maanantai 28. elokuuta 2017

Valtuusto ja luottamuhenkilöt toimivat virkavastuulla


Jyväskylän puukauppa on paljastanut kaupungin julkishallinnon tilan. Kestääkö  se päivänvaloa ?

Virkavastuu 
Puheenjohtaja vastaa kokouksen laillisuudesta ja päätösvaltaisuudesta.
Julkishallinnollisissa lautakuntien, hallitusten  yms. toimikuntien kokouksissa esittelijä toimii virkavastuulla. Virkavastuu on virkaan nimitetyllä virkamiehellä tai virkasuhteessa olevalla viranhaltijalla. Myös esim. JVAn toimitusjohtaja toimii esittelijän virkavastuulla.
Virkavastuu edellyttää, että toimeen kuuluvat lait ja asetukset tunnetaan ja lakeja noudatetaan.  Virkavelvollisuuksien noudattamiseksi rikoslaissa on taustavoimina virkarikossäännökset. Virkavastuun kannalta on sama toimiiko virassa vai virkasuhteessa.

Esittelijänä toimivan virkamiehen velvollisuus on selvittää kaikki säädökset ja määräykset, jotka vaikuttavat asiaan.
Esittelijän tulee hankkia muu asiaan vaikuttava aineisto, tarpeelliset selvitykset ja asiantuntija-arviot.
Kun asia on valmis päätettäväksi, esittelijän on tuotava asia päätettäväksi.  
Esittelijä vastaa yleisistä hallinnon laillisuusperiaatteista.
Esityslistassa ja päätöksessä on oltava ko. asian kohdalla merkintä esittelijästä, esim. toimitusjohtaja.  Pöytäkirjassa täytyy olla myös valitusosoitus päätökseen tyytymättömälle.

Jääviys päätöksenteossa 
Esteellinen, eli jäävi viranomainen tai luottamusmies ei voi olla päättämässä asiasta, osallistua asian käsittelyyn, eikä hän voi olla edes läsnä asian käsittelyssä.  Esteellisen henkilön/viranhaltijan osallistuminen asian käsittelyyn on menettelyvirhe. 
Esteellisen viranhaltijan ensisijaiseen vastuuseen ja velvollisuuksiin kuuluu arvioida myös oma jääviys käsiteltävässä asiassa.

JVAn pöytäkirja 24.7.2017 
Olin tehnyt huolellisen kanteluasiakirjan Virtalantien laittomasti kaadetuista puista.
Kun kantelu mitätöitiin ilmoitusasiaksi, kyseessä oli mielestäni törkeä salassapitorikos.
Sen lisäksi :
” Työ on tehty laaditus suunnitelman mukaisesti ” 
- kuittaus ilman esittelijää oli menettelytapavirhe.


Olipa otteen esittely ” Työ on tehty laaditun suunnitelmaan mukaisesti ”, joko hallituksen tai toimitusjohtajan esitys, se on menettelytapavirhe, koska siitä puuttuu esittelijä.

Pelkästään tällä menettelytapavirheellä kanteluni pöytäkirjaote 24.72014
” merkittiin tiedoksi ”  - on laiton ja mitätön. 

Vaikka JVA pesi jo 2014 kätensä ja  salasi kaupungin tilaamat tonttipuut ylikaatoineen, ei se vapauta vastuusta.  Eräs hallituksen jäsen kertoi, että kanteluasikirjanippu 2014 ei ollut esityslistan liitteissä, vaan yksi nippu oli kiertänyt näytille kokouksen aikana jäseneltä toiselle.  Sen jälkeen hallitus oli tehnyt päätöksen : merkittiin tiedoksi.

Mikä unohtui ?
Valtuusto ja hallitusten luottamusmiehet toimivat virkavastuulla !

Asukkaat olivat olleet suunnattoman järkyttyneitä yhden päivän varoitusajalla tehdystä pihojen pilaamisesta ja ympäristötuhosta.  Itse olin ollut vielä järkyttyneempi JVAn hallinnon salailusta ja päätin selvittää asian, joka olisi kuulunut yhtiölle.

Viranomaissalailun mittasuhteet pahenivat, kun vasta virallisen katselmuksen jälkeen sain isännöitsijän kaatosuunitelman, joka paljasti, ettei kaatolupia myöntänyt valvontaviranomainen ollut noudattanut edes omia ohjeistuksiaan isännöitsijälle huonojen puitten poistamiseksi laskiessaan pelkästään parhaitten puitten kantoja. Kaikki kaatoluvat eivät olleet edes kunnossa kun 42 - tontin urakoita tehtiin.
Seuraavasta poliisin päätöksestä näkyy, että kaatolupia on vielä myönnetty puiden kaatamisen jälkeen:


Laki yhteishallinnosta vuokrataloissa
Kaupungin metsäpuolen puukauppias ei varmaan tiennyt, että 
Laki yhteishallinnostavuokrataloissa 
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1990/19900649 
edellyttää asukasdemokratian kunnioittamista.  
Asukastoimikuntien tehtäviin kuuluu ( §10) mm. valvoa hoito- ja huoltotöiden suorittamista.  Huonojen puiden poisto on normaalia ympäristön hoitoa, joka olisi pitänyt hoitaa yhdessä toimikunnan myötävaikutuksella, eikä teettää yksityisellä puustokartoittajalla, jonka asiantuntemattomasta kartoituksesta puuttuivat kaikkein huonoimmat tonttipuut.
Kaupungin tilaamien JVAn tonttipuiden kaatamiseen ja salaamiseen perustuva menettelytapa selätti siten myös "Lain yhteishallinnosta vuokrataloissa.

Olin ollut pitkäaikainen toimikunnan pj. ja etenkin lapsia oltiin opastettu varjelemaan arvokkaita pihapuita. Oli varmaa, ettei asukkaat olisi antaneet kaataa ainuttakaan puuta turhaan, varsinkin kun kaato tehtiin lintujen pesintäaikaan. Mustaras kesäpäivänä Virtalantien kadunvarrella oli ollut koko alueen kunkku.

Vahingonkorvaukset
Kun tein esitutkintapyynnön JVAn puunkaadosta törkeänä ympäristörikoksena, poliisi oli kuullut mm. rakennusvalvonnan johtaja Raimo Strömmiä, joka vakuutti, että lupia olisi myönnetty enemmän, jos niitä olisi pyydetty....


JVAn laiton urakointi on vasta osittain selvennyt. 39 muun tontin parturointi on täysin selvittämättä. 
Tässä seuraavassa kuvassa olevasta rikospoliisin päätöksestä näkyy, että koko poliisitutkintakin oli perustunut väärälle tonttitulkinnalle, 2,4,6,8...


Poliisin päätöksessä muistutetaan myös siitä, että, asemakaava-alueilla taajamissa ja kaupungissa täytyy olla luvat puiden kaatamiseksi.  

Viime talviset Palokan hakkuut paljastivat, ettei Metsä Groupin pystykaupan hakkuusopimus edellyttänyt minkäänlaisia maisematyölupia tai muita lupia, kun koko Palokka parturoitiin perusteellisesti.  Lupia ei löytynyt, pelkästään maisematyöryhmän muistio ?

Rakennusvalvonta on kurvannut kaupungin puukaupan maisematyölupien lakimutkat suoriksi. Toisaalta, jos ja kun luvat myönnetään vasta jälkeenpäin, mitäpä sitä murehtimaan ?
Paljastuihan lupamenettelyasian kohdalla ainakin poliisin täydellinen tietämättömyys rakennus- ja maankäyttölain velvotteista.
Se, että lupamenettely on siirtynyt puukaupassa neuvoa antavaksi asukaskyselyksi myös alkavissa Metsä Groupin pystyhakkuissa tänä syksynä Sippulanniemen lisäksi myös Kirrissä ja Haukkamäessä, tarkoittaa vaan sitä, että asemakaava-alueitten maisemointi jää taas motokuskien                                                               vastuulle. .... 


Ei kommentteja: