lauantai 1. tammikuuta 2022

OL3 - aamukahvit plutoniumilla

 
Vasabladet 29.12.2021
 OL - 3 aamukahvit plutoniumilla
 
Maailman toiseksi kallein rakennusprojekti, 13 vuotta myöhässä oleva Olkiluodon OL3 EPR -reaktori on käynnistetty. Kun kaupallinen tuotanto alkaa kesäkuussa, n. 30 % sähköstä tuotetaan TVO:n 3 reaktoreilla. Samaan aikaan ulkomaiset tiedostusvälineet kertovat vakavista polttoainesauva- ja tärinävioista Arevan/EDF Kiinan Taishan 1 EPR- reaktorissa.

OL3 on 1600MW:n höyrygeneraattori, jonka hyötysuhde on huono; 1/3 sähköä ja 2/3 hukkalämpöä meren lämmittämiseen. Tällainen primäärienergian haaskaaminen olisi lopettanut ydinvoiman käytön jo kauan sitten, mutta koska käytetty polttoaine sisältää uraania ja plutoniumia; atomipommiainesta, on ydinvoima edelleen ilmastomuutoksen vapaamatkustaja. Suomi ei ole ratifioinut YK:n ydinkieltosopimusta Nato – kumppanina ja jatkaa laitonta ydinteollisuuden lobbaamista.

Ydinvoimako ilmastopelastaja?  Myös vihreät kannattavat pieniä modulaarisia reaktoreita (SMR). Työ- ja elinkeinoministeriön 8.joulukuuta mukaan ydinenergialain uudistuksen valmistelu on alkanut: ” Ydinenergialla on tärkeä roolinsa lähivuosikymmenten ilmastopolitiikan osana. Sen tulevaisuus edellyttää kuitenkin asianmukaista ja ajantasaista lainsäädäntöä. Alalle on tulossa uusia toimijoita, toimintamalleja ja teknologiaa, kuten esim. pienet modulaariset reaktorit.”

Saksassa, jossa ydinvoimasta ollaan luopumassa, liittovaltion ydinturvallisuusviranomainen (BASE) antoi merkittäville laitoksille tehtäväksi suorittaa laajan SMR- tutkimuksen. Sen mukaan tarvitaan jopa 10 000 SMR:ää korvaamaan nykyiset 400 suurta reaktoria, jotka tuottavat vain 10% maailman sähköstä. Riskit lisääntyisivät turvallisuuden ja ydinaseitten leviämisen kannalta. Uusiutuvan sähkön tuotanto on maailmanlaajuisesti n. 30 % ja kasvaa nopeasti.

Suomen pelloilla on 4-5 ydinvoimalan verran hajautettua kotimaista biokaasua elintarviketuotantoa vaarantamatta. Pohjanlahden rannikko on yksi Itämeren tuulivoimalle suotuisimmista. Potentiaalia löytyy vetykaasun kehittämiselle. Myös EU-komission vpj. Frans Timmermans hehkuttaa: ”Vetykaasu on uusien energioiden rocktähti maailmanlaajuisesti, erityisesti Euroopassa”.

Saksan ent. hallitus ilmoitti, että se pyrkii turvaamaan EU:n tukijärjestelmän uudistamisessa ydinvoimasta luopuvien EU-maiden edut. Uusi hallitus panostaa uusiutuvaan sähköön voimakkaasti, 80% - prosenttia v. 2030: aurinkopaneeleja kaikkialle ja tuuli- ja vetykaasun lisäämistä. 

Suomen ydinenergialain mukaan ydinvoiman pitää olla kansantalouden kokonaisedun mukaista. Mitä tekee hallitus? Väistää vastuuta ja hirttäytyy 60 vuodeksi ydinvoimaan, vaikka uusiutuva energia kukoistaa ja atomiteollisuus käy kuolemantaistelua.

Ydinjätteen loppusijoitus on ratkaisematta. Suomalainen Onkalo-luola Olkiluodossa on rakennettu ruotsalais/suomalaisen menetelmän mukaan, joka on edelleen kiistelyn aihe Ruotsissa, jossa loppusijoitukselle ei ole myönnetty edes lupaa.  
Suomessa pannu käy kuumana – aamukahvit plutoniumilla!

Sinikka Tyynelä, yhteiskuntakriittinen bloggari
Ulla Klötzer, Naiset Atomivoimaa Vastaan, Naiset Rauhan Puolesta
 

OL3 – morgonkaffe avec plutonium
 
Den tredje reaktorn i Olkiluoto startades nyligen. 
Ulla Klötzer och Sinikka Tyynelä skriver om ett kärnkraftverk med dålig verkningsgrad.

Nyligen startades OL3 EPR-reaktorn, 13 år försenad, världens näst dyraste byggprojekt. Kommersiell produktion inleds i juni. Då produceras cirka 30 procent av vår el av TVO:s tre reaktorer.

Samtidigt rapporterar utländska medier om grava problem med bränslestavar och vibrationer i Kinas Taishan1 EPR-reaktor, även den byggd av franska Areva/EDF.

OL3, 1 600 megawatt, har dålig verkningsgrad, en tredjedel el, två tredjedelar spillvärme för uppvärmning av havet. Utan kopplingen till kärnvapen hade ett dylikt slöseri med primärenergi för lång tid sedan betytt slutet för kärnkraft. Använt bränsle innehåller fortfarande användbart uran och plutonium, det vill säga atombombsmaterial – morgonkaffe avec plutonium. Regeringen fortsätter att tjäna kärnvapenindustrin fastän kärnvapen är olagliga enligt FN:s förbud som ratificerades i januari. Finland har på grund av Natosamarbetet inte ratificerat förbudet.

Kärnbränslets slutförvaring är olöst. Finland erbjuder som enda land i världen en lösning: Onkalo-grottan i Olkiluoto byggd enligt en svensk/finsk metod och omdebatterad i Sverige där byggtillstånd för slutförvar ännu inte getts.

Nu skall kärnkraft bli en klimaträddare. Små modulära reaktorer (SMR) förordas även av De Gröna. Enligt Arbets- och näringsministeriet 8.12 har förberedelser för en reform av kärnenergilagen inletts: ”Kärnenergi spelar en viktig roll som en del av klimatpolitiken under de närmaste decennierna. Dess framtid kräver dock lämplig och uppdaterad lagstiftning. Även kärnkraftverkens verksamhetsmiljö förändras. Nya aktörer, modeller och teknologier växer fram, såsom små modulära reaktorer”.

I Tyskland, där kärnkraften avvecklas, har prominenta institutioner på uppdrag av federala kärnsäkerhetsmyndigheten (BASE) gjort en diger SMR-utredning. Enligt den krävs det upp till 10 000 SMR endast för att ersätta dagens 400 stora reaktorer som producerar endast 10 procent av världens el. Riskerna skulle öka visavi säkerhet och kärnvapenspridning. Förnybar elproduktion globalt utgör cirka 30 procent och ökar snabbt.

"Kravet negligeras av regeringen som 60 år framåt förbinder sig till kärnkraft fastän förnybar energi blomstrar och atomkraftsindustrin utkämpar sin dödskamp."

Finlands åkrar erbjuder energiproduktionskapacitet motsvarande 4-5 reaktorer; inhemsk, decentraliserad energi utan att äventyra livsmedelsproduktionen. Bottenvikens finska kust hör till de gynnsammaste för vindkraft i Östersjön. Potential finns att utveckla grön vätgas, enligt EU-kommissionens vice ordförande Frans Timmermans "rockstjärnan för nya energier globalt, särskilt i Europa".

Tysklands tidigare regering varslade att man i reformen av EU:s understödssystem ämnar bevaka de EU-länders intressen som avvecklar kärnkraften. Den nya regeringen satsar hårt, 80 procent förnybar el 2030: solpaneler över parkeringsplatser, motorvägar, odlingsarealer, på långtradare, vattenytor, järnvägsskenor, bullerskydd. Utbyggnad av vind- och vätgas.

Enligt kärnenergilagen skall kärnenergi vara förenlig med samhällets helhetsintresse. Kravet negligeras av regeringen som 60 år framåt förbinder sig till kärnkraft fastän förnybar energi blomstrar och atomkraftsindustrin utkämpar sin dödskamp.

Medborgarnas öde förseglas i många generationer.

 

 

Ei kommentteja: