tiistai 17. helmikuuta 2009

EUROOPPALAINEN KESTÄVÄN ENERGIAN VALLANKUMOUS

Kun tähän on menty koko euroalueella, että sekä talous,- että energiapolitiikasta eivät enää päätä kansat tai poliitikot, vaan suuret, periaatteessa yksityisessä omistuksessa olevat monopoliyhtiöt ja ylkansallinen raha, voidaan jokainen sähkönkäyttäjä pakottaa maksamaan sähkölaskuissaan vaikka amerikkalaisten eläkemummojen eläkesäätiöiden tuotot !
Kun voimaloiden rakentamis- ja energiaratkaisuja tekevät nyt vain yksityiset yrittäjät, on suunta selvä : ilman kokonaisnäkemystä, kansan tai poliittista ohjausta tuodaan tyrkylle mm. yhä suurempia ydinvoimaloita liukuhihnalla valtamedian tukemana, joista vähäisin ei lie oma maakuntalehtemme !Kuitenkin vain kokonaisvaltainen poliittinen ohjaus voi pelastaa globaalin kaoottisen talousjärjestelmän, samoin kuin on mahdollista ja välttämätöntä luoda yhteinen kokonainen KANSANVALTAINEN ( = EI YHTIÖVALTAINEN = RAHANVALTAINEN ) energiapoliittinen vallankumous elämän pelastamiseksi tällä pallolla !

http://www.greenpeace.org/raw/content/finland/fi/dokumentit/kestaevaen-energian-vallankumous.pdf :
Greenpeace julkaisi vuoden 2008 lopulla uuden Euroopan laajuisen energiamallin, joka linjaa keinot ilmastonmuutosta kiihdyttävien päästöjen vähentämiseen vähintään 30 prosentilla vuoteen 2020 mennessä. Raportin mukaan mm. sähkön tuotantoa uusiutuvalla energialla voidaan kasvattaa noin 900 terawattituntia eli noin 90 ydinvoimalan tuotannon verran vuoteen 2020 mennessä. Tärkeimmät uusiutuvat energialähteet ovat bioenergian eri muodot, tuulivoima, keskittävä aurinkoenergia lämpimissä maissa sekä geoterminenenergia. Laskelmat raporttia varten ovat tehneet arvostetun saksalaisen DLR-instituutin insinööriryhmä sekähollantilainen EcoFys-insinööritoimisto.Uusiutuvan energian lisäystäkin tärkeämpi toimi on energian käytön tehostaminen. Energiaa säästävä tekniikka jatoimintatavat voivat vähentää energian tarvetta EU:ssa 20 % verrattuna kehitykseen ilman toimia. Määrä on suurempi kuin EU:n koko kivihiilen kulutus tai Saksan koko energiankulutus.Tärkeimpiä keinoja ovat vähän polttoainetta kuluttavat autot, uusien rakennusten rakentaminen ja vanhojenkorjaaminen energiapiheiksi, tehokkaimpien saatavilla olevien sähkölaitteiden valitseminen niin kotitalouksissa kuin palveluissa ja teollisuudessakin, sekä sähkön ja lämmön yhteistuotannon voimakas lisääminen. Mahdollisuudet säästää sähköä vastaavat noin 70 ydinvoimalan tuotantoa.DLR on arvioinut myös energiamallin toteuttamisen kustannukset.Greenpeacen malli kasvattaa investointitarvetta energiantuotantoon 200 miljardilla eurolla eli 20 prosentillavuoteen 2020 mennessä, mutta investoinnit maksavat itsensä takaisin alentuneena tuontienergian kulutuksena. Vuonna 2020 energiaa ostettaisiin EU:n ulkopuolelta vuosittain 100 miljardilla eurolla vähemmän kuin kehityksessä ilman toimia.

... ja se, että todella kyetään toimimaan, tarkoittaa nyt sitä, että on vihdoinkin ryhdyttävä varmistamaan kansanvaltainen, kansainvälinen, MUTTA DEMOKRAATTINEN toimintaympäristö kestävälle energialle lyhytnäköistä voittoa tavoittelevien ydinvoimalobbareiden sijasta.

Suomen ydinjätteen lopusijoituksesta ja ydinvoimasta kansanäänestys !


Kun Suomi teki Eu - liittymispäätöksen, se lähti hakemaan villoja, mutta tuli kerittynä takaisin ?Suomen Vihreät marssivat EU:hun eturintamassa ja nielaisivat hyvässä uskossa myös Lissabonin sopimuksen. Yhtään ainuttakaan vihreää kommenttia ei enää sen jälkeen ole kuultu edes EURATOM – sopimuksesta!
Vähintä mitä vihreät mielestäni olisivat nyt velvoitettu selvittämään julkisesti, olisi mm. seuraavat EURATOMIN keskeiset artiklat :

1 artikla
Yhteisön päämääränä on toteuttamalla ydinteollisuuden nopeaa rakentamista ja kasvua varten tarvittavat edellytykset myötävaikuttaa elintason nousuun jäsenvaltioissa ja yhteyksien kehittämiseen muiden maiden kanssa.

48 artikla
Neuvosto voi yksimielisesti komission ehdotuksesta saattaa kaikki tai jotkin tämän sopimuksen liitteessä III luetellut edut koskemaan jokaista yhteisyritystä, jolloin jokaisen jäsenvaltion on osaltaan varmistettava näiden etujen antaminen.Neuvosto voi samaa menettelyä noudattaen vahvistaa edellä tarkoitettujen etujen antamisen edellytykset.

49 artikla
Yhteisyritys perustetaan neuvoston päätöksellä.Jokainen yhteisyritys on oikeushenkilö.Yhteisyrityksellä on jokaisessa jäsenvaltiossa laajin kansallisen lainsäädännön mukaan oikeushenkilöllä oleva oikeuskelpoisuus; se voi erityisesti hankkia ja luovuttaa irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä esiintyä kantajana tai vastaajana oikeudenkäynneissä.Jollei tämän sopimuksen tai yhteisyrityksen perussääntöjen määräyksistä muuta johdu, jokaiseen yhteisyritykseen sovelletaan teollisiin tai kaupallisiin yrityksiin sovellettavia sääntöjä; perussäännöissä voidaan niiden asemesta viitata jäsenvaltioiden kansallisiin säännöksiin.Jollei toimivaltaa ole tällä sopimuksella annettu yhteisön tuomioistuimelle, yhteisyrityksiä koskevat riidat ratkaistaan toimivaltaisissa kansallisissa tuomioistuimissa.

52 artikla
1. Malmien, lähtöaineiden ja erityisten halkeamiskelpoisten aineiden hankinnasta huolehditaan tämän luvun määräysten mukaisesti noudattaen periaatetta, jonka mukaan hankintalähteille on yhtäläinen pääsy, ja yhteistä hankintapolitiikkaa harjoittamalla.2. Tätä varten ja tässä luvussa määrätyin edellytyksin:a) kielletään kaikki sellaiset menettelyt, joiden tavoitteena on varmistaa tietyille käyttäjille etuoikeutettu asema;b) perustetaan hankintakeskus, jolla on optio-oikeus kaikkiin jäsenvaltioiden alueella tuotettuihin malmeihin, lähtöaineisiin ja erityisiin halkeamiskelpoisiin aineisiin sekä yksinoikeus yhteisön alueelta tai ulkopuolelta tulevia malmeja, lähtöaineita ja erityisiä halkeamiskelpoisia aineita koskevien hankintasopimusten tekemiseen.Hankintakeskus ei saa hankintojen käyttötarkoituksen perusteella syrjiä ketään käyttäjää, ellei suunniteltu käyttö ole laitonta tai ristiriidassa yhteisön ulkopuolisten toimittajien kyseiseen toimitukseen soveltamien ehtojen kanssa.Erityiset halkeamiskelpoiset aineet ovat yhteisön omaisuutta.Yhteisön omistusoikeus käsittää kaikki erityiset halkeamiskelpoiset aineet, jotka jäsenvaltio, henkilö tai yritys on tuottanut tai tuonut maahan ja joihin sovelletaan VII luvussa määrättyä turvavalvontaa.

87 artikla
Jäsenvaltioilla, henkilöillä tai yrityksillä on rajoittamaton oikeus käyttää ja kuluttaa asianmukaisesti haltuunsa saamiaan erityisiä halkeamiskelpoisia aineita, jos tästä sopimuksesta johtuvia velvoitteita noudatetaan erityisesti turvavalvonnan, hankintakeskuksen optio-oikeuden ja terveyden suojelun osalta.

97 artiklaKansalaisuuteen perustuvia rajoituksia ei saa soveltaa jäsenvaltion lainkäyttövallan alaisiin luonnollisiin taikka yksityisoikeudellisiin tai julkisoikeudellisiin oikeushenkilöihin, jotka haluavat osallistua tieteellisten tai teollisten ydinlaitosten rakentamiseen yhteisön alueella.

Luultavasti taistelet tuulimyllyjä vastaan. Enrgiateollisuudessa, kuin ei missään muuallakaan liike-elämän pyörteissä mennä kovin demokraattisesti. Nykyisessä kvartaalitaloudessakaan ei voi mennä kuin lyhytnäköisesti. Jos nuo edellämainitut selätät, niin siinähän on urakkaa. Kansanäänestyksellä saat ainoastaan selville sen, kannatetaanko nykyistä hallitusta ja sen mielipidettä. Kansanäänestys itsessään on nykyisen demokratian vastainen menettelytapa. (H.Sillanpää 17.02.2009 11:08)

Kansanäänestys itsessään on nykyisen demokratian vastainen menettelytapa.
Sillanpään mielestä vain ylikansallisilla yhtiöillä = OIKEUSHENKILÖILLÄ on subjektiiviset ja demokraattiset oikeudet Suomenkin uraanivarantojen ryöstökäyttöön ? Mielestäsi vain yhtiöillä on oikeus sosialisoida koko yhteisön luonnonvarat omaa käyttöönsä :

52 artikla1. Malmien, lähtöaineiden ja erityisten halkeamiskelpoisten aineiden hankinnasta huolehditaan tämän luvun määräysten mukaisesti noudattaen periaatetta, jonka mukaan hankintalähteille on yhtäläinen pääsy, ja yhteistä hankintapolitiikkaa harjoittamalla.2. Tätä varten ja tässä luvussa määrätyin edellytyksin:a) kielletään kaikki sellaiset menettelyt, joiden tavoitteena on varmistaa tietyille käyttäjille etuoikeutettu asema;b) perustetaan hankintakeskus, jolla on optio-oikeus kaikkiin jäsenvaltioiden alueella tuotettuihin malmeihin, lähtöaineisiin ja erityisiin halkeamiskelpoisiin aineisiin sekä yksinoikeus yhteisön alueelta tai ulkopuolelta tulevia malmeja, lähtöaineita ja erityisiä halkeamiskelpoisia aineita koskevien hankintasopimusten tekemiseen.Hankintakeskus ei saa hankintojen käyttötarkoituksen perusteella syrjiä ketään käyttäjää, ellei suunniteltu käyttö ole laitonta tai ristiriidassa yhteisön ulkopuolisten toimittajien kyseiseen toimitukseen soveltamien ehtojen kanssa.Erityiset halkeamiskelpoiset aineet ovat yhteisön omaisuutta.Yhteisön omistusoikeus käsittää kaikki erityiset halkeamiskelpoiset aineet, jotka jäsenvaltio, henkilö tai yritys on tuottanut tai tuonut maahan ja joihin sovelletaan VII luvussa määrättyä turvavalvontaa.

Tämäkö demokratiaa ?

http://www.ksml.fi/mielipide/keskustelu/eurooppalainen-kest%C3%A4v%C3%A4n-energian-vallankumus/364183

Ei kommentteja: