset ovat  onneksi jo heräämässä äärimmäisen harvoiksi hakattujen puupeltojen karmeuteen ja lähimetsien hävittämiseen.
Pelastaako asukkaiden toiveet Sippulanniemen ja Ristikiven lintukannat  ?  


torstai 3. elokuuta 2017

Metsien suojelulla hälyttävä kiireEilen vietettiin maapallon ylikulutuspäivää.  
Ihmiskunta on kuluttanut luonnonvarat, jotka maapallo tämän vuoden aikana tuottaa.  Loppuvuosi eletään velaksi.  Suomalaisten kansallinen ylikulutuspäivä meni jo ennen pääsiäistä, ja sen jälkeen olemme kuluttaneet huolettomasti köyhien osuutta.

Kaikki loppuu aikanaan ?
Usko ihmiskunnan herruuteen perustuu perusteelliseen perspektiivivirheeseen.
 
Mitä jälkeemme ?

Nykyinen tietoisuuden evoluutiomme perustuu materialismiin. 
Se on suuntautunut älyteknologian ja robottien tuottamiseen.  
Jääkö elollisen luonnon jälkeen telluksen pinnalle ainoastaan itse itseään kehittämään ja monistamaan pystyvä teknoäly robotteineen ? 

Voisiko ilmastomuutos olla kuitenkin  pelastus, - valtava hälytyskello, joka pakottaa ihmiskunnan äkkiherätykseen ja kulttuuriseen täyskäännökseen ?
Edessä on kiireellinen kestämättömään ahneuteen, ylikuluttamiseen, orjuuteen ja velkaannuttamiseen perustuvan talousjärjestelmän uusiminen.


Ekologinen jalanjälkeni on liian suuri ?
Myös omat varpaani ovat tallaamassa maailman eliökuntaa valtaisan sukupuuttokuoleman aaltoihin kiihtyvällä vauhdilla.
Ovatko puiden juuret mittaamattomasti arvokkaammat kuin omat varpaani ?

Ympäristöjärjestöt ovat jo vuosien ajan keränneet tietoa Suomen arvokkaista, vielä suojelemattomista metsistä ja soista sekä kartoittaneet uhanalaisten lajien elinalueita. Ehdotettuja suojeltavia  luontoalueita on tehty kartoitusten perusteella.
Suojeltavaksi esitettyjä metsä- ja suoalueita ja niiden tietoja voi tarkastella nyt yhdeltä kartalta. 
Kartalle on koottu myös viranomaistyönä tehty soidensuojelun täydennysohjelma, jonka hallitus päätti suurimmalta osalta jättää toteuttamatta.
Kaikille avoin kartta avautui 13.6. linkistä http://www.metsakartat.fi/
Suojelutoimilla on jo hälyttävä kiire !

Biotalouden nimissä lisääntyviä hakkuita on kompensoitava kiireellisesti suojelemalla merkittävästi lisää metsiä. Suomi on sitoutunut pysäyttämään luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen vuoteen 2020 mennessä. 
Nopein tapa olisi palauttaa luonnonsuojelun rahoitus leikkauksia edeltäneelle tasolle ja lisätä merkittävästi valtion metsien suojelua. 
Metsien suojelun rahoituksesta on nykyhallituksen aikana leikattu 60 prosenttia.
Metsäteollisuuden tulisi suojella omistamiaan metsiä omalla kustannuksellaan aiheuttaja maksaa -periaatteen mukaisesti.

Metsät ovat Suomessa uhanalaisten lajien tärkein elinympäristö.  Nyt Etelä-Suomessa metsämaasta on lakisääteisesti ja pysyvästi suojeltu vain 2,6 prosenttia ja koko maassakin vain 5,7 prosenttia. Se on tutkimusten mukaan aivan liian vähän luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi.
Myös äskettäinen Euroopan tiedeakatemioiden selvitys korostaa, että vanhojen metsien suojelemiseksi tarvitaan nopeita toimia. Metsien hoidossa tulisi ottaa huomioon niiden maapallon tulevaisuuden kannalta tärkeimmät tavoitteet: kyky sitoa hiiltä, kompensoida ilmastonmuutosta sekä ylläpitää luonnon moninaisuutta. 

Suomen hallitus otti iso riskin laittaessaan ilmastopolitiikassa lähes kaiken yhden kortin varaan.  Suomen puupäiset laskentasäännöt mahdollistaisivat ylimitoitetut hakkuut, ilman että niiden ilmastovaikutusten kompensoimiseksi tarvitsisi tehdä mitään.

Eikö Suomen tulisi näyttää esimerkkiä muulle maailmalle ja ajaa läpinäkyviä ja rehellisiä metsien käytön laskentakäytäntöjä ?

Puupäät kolisevat : 
- metsäteollisuuden etujärjestöt lobbareineen eivät ole vielä luopuneet hakkutavoitteistaan ?

Entäs Jyväskylä ?
Hakataanko Jyväskylää edelleen  matalaksi pelkästään puukaupan pelisäännöillä,  kaikki ympäristö-näkökohdat ja lakipykälät selättäen  ?